Lotteri- og stiftelsestilsynet har bygd opp spesialkompetanse innen tilsyn og forvaltning av norske pengespill og norske stiftelser som er ettertraktet i utenlandske miljøer. I tillegg er det et strategisk faglig mål at Lotteri- og stiftelsestilsynet skal være oppdatert på den juridiske, faglige og tekniske utviklingen på våre felt i andre land, og vi følger utviklingen i EU.

Mange invitasjoner

Lotteritilsynet får i løpet av året invitasjoner til å delta på en lang rekke konferanser og forum i utlandet, dels som betalende tilhørere, dels som foredragsholdere. Dette gjelder i mindre grad Stiftelsestilsynet og forvaltningen av ordningen for momskompensasjon. Denne forskjellen kan vi forklare med at spillindustrien i stadig større grad blir påvirket av den teknologiske utviklingen, og at markedet blir mer og mer globalisert. Dette påvirker Lotteritilsynet i stor grad.

Formål med internasjonal virksomhet

Den internasjonale virksomheten har tre til dels sammenfallende formål:

 1. Internasjonale forpliktelser
  Internasjonale rammevilkår og utviklingstrekk har innvirkning på utformingen og organiseringen av tilsyn i Norge. Storting og regjering forventer at norske statsinstitusjoner følger opp internasjonale avtaler og utfører oppgaver som en del av det internasjonale samfunnet. Bindinger som følge av internasjonale avtaler og annen internasjonal utvikling representerer en type føringer som har betydning for norske tilsyn. Dette gjelder særlig EØS-avtalen. Også Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) fokuserer på reguleringsformer, forvaltningsorganisering og styring.
  (Kilde: St.meld. nr. 17 (2002-2003).)
 2. Kompetanseutvikling
  For faglig og organisatorisk utvikling er vi avhengige av utveksling av kunnskap og erfaring med omverdenen. Samspillet med internasjonale fagmiljøer kommer til nytte både gjennom samarbeidsprosjekter og gjennom kompetanseheving og engasjement som den enkelte medarbeider tar med inn i sitt daglige arbeid. Samtidig har vi ansvar for å dele erfaring og kunnskap med omverdenen.
 3. Rekruttering
  Unge mennesker er i større grad enn tidligere opptatt av mulighetene for internasjonalt arbeid ved valg av studier og arbeidsplass. Internasjonalt samarbeid kan dermed ha et rekrutteringsformål gjennom å gjøre fagområdene våre mer interessante og Lotteri- og stiftelsestilsynet til en mer attraktiv arbeidsgiver.

Samarbeid

Internasjonal deltakelse og internasjonalt samarbeid kan være:

 • deltakelse i internasjonale organisasjoner for reguleringsmyndigheter
 • deltakelse på internasjonale messer for brukergrupper
 • faglig samarbeid med andre land

Høsten 2013 var Lotteri- og stiftelsestilsynet vertskap for den årlige konferansen til International Association of Gaming Regulators (IAGR) i Oslo.

Krav til deltakelse

Internasjonal deltakelse og internasjonalt samarbeid skal være målrettet og gi oss bedre kompetanse på både kort og lang sikt og skal oppfylle ett eller flere av de tre formålene (internasjonale forpliktelser, kompetanseutvikling og rekruttering). Derfor er det viktig å vurdere:

 • kost/nytte (tid og penger mot formål)
 • hvem skal delta/hvor mange
 • målgruppe/arrangør

Regulerende myndigheter i andre land

 • Sverige: Lotteriinspektionen
 • Danmark: Spillemyndigheten
 • Finland: Lotteri- och vapenförvaltningsenheten
 • Island: Justisdepartementet
 • Storbritannia: The Gambling Commission

Internasjonale organer

 • IAGR (International Association of Gaming Regulators)
 • GREF (Gaming Regulators European Forum)
 • WLA (World Lottery Association)
 • EFC (European Foundation Centre)