En stiftelse er en selskapsform. Les mer om krav til styresammensetning, daglig leder og andre myndigheter eller organ gitt i vedtektene.

Styret

Alle stiftelser må ha et styre. Styret er stiftelsens øverste organ og skal lede stiftelsen i tråd med vedtektene.

Vedtektene skal oppgi antall styremedlemmer i stiftelsen. Oppretter av stiftelsen velger i utgangspunktet fritt antall styremedlemmer og varamedlemmer.

I stiftelser med grunnkapital på tre millioner kroner eller mer, må det være minst tre styremedlemmer.

Den som har opprettet stiftelsen kan selv sitte i styret, men den eller de som har avgitt grunnkapital kan ikke utgjøre hele styret.

Les mer om styrearbeid her.

Daglig leder

Stiftelser kan ha en daglig leder. Det er styret som bestemmer om stiftelsen skal ha en daglig leder dersom vedtektene ikke sier noe annet.

Næringsdrivende stiftelser med en grunnkapital på tre millioner kroner eller mer, skal ha daglig leder. I slike stiftelser kan ikke daglig leder velges til styreleder.

Kan stiftelsen gi myndighet til andre enn styret?

Styret er det eneste organet som loven krever. Som øverste organ har styret i utgangspunktet all myndighet og alt ansvar i stiftelsen. Vedtektene kan likevel gi myndighet til andre enn styret.

Vedtektene kan gi følgende myndighet til ett eller flere andre organ enn styret:

  • å velge styremedlemmer og til å avsette styremedlemmer når vilkårene i stiftelsesloven § 29 annet ledd er til stede. Dette gjelder likevel ikke styremedlem som skal velges eller er valgt av de ansatte.
  • å fastsette styremedlemmenes godtgjørelse
  • å føre tilsyn med stiftelsens virksomhet
  • å avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen
  • å beslutte granskning
  • å velge stiftelsens revisor
  • å beslutte omdanning av stiftelsen etter forslag fra styret

Slik myndighet kan gis til et eget årsmøte eller representantskap eller lignende.  Eneste unntak er at myndighet til å beslutte omdanning ikke kan gis til oppretter av stiftelsen.

Et praktisk eksempel på andre organ er årsmøte, representantskap eller lignende. Et årsmøte i en forening, et kommunestyre eller en privatperson som velger styremedlemmer til stiftelsens styre.

All annen myndighet enn punktene over må bli værende i styret. Vedtektene og styret kan også bestemme at stiftelsen skal ha et saksforberedende, rådgivende eller besluttende organ innenfor andre områder, men slike organ vil fullt ut være underlagt styrets omgjørings- og instruksjonsmyndighet.