Hovedregelen er at stiftelser ved opprettingen skal ha en grunnkapital på minst 100 000 kroner. Dersom dette kravet ikke er innfridd, er det ikke opprettet en stiftelse.

Kravet skal sikre at de stiftelsene som blir opprettet, varer en viss tid. Det er ikke ønskelig at enhver som vil sette av midler til et bestemt formål, skal kunne gjøre dette i form av å opprette en egen juridisk person. Er det tale om mindre beløp, vil du normalt kunne gi beløpet direkte til formålet.

Vil markere avstand til andre organisasjonsformer

Ellers grunngir lovutvalget kravet med følgende:

”Utvalget legger stor vekt på at stiftelsen styrker sitt særpreg som organisasjonsform ved et krav om minste grunnkapital, og mener at dette er viktig for å markere avstand til andre organisasjonsformer, i første rekke foreninger. Utvalget legger også vekt på selvstendighetskriteriet, og mener at dette kan styrkes ved at kravet om minste grunnkapital gir stiftelsen et bedre grunnlag for å realisere sitt formål uten å måtte være avhengig av kapitaltilførsel utenfra. Utvalget legger dessuten en viss vekt på at et krav om minste grunnkapital kan motvirke at det etableres stiftelser der etablerings- og driftskostnadene «spiser opp» grunnkapitalen.»
(Se NOU 1998: 7, Om stiftelser, side 28.)

Kan gjøre unntak

I særskilte tilfeller, der det ikke vil være rimelig at kravet om grunnkapital på minst 100 000 kroner praktiseres strengt, kan Stiftelsestilsynet gjøre unntak fra hovedregelen.

I NOU 1998:7, Om stiftelser, står det at det kan være aktuelt å gi dispensasjon fra kravet om grunnkapital på minst 100 000 kroner hvis:

”… det sentrale ikke er å forvalte en grunnkapital, men å drive en eller annen ideell aktivitet som f.eks. kulturvern, sosialarbeid mv. For det annet kan det forhold at det som skytes inn som grunnkapital, vanskelig kan verdsettes i penger, være et grunnlag for å dispensere. Det skytes f.eks. inn et gammelt hus på leiet grunn, der bruksverdien er det sentrale. For det tredje vil utvalget vise til at det kan være aktuelt å gjøre unntak for innsamlingsstiftelser. Disse kan ta sikte på å samle inn større beløp, men på etableringstidspunktet kan det beløp som kommer inn på stiftelsens konto, være ubetydelig.”

Har du spørsmål? Bruk vårt kontaktskjema.