Her finner du lovene og regelverkene som gjelder for stiftelser, og
en kort forklaring om hva de innebærer. Du finner også en liste
over forarbeidene og aktuelle høringer til stiftelsesloven.

De viktigste lovverkene for stiftelsene

Det er stiftelsesloven og forskriftene til stiftelsesloven som legger rammene for hvordan
styret i stiftelsen skal forvalte og ivareta norske stiftelser. Styret må derfor ha kompetanse om
reglene som gjelder for stiftelsen.

Stiftelsesloven

Stiftelsesloven regulerer hva som er en stiftelse, og hvilke plikter stiftelsen har.
Stiftelsesloven skal også verne om stiftelsenes verdier og selvstendighet.

Stiftelsesloven pålegger styret å ivareta stiftelsens formål gjennom en forsvarlig forvaltning
av stiftelsen. Loven stiller krav til hvordan styret skal organisere stiftelsen, blant annet
gjennom hvordan styret skal være satt sammen. I tillegg gir loven regler om hvordan styret
skal behandle saker og fatte beslutninger i stiftelsen.

Videre gir loven rammene for hvordan styret skal

 • forvalte formuen og ha kontroll med regnskapet
 • behandle utdelinger av stiftelsens verdier
 • gå fram for å endre stiftelsens vedtekter eller gjøre andre endringer og når det kan
 • skje

Det er stiftelsesloven § 7 som gir Stiftelsestilsynet myndighet til å føre tilsyn og kontroll med
stiftelser. Du finner stiftelsesloven her (lovdata.no)

Stiftelsesklagenemnda er etter stiftelsesloven § 7 a en uavhengig nemnd som har myndighet
til å behandle klager på vedtakene som Stiftelsestilsynet har fattet.

Forskriften i stiftelsesloven

I forskriften til stiftelsesloven finner du utfyllende bestemmelser om

 • registreringen av stiftelsen i Stiftelsesregisteret
 • gebyrer for registrering av stiftelsen og behandling av saker
 • årsavgiften

Du finner forskriften til stiftelsesloven her (lovdata.no).

Forarbeider til stiftelsesloven

Her finner du forarbeidene som belyser innholdet i stiftelsesloven. Forarbeidene består av dokumenter som er utarbeidet i forberedelsen til lovvedtaket.

Aktuelle høringer for stiftelser

Her finner du aktuelle høringer for regelverkene som omfatter stiftelser.

Her ligger høringer som er avsluttet, men der det ennå ikke er kommet nye regler.

Andre viktige lover for stiftelsen

Stiftelser plikter å følge revisorloven og regnskapsloven. Det er stiftelsens revisor som har ansvaret for å veilede stiftelsen om revisorloven og regnskapsloven.

Regnskapsloven

Revisorloven gir stiftelser revisjonsplikt. Det betyr at alle stiftelser må ha en revisor. Revisoren kan være en statsautorisert revisor eller et revisjonsselskap.

Revisoren skal revidere stiftelsens årsregnskap og sjekke at regnskapet er ført i henhold til kravene i regnskapsloven. Revisjonen skal skje årlig, etter at styret har utarbeidet årsregnskapet for stiftelsen.

Fristene for årsregnskapet er de samme som for andre organisasjoner. Du kan finne mer informasjon om årsregnskapet og frister her. (brrg.no)

Revisorloven inneholder også

 • kravene til å vurdere og dokumentere at revisoren er uavhengig
 • kravene til skriftlig kommunikasjon mellom revisoren og styret
 • kravene til revisoren om å kommunisere mangler i stiftelsens interne kontroll, brudd på bokføringsreglene og annet mislighold i brev til styret. Kopi av slike brev skal også sendes til Stiftelsestilsynet.

Du finner revisorloven her (lovdata.no).

Regneskapsloven

Stiftelser plikter å følge bestemmelsene i regnskapsloven. Regnskapsloven skal sikre en forsvarlig forvaltning og økonomistyring i stiftelsen.

Regnskapsloven omtaler stiftelsenes plikt til å

 • utarbeide et årsregnskap og eventuelt en årsberetning
 • følge grunnleggende regneskapsprinsipper og følge god regnskapsskikk
 • utarbeide planer for resultatregnskap, balansen og kontantstrømoppstillingen

Du finner regnskapsloven her (lovdata.no)