Av Norsk Tippings spilleoverskudd skal 18 % fordeles til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.

Målgruppe

Tildelingen er regulert gjennom forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping.

Ordningen skal bidra til å trygge viktige samfunnsoppgaver som store landsdekkende organisasjoner utfører på områdene helse, sosiale tjenester, krisehjelp og støttearbeid, natur-, miljø og dyrevern. Den skal i tillegg sikre at sentrale rednings- og beredskapsoppgaver kan vidareføres.

Merk: Tidlegere automatinntekter er ikke lenger kriterium for tildeling av tilskudd.

Noen sentrale vilkår for å kunne delta i ordningen:

  • Søker må være landsdekkende. Underledd eller avdelinger må ha jevnlig regional og lokal aktivitet i minst fire av fem landsdeler.
  • Søker må ha et fordelingsgrunnlag på minimum 10 millioner kroner.

Vilkår elles går fram av § 4 i forskriften.

Frist

Søknadsfristen er 1. september 2021.

Søker dere om momskompensasjon i 2021?

Organisasjoner som har søkt eller kommer til å søke om momskompensasjon for frivillige organisasjoner i 2021 (søknad gjelder for mva-kostnader i 2020) trenger ikke sende vedlegg på nytt, men bare fylle ut søknadsskjema.

Organisasjoner som ikke skal søke om mva-kompensasjon i 2021, og som fyller vilkårene for denne ordningen må legge ved søknaden godkjent og signert årsmelding, regnskap og revisjonsmelding.

Mer informasjon

Søknad

Vi har åpnet for søknader.

Søk her

Spørsmål?

Ta kontakt:  postmottak@lottstift.no, eller tlf. 57 82 80 00.