Serviceerklæring Stiftelsestilsynet

Denne serviceerklæringen gir deg informasjon om oppgavene våre, saksbehandlingstider for dokumenter, rutiner for klage, retten til innsyn, og hvor du finner mer informasjon om tjenestene våre.

Vi ønsker å yte god service til alle brukerne våre. Du skal få vennlig, korrekt og rask informasjon når du henvender deg til oss.

Brukerne våre

Stiftelsestilsynets brukere er norske stiftelser, media og allmentheten ellers. Vi har også enkelte brukere etter annet lovverk. Sakene våre skal behandles korrekt i tråd med gjeldende lover og tidsfrister.

Hovedoppgaver

Stiftelsestilsynet har tilsyn med alle norske stiftelser, for tiden litt over 7200 tilsynsobjekter. Vi fører ikke tilsyn med stiftelser som er regulert av finansieringsvirksomhetsloven, som for eksempel sparebankstiftelser.

Vi skal

  • gjøre vedtak etter stiftelsesloven
  • føre tilsyn og kontroll for å forebygge, avdekke og hindre at stiftelser driver i strid med vedtekter og stiftelsesloven
  • drive og videreutvikle et stiftelsesregister der alle stiftelsene i landet er registrert med oppdaterte opplysninger
  • gi relevant informasjon og veiledning til stiftelser, publikum og styresmakter på stiftelsesområdet

Stiftelsestilsynet er også tildelt myndighet til å gjøre vedtak etter

Kulturdepartementet er faglig overordnet for Stiftelsestilsynet.

Svar og tid for saksbehandling

Forvaltningsloven er styrende for dokumentbehandlingen i Stiftelsestilsynet. Generelt gjelder følgende:

  • Nyregistrering av stiftelser og endring av grunnkapital – inntil en uke.
  • Vedtektsendring, oppheving, sammenslåing og deling av stiftelser  – inntil en måned.
  • Klagesaker – inntil en måned.
  • Alle andre saker – inntil en måned.

Avvik fra dette vil vi informere om på nettsidene våre, og du vil få skriftlig melding hvis svartiden blir lenger enn en måned. Ta kontakt med oss hvis du ikke har hørt fra oss innen disse fristene.

Klager

Etter forvaltningsloven kan part og andre med rettslig klageinteresse klage på enkeltvedtak som er gjort av Stiftelsestilsynet. Part er stiftelsen eller den person vedtaket retter seg mot. Hvis du vil klage, må du sende klagen til oss innen tre uker etter at du fikk tilsendt vedtaket. Vi vil så vurdere saken på nytt når vi får klagen. Hvis vi ikke finner grunn til å gjøre om på vedtaket, sender vi klagen videre til Stiftelsesklagenemnda for endelig avgjørelse.

Offentleghet og innsyn

Dokument i en sak er som hovedregel offentlig. Det betyr at dokumentet er åpent for innsyn. Unntak skal være hjemlet i offentlighetsloven kapittel 3. Du kan kreve innsyn i alle dokument, og skal ha svar på innsynskrav senest innen tre dager. Stiftelsestilsynet praktiserer meroffentlighet.

Du kan be om innsyn i dokumenter fra Lotteritilsynet gjennom eInnsyn som er en felles publiseringstjeneste for postjournaler i statlige virksomheter. Her kan du søke fram dokumenter fra alle de deltagende virksomhetene. Du finner også brukerveiledning, lenke til regelverk og statistikk m.m. I vår postjournal kan du hente offentlige utgående og organinterne dokument.

Mer effektiv forvaltning og bedre elektroniske tjenester

Vi vidareutvikler de elektroniske kanalane våre for å gi bedre tjenester og service til stiftelsene, media og publikum, og samarbeider tett med offentlige register gjennom Brønnøysundregistrene.

På nettsidene våre finner du relevant informasjon alt etter hvilken brukeroppgave du skal løse.