ØKOKRIM og Lotteritilsynet har laget en felles veiledning for banker og finansforetak.

Formålet med felles veiledning fra Lotteritilsynet og ØKOKRIM ved Enheten for finansiell etterretning (EFE), er å bidra til at banker og andre finansforetak får en bedre forståelse av hva som skal rapporteres til hvem i forbindelse med ulovlig pengespillvirksomhet.

Les hele veilederen her (PDF).

Den 1. januar 2020 ble det satt i verk endringer i forskrift om forbud mot betalingsformidling som ikke har norsk tillatelse. Målet er å gjøre forbudet mot betalingsformidling for pengespill som ikke har norsk godkjenning, mer effektivt, for å begrense ulovlig pengespilltilbud.

Foretak som yter betalingstjenester i Norge
har ikke lov til å formidle innsats og gevinst
i pengespill som ikke har tillatelse i Norge, jf.
pengespilloven § 2 første ledd, lotteriloven
§ 11, totalisatorloven § 3 første ledd.

Lotteritilsynet understreker at forbudet mot formidling av betaling gjelder generelt, og ikke kun i de tilfellene Lotteritilsynet har truffet vedtak. Dersom banker og andre finansforetak har mistanke om pengespilltransaksjoner, bør de gjøre nærmere undersøkelser rundt dette. I de tilfeller foretakene er kjent med at transaksjonen er innskudd til eller utbetaling fra pengespill, uten norsk tillatelse, er foretakene pliktig å stanse denne.

Les mer om forbud mot formidling av betaling.