Serviceerklæring Lotteritilsynet

Vi ønsker å yte god service til alle brukerne våre. Du skal få vennlig, rask og korrekt informasjon når du henvender deg til oss.

Denne serviceerklæringen gir deg informasjon om oppgavene våre, saksbehandlingstider for dokumenter, rutiner for klage, retten til innsyn, og hvor du finner mer informasjon om tjenestene våre.

Brukerne våre

Lotteritilsynets brukere er frivillige lag og organisasjoner, i tillegg til statlige pengespilloperatører. Norske medier og allmenhenten ellers er også viktige brukere av tjenestene våre. Sakene våre skal behandles korrekt og i tråd med gjeldende lover og tidsfrister.

Hovedoppgaver

Lotteritilsynet skal sikre et forsvarlig lotteri- og pengespilltilbud i Norge. Dette forvalter vi gjennom å

 • godkjenne alle lotteriverdige organisasjoner som kan hente inntekter fra den private delen av lotterimarkedet
 • autorisere store lotteriarrangører, f. eks. entreprenører som driver bingohaller
 • gi tillatelse til lotterier som har en omsetning på over 200 000 kroner i året
 • informere om farene ved pengespill, og samle inn informasjon om utviklingen i markedet
 • ha ansvar for  markedsføring av og statistisk oppfølging av Hjelpelinjen  for spilleavhengige
 • hindre at alle former for ulovlige pengespill og pyramider får fotfeste i Norge
 • føre tilsyn og kontroll med Norsk Tipping og Norsk Rikstoto
 • gi informasjon og veiledning til aktører, publikum og myndigheter

Videre skal vi sikre en forsvarlig fordeling av inntekter fra lotteri og pengespill gjennom

 • tildeling av lotteritillatelser
 • fordeling av deler av spillemidlene fra Norsk Tipping til lotteriverdige organisasjoner etter søknad
 • tilsyn med at organisasjonene får sin rettmessige del av lotteriinntektene, og kontrollere bruken av inntekter fra lotterier

Kulturdepartementet har dessuten delegert ansvaret for kontroll og oppfølging av grasrotordningen i Norsk Tipping til oss. Det betyr i første omgang at vi skal føre tilsyn etter Forskrift om grasrotandel.

Lotteritilsynet forvalter også ordningen med momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner generelt, i tillegg til ordningen for momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg.

Kulturdepartementet er faglig og administrativt overordnet Lotteritilsynet, og Lotterinemnda er klageinstans for tilsynets vedtak.

Svar og tid for saksbehandling

Forvaltningsloven er styrende for dokumentbehandlingen i Lotteritilsynet, og generelt gjelder en behandlingstid for dokumenter på inntil en måned. Går det lenger tid, vil du få melding fra oss der du får opplyst hvor lang tid det vil ta før du får endelig svar.

Klager

Du og ditt lag eller din organisasjon kan klage på enkeltvedtak i lotterisaker. Dersom du vil klage, må du sende klagen til oss innen tre uker etter at du fikk tilsendt vedtaket. Vi vurderer deretter klagen og saken på nytt. Dersom vi finner at det ikke er grunn til å gjøre om vedtaket, sender vi klagen videre til Lotterinemnda som er et uavhengig klageorgan. Du kan også klage til Sivilombudsmannen på vedtak fra Lotteritilsynet og Lotterinemnda.

Offentlighet og innsyn

Dokumenter i en sak er som hovedregel offentlige. Det betyr at dokumentetene er åpne for innsyn. Unntak skal hjemles i offentlighetsloven kapittel 3. Du kan kreve innsyn i alle dokumenter, og skal ha svar på innsynskrav senest innen tre dager. Lotteritilsynet praktiserer meroffentlighet.

Du kan be om innsyn i offentlige dokumenter fra Lotteritilsynet gjennom eInnsyn som er en felles publiseringstjeneste for postjournaler i statlige virksomheter. Her kan du søke fram dokumenter fra alle de deltagende virksomhetene. Du finner også brukerveiledning, lenke til regelverk og statistikk m.m. I vår postjournal kan du hente offentlige utgående og organinterne dokument, samt regnskapsrapporter for enreprenørbingo.

Mer effektiv forvaltning og bedre elektroniske tjenester

Vi videreutvikler de elektroniske kanalene våre for å gi bedre tjenester og service til frivillige lag og organisasjoner, til media og publikum. Alle søknadsskjema på lotteriområdet kan du nå finne på ALTINN, det samme gjelder for alle rapporteringsskjema på lotteriområdet. Vi har også lagt opp til elektronisk regnskapsrapportering gjennom ALTINN, og elektronisk registrering av smålotterier  (lotterier med omsetning under 200 000 kroner) via våre nettsider.

På nettsidene våre finn du ellers relevant informasjon alt etter hvilken brukeroppgave du skal løse.