For å søke i kompensasjonsordningen for arrangører eller underleverandører i kultursektoren må dere ha hatt et omsetningsfall på minst 30 prosent i kompensasjonsperioden. Dette gjelder hele foretakets omsetning.

Omsetning, forskriften §§ 5, 6 og 7

Med omsetning mener vi inntekt fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført av foretaket i den aktuelle perioden, selv om leveransene ennå ikke er fakturerte.

Som omsetning anses også inntekter fra offentlige tilskuddsordninger som erstatning for inntekt, og inntektssikringer gitt i forbindelse med koronapandemien. Dette gjelder likevel ikke tilskudd fra kompensasjonsordningene for foretak med stort omsetningsfall, eller uspesifisert støtte fra kommunene som er gitt i tråd med regelverket om bagatellmessig støtte, eller støtte mottatt i henhold til forskrift om utfylling og gjennomføring av lov om lønnsstøtte. 

Med omsetningsfall mener vi differansen mellom:

  • Faktisk omsetning, inkludert annen mottatt støtte i forbindelse med pandemien, for perioden du søker tilskudd for.
  • Faktisk omsetning for aktuell sammenligningsperiode.

Du skal bare føre opp inntekter som er skattepliktige i Norge. Inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler skal ikke tas med. Leieinntekter fra fast eiendom skal likevel tas med. Merverdiavgift og særavgifter knyttet til salgsinntekt regnes ikke som inntekt.  

Denne ordningen omfatter arrangementer i fire perioder: november 2021, desember 2021, januar 2022 og februar 2022. Det vil si at dersom dere for eksempel søker om kompensasjon for avlyst, stengt eller nedskalert kulturarrangement i januar, må dere ha hatt et omsetningsfall på 30 prosent i den måneden.  

Omsetningsfallet skal fylles inn i søknadsskjemaet.

Dersom dere er etablerte før 2017

Dersom dere er arrangører eller underleverandører som er etablert før 2017, er omsetningsfallet den prosentvise differansen mellom omsetningen i kompensasjonsperioden og gjennomsnittet av omsetningen i den samme kalendermåneden i årene 2017-2019. Ved beregning av gjennomsnitt skal dere dele samlet omsetning på tre år, uavhengig av om dere ikke har hatt omsetning i alle de tre årene.

Last ned regneark med eksempel der søker kan legge inn sine tall her.

Dersom dere er etablert i perioden 2017- 2019

Dersom dere er etablerte i årene 2017- 2019 er omsetningsfallet den prosentvise differansen mellom omsetningen i kompensasjonsperioden og gjennomsnittet av omsetning i de samme kalendermånedene i 2017-2019, fra det året foretaket var registrert.

Last ned regneark med eksempel der søker kan legge inn sine tall her.

Dersom dere er etablerte i 2019

For foretak som er etablert fra 2019 og ikke har den relevante omsetningen i 2019 til å sammenligne, kan alternativt bruke gjennomsnittlig månedlig omsetning i kalendermånedene januar og februar 2020 som grunnlag for beregning av omsetningsfallet.

Last ned regneark med eksempel der søker kan legge inn sine tall her.

Dersom dere er etablerte i 2020 eller senere

For foretak etablert fra 2020, og som ikke har relevant omsetning i kalendermånedene januar og februar 2020, settes omsetningsfallet til den prosentvise differansen mellom omsetning i kompensasjonsperioden og realistisk budsjettert omsetning i kompensasjonsperioden.

Last ned regneark med eksempel der søker kan legge inn tall.

Dersom dere er etablert i en sammenligningsperiode

Foretak som er etablert i en sammenligningsperiode, kan velge om omsetningen i etableringsmåneden skal inngå i sammenligningsgrunnlaget eller ikke.

Eksempel: Et foretak som var etablert i januar 2017 søker om kompensasjon for januar 2022. Foretaket hadde liten omsetning i januar 2017. De kan da velge å ikke ta med denne måneden ved utregning av gjennomsnittlig omsetning i januar for perioden 2017-2019. Det vil si at de kan velge å bare bruke januar 2018 og 2019 i beregningen.

Har du spørsmål? Ta kontakt på kulturkomp@lottstift.no