PokerI lotteriloven § 1 første ledd bokstav a er lotteri definert som:

«Virksomhet der deltakerne mot innskudd kan erverve gevinst som følge av trekning, gjetting eller annen fremgangsmåte som helt eller delvis gir et tilfeldig utfall.»

De tre vilkårene ”innskudd”, ”gevinst” og ”helt eller delvis tilfeldig utfall” må alle være oppfylt for at et spill skal bli regnet som et lotteri etter lotteriloven.

I Norge regnes poker som et spill med helt etter delvis tilfeldig utfall. Pokerspill med innskudd og gevinst oppfyller vilkårene i lotteridefinisjonen og vil dermed være et lotteri etter lotteriloven. Det er forbudt å arrangere lotterier uten tillatelse fra Lotteritilsynet.

Etter lotteriloven er det kun åpnet for lovlig pokerspill med innsats og gevinst på følgende områder:

Det eksisterer i dag gratisturneringer som ofte blir kalt freerolls. Det er lovlig å arrangere pokerturneringer uten pengeinnskudd. Det er likevel viktig å være klar over at det er ulovlig å markedsføre utenlandske pengespillselskap på slike arrangement.

Poker i vennelag

Du kan spille poker sammen med venner i det private hjem. Følgende krav må oppfylles:

  • Deltakerne er i nær omgangskrets.
  • Spillet må foregå i det privat hjem og ikke ha et organisert eller profesjonelt preg.
  • Antall deltakere kan ikke overstige ti personer.
  • Totalt innskudd per spiller kan ikke overstige NOK 1000.

Her kan du lese mer utfyllende informasjon om vilkårene for private pokerlag.

NM i turneringspoker

Lotteritilsynet er gitt myndighet til å gi en tillatelse til en (eller flere) organisasjoner til å arrangere et årlig Norgesmesterskap med tilhørende kvalifiseringsturneringer, jf. lotteriforskriftens §8.

NM i turneringspoker for 2018-2020 var lyst ut i fjor høst. Det var Gynkreftforeningen som fikk tillatelse for denne perioden. Mer informasjon om NM i 2018 vil bli lagt ut på denne siden.

Blodkreftforeningen hadde tillatelsen i perioden 2015-17. Global Poker Tours NUF var autorisert entreprenør for arrangementene.

Lotteritilsynet har løpende dialog med arrangøren for å sikre at arrangementet blir gjennomført i samsvar med tillatelsen. Vi gjennomfører tilsyn med de ulike arrangementene:

Vårt tilsynsarbeid med ulovlig poker

Vårt samfunnsoppdrag er å beskytte de sårbare gruppene som er spilleavhengige eller står i fare for å få problemer med pengespill.

Alle former for poker (med innsats) som ikke er innenfor regelverket om vennelagspoker eller NM i turneringspoker er ulovlige. Selv om mindre alvorlege brudd på regelverket ikke er en høgt prioritert oppgave for Lotteritilsynet, så er det like fullt ulovlig. De fleste respekterer norsk lov og holder seg innenfor regelverket.

Utgangspunktet for Lotteritilsynets arbeid når det gjelder ulovlige pokerklubber eller ulovlig pokeraktivitet, er at vi prioriterer tilsyn med den aktiviteten som er mest alvorlig. Sentralt i denne vurderingen er hvor organisert og profesjonelt preg aktiviteten har. Tilsynet er avhengige av tips frå publikum.

Når vi mottar tips, vurderer vi informasjonen og setter i gang tiltak der vi mener det er rett å prioritere dette. Eksempel på tiltak:

  • Gå i dialog med de ansvarlige aktørene og orientere om regelverket. Dette er mest vanlig i mindre alvorlige tilfeller.
  • Sende varsel om stans av virksomheten og ev. sende informasjon videre til politiet for oppfølging om de ansvarlige ikke retter seg etter vårt varsel/vedtak.

I alvorlige tilfeller der det blir spilt poker for store summer og gjerne er knyttet opp mot annen kriminalitet, blir forholdet meldt til politiet. Lotteritilsynet vil assistere politiet i enkeltsaker ved behov.

Tips oss

Tips om ulovlige pokerklubbar kan rettes til politiet og til Lotteritilsynet. Alle tips blir behandlet anonymt. Markedsføring og invitasjoner til ulovlig poker skjer ofte i det skjulte, for eksempel via lukkede sosiale forum.

Tips oss her.