Slik endrer du stiftelsens vedtekter

Alle endringer i stiftelsers vedtekter må godkjennes av Stiftelsestilsynet før de er gyldige.  

Både vesentlige endringer og mindre endringer blir regnet som omdanning, som det heter i stiftelsesloven. Endring i vedtektene kan for eksempel være endringer i formålet eller endring av en formulering i vedtektene.  

Du kan bruke et hjelpeskjema for å se hva du skal legge ved søknaden om vedtektsendring

Har du ikke tilgang til Altinn? Da kan du sende søknaden til postmottak@lottstift.no eller til Stiftelsestilsynet, postboks 800, 6805 Førde.  

Spørsmål og svar om vedtektsendring

Her finner du ofte stilte spørsmål og svar knyttet til å endre vedtekter i en stiftelse. Flere av svarene viser til stiftelsesloven. Stiftelsesloven finner du her.

Stiftelsens vedtekter regulerer hvem som har kompetanse til å endre vedtektene. Ofte bestemmer vedtektene at styret har denne kompetansen. Vedtektene kan også tillegge andre organer slik kompetanse, jf. stiftelsesloven § 36 bokstav g. Stiftelsens oppretter kan imidlertid ikke ha slik myndighet, jf. stiftelsesloven § 48 andre ledd.

Etter at vedtak om vedtektsendring er fattet av kompetent organ, må stiftelsen sende melding om vedtaket til Stiftelsestilsynet for godkjenning. Omdanningsvedtaket blir først gyldig når det er godkjent av Stiftelsestilsynet, jf. stiftelsesloven § 51.

Dersom vedtektene ikke inneholder en bestemmelse som gir styret eller annet organ omdanningskompetanse, vil kompetansen til å endre vedtektene ligge hos Stiftelsestilsynet, jf. stiftelsesloven § 50. Styret eller oppretteren må i tilfelle søke Stiftelsestilsynet om endring av vedtektene.

Ikke sjelden oppstiller vedtektene særlige saksbehandlingsregler for behandling av søknad/vedtak om omdanning, for eksempel at styret må være fulltallig og at vedtaket må være enstemmig. Slike regler må være fulgt for at Stiftelsestilsynet skal kunne godkjenne søknaden/meldingen.

Endring av stiftelsens vedtekter regnes som en omdanning av stiftelsen, og det er reglene i stiftelsesloven kapittel 6 som gjelder. Endring av vedtektene kan bare skje dersom ett eller flere av vilkårene for omdanning er til stede, se stiftelsesloven § 46 og § 47.

Alle endringer av vedtekter i stiftelser må godkjennes av Stiftelsestilsynet før de er gyldige, jf. stiftelsesloven § 50 og § 51.

Søknad om vedtektsendring sendes til Stiftelsestilsynet via Altinn. Bruk Samordnet registermelding (det er ikke eget søknadsskjema).

Alternativt kan dere sende søknaden direkte til Stiftelsestilsynet på postmottak@lottstift.no eller Stiftelsestilsynet, Postboks 800, 6805 Førde.

Vi har ikke standardskjema for søknad om vedtektsendringer. Skriv søknaden som vanlig brev og legg ved den informasjonen som går fram av hjelpeskjema dvs.

  • signert styreprotokoll der vedtak fremgår
  • begrunnelse for endringene
  • uttalelse fra oppretter
  • nye vedtekter

Dere finner stiftelsens sist godkjente vedtekter i Stiftelsesregisteret. Søk på organisasjonsnummer eller stiftelsens navn.

Alle endringer som gjøres i vedtektene, både vesentlige og mindre vesentlige, blir regnet som en omdanning og må godkjennes av Stiftelsestilsynet for å være gyldige.

I søknaden må styret begrunne hvorfor endringene er gjort. Begrunnelsen må være knyttet til minst et av vilkårene i stiftelsesloven § 46 første eller andre ledd. I tillegg kreves:

  • Signert styreprotokoll. Det må gå klart fram av styrevedtaket hvilke endringer som gjøres, og hvorfor. Protokollen må være signert av alle medlemmene som har deltatt i behandlingen.
  • Uttalelse fra oppretteren eller oppretters nærstående, samt andre som blir berørt av endringen, jf. stiftelsesloven § 49. Det er tilstrekkelig at styret dokumenterer at oppretter eller andre som blir berørt har fått mulighet til å uttale seg. Dersom det ikke er mulig å hente inn uttalelse, skal stiftelsen forklare hvorfor.
  • Nye, reviderte vedtekter må være daterte. Vedtektene kan gjerne være signerte, men dette er ikke et absolutt krav etter loven.


Vi anbefaler at dere bruker vårt hjelpeskjema som viser hvilke vedlegg som er nødvendige.

Nei, det er ikke gebyr ved vedtektsendringer.

Stiftelsen betaler et gebyr ved nyregistrering og deretter en årlig avgift til Stiftelsestilsynet. Satsene finner du i forskrift til stiftelsesloven §§ 3 og 4.

Nei, dere trenger ikke melde styreendring eller adresseendring til oss. Vi kontrollerer våre opplysninger mot de som er innlagt i Brønnøysundregistrene.

Stiftelsen må melde nytt styre til Brønnøysundregisteret. Dette gjøres (elektronisk) via Altinn på samordnet registermelding.

Kopi av underskrevet styreprotokoll som viser valg på nye styremedlemmer må legges ved. Styremedlemmene, både gamle og nye, må godkjenne registreringen eller det må sendes inn villighetserklæringer fra de valgte medlemmene.

Alternativt kan nytt styre meldes inn ved å sende samordnet registermelding pr post. Villighetserklæring kan gis ved at hele styret signerer blanketten. Kopi av styreprotokoll sendes med.

Ved navneendringer gjelder de samme reglene som ved ordinær vedtektsendring. Det betyr at reglene i stiftelsesloven kapittel 6 må følges.

Det er ikke et krav at ordet «stiftelse» skal inngå i navnet på alminnelige stiftelser. For næringsdrivende stiftelser stiller foretaksnavneloven § 2-2 krav om at foretaksnavnet skal inneholde ordene stiftelse eller ordene selveiende institusjon.

Fjerning av et slikt vilkår i vedtektene, vil innebære en vedtektsendring. Reglene i stiftelsesloven kapittel 6 må i tilfelle følges og endringen må godkjennes av Stiftelsestilsynet.

Endring av bestemmelser i vedtektene som gjelder bruk av avkastning, bundet grunnkapital eller lignende vil normalt måtte oppfylle et av de strengere vilkårene i § 46 første ledd bokstav a til d.

De nye vedtektene trår i kraft når de er godkjent av Stiftelsestilsynet. Vedtektene blir samtidig registrert i Stiftelsesregisteret og sendt i kopi til stiftelsen.

Kopi av vedtak og de nye vedtektene blir sendt til Brønnøysundregistrene.