Et vedtak om omdanning kan gå ut på at to eller flere stiftelser slås sammen til en ny stiftelse. Det kan også gå ut på at en eller flere stiftelser overdrar sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser som helhet til en annen eksisterende stiftelse.

Stiftelsesloven åpner som hovedregel ikke for sammenslåing av ikke-pengeutdelende stiftelser med ulikeartede formål, jf. § 45 andre ledd bokstav b). Sammenslåing av ikke-pengeutdelende stiftelser forutsetter derfor at stiftelsene i det vesentlige har likeartet formål.

Vilkår for sammenslåing

Vilkårene for sammenslåing står i stiftelsesloven § 46, § 47 og § 53. Når du begrunner søknaden, er det derfor viktig å vise at vilkårene i loven er oppfylt.

For stiftelser med kreditorer og ansatte kan Stiftelsestilsynet kreve at styrene i hver av stiftelsene skal utarbeide en skriftlig rapport om sammenslåingen og hva den vil bety for stiftelsen, kreditorene og de ansatte. Vi kan også kreve at styret utarbeider reviderte mellombalanser for stiftelsen. Slik rapport og mellombalanse skal utarbeides dersom stiftelsen har tapt egenkapitalen sin, eller det har skjedd andre hendelser som kan ha betydning for vurderingen av om sammenslåingen er hensiktsmessig.

Oppretting av ny stiftelse

Dersom det ved sammenslåingen skal opprettes en ny stiftelse, må dette gjøres før sammenslåingen kan registreres. Du finner mer informasjon om dette under Opprett ny stiftelse.

Se våre hjelpeskjema/maler for å finne ulike maler og dokumenter som du kan bruke ved sammenslåing av stiftelser.

Send søknad til postmottak@lottstift.no eller til
Stiftelsestilsynet, Postboks 800, 6805 Førde.

Les mer om videre saksgang ved sammenslåing.

Har du fortsatt spørsmål? Gå til «spørsmål og svar», eller ta kontakt.