En stiftelse er kort sagt en driftsform eller selskapsform, altså en måte å drive noe på. Er det viktig for deg med et langsiktig perspektiv og en forutsigbar utvikling, kan stiftelsesformen være godt egnet.

Hvilken type virksomhet og aktivitet som er utført gjennom stiftelsesformen varierer. Noen stiftelser er store næringsdrivende stiftelser med ansatte, mens andre er legat som deler ut mindre årlige pengebeløp. Spennvidden er stor, men hva er felles?

Hva er en stiftelse?

En stiftelse er en formuesverdi som ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon blir stilt selvstendig til rådighet for et bestemt formål. Formålet kan være av ideell, humanitær, kulturell, sosial, utdanning, eller økonomisk art.

En rettsdanning som oppfyller disse vilkårene er en stiftelse uavhengig av om den blir omtalt som legat, institusjon, fond eller annet. Selv om det ikke går frem av stiftelsesloven, gjelder i tillegg et vilkår om at stiftelsen må vare en viss tid.

Ingen eiere

Kjernen i stiftelsesbegrepet – det som skiller stiftelser fra andre rettsdanninger – er at formuen må vere stilt selvstendig til rådighet for formålet (selvstendighetskravet). En stiftelse har ingen eksterne eiere slik som for eksempel et aksjeselskap. Stiftelsen er et selveiende rettssubjekt. En stiftelse har derfor heller ikke medlemmer med organisatoriske retter som for eksempel i en forening.

Les mer på fagbloggen vår om du bør velge stiftelse eller forening som driftsform.

Oppretter gir fra seg råderett

Av selvstendighetskravet følger også at oppretter ikkje lenger har råderett over verdien som er overført til stiftelsen. Det kan ikke gjøres utdelinger til oppretteren, til oppretteren sine nærstående, eller til selskap der noen av disse hver for seg eller til sammen har avgjørande innvirkning. Dersom detforeligger særlige grunner, kan Stiftelsestilsynet gjøre unntak fra dette utdelingsforbudet.

Formålet «eier» stiftelsen

Etter dette kan vi si at det er formålet som «eier» stiftelsen. Stiftelsesformen skal i større grad enn andre organisasjonsformer sikre at formuesverdien blir disponert i tråd med sitt langsiktige formål. Det er styret sitt ansvar å forvalte stiftelsen i samsvar med dette formålet.

Fakta om norske stiftelser

Norske stiftelser er en betydelig bidragsyter til samfunnet. De siste årene er rundt fire milliarder kroner per år delt ut til samfunnsnyttige formål. Forskning er den sektoren som får mest penger, men også kultur, utdanning og sosiale formål er store mottakere av penger fra norske stiftelser.

Vi fører tilsyn og kontroll med norske stiftelser, bortsett frå sparebank- og finansstiftelsar. Du kan søke på fakta om norske stiftelser i Stiftelsesregisteret.

Ønsker du å opprette en stfitelse? Her hjelper vi deg i gang.