Reglene om nedsetting av grunnkapitalen følger av stiftelsesloven § 17, og slik er saksgangen:

  1. Styret fatter vedtak om å sette ned grunnkapitalen. Vedtaket må ikke være i strid med stiftelsens formål, vedtektene eller oppretterens øvrige forutsetninger.
  2. Dersom beløpet skal overføres til annen egenkapital, må stiftelsen varsle kreditorene før kapitalnedsettingen kan tre i kraft. Da gjelder reglene i aksjeloven § 12-6.
  3. Styret melder kapitalnedsettingen til Stiftelsestilsynet, eventuelt Foretaksregisteret, innen seks uker etter styrevedtaket. Dersom dette ikke blir gjort, er ikke kapitalnedsettingen gyldig.

Meldingen til Stiftelsestilsynet må inneholde disse vedleggene:

Dersom beløpet som grunnkapitalen blir satt ned med, skal brukes til å dekke tap, trer kapitalnedsettingen i kraft når meldingen til Stiftelsestilsynet (eventuelt til Foretaksregisteret) er registrert.

Tips

Se våre hjelpeskjema og maler for oversikt over nødvendige vedlegg til melding om kapitalendringer, veiledninger, og maler/forslag til styreprotokoller i forbindelse med ulike typer kapitalendringer.

Har du fortsatt spørsmål? Gå til “spørsmål og svar”, eller ta kontakt.