Norske bankar og andre finansinstitusjonar har ikkje lov til å formidle pengar til og frå utanlandske pengespelaktørar. Forbodet gjeld både innskot, som ofte skjer via kredittkort, og utbetaling av gevinst, som ofte skjer til spelaren sin bankkonto. Målet med tiltaket er å ramme utanlandske spelselskap, for å beskytte spelarane.

Forskrift om forbud mot betalingsformidling for pengespill som ikke har norsk tillatelse.

Spelselskapa forsøker å omgå forbodet

Dei fleste utanlandske spelselskapa har innført betalingsløysingar for å omgå forbodet. Pengeoverføringane går stort stort sett via tredjepartsselskap. Dette gjer det vanskelegare for bankane å identifisere overføringar til utanlandske spelselskap.

I tillegg har dette ført til at norske spelarar kan bruke kredittkort når dei spelar hos utanlandske speleselskap. Kredittkorta har ei innebygd sperre mot transaksjonar til selskap som nyttar varekoden for pengespel. Sidan transaksjonane no går via tredjepartsselskap som nyttar andre kodar, vert transaksjonen godkjent. Dermed kan norske spelarar spele for pengar dei ikkje har, og på kort tid opparbeide seg ei stor kredittkortgjeld.

Informasjon til spelarar og bankar

Er du spelar og har problem med utbetaling av gevinst? Er du tilsett i ein bank som ønskjer meir informasjon om regelverket eller ønskjer å tipse oss? Følg knappane under.


Informasjon til spelarar                                              
Informasjon til bankar

Tiltak for å effektivisere forbodet

Lotteritilsynet har jobba strategisk og langsiktig med tiltak for å effektivisere forbodet mot formidling av pengar til og frå utanlandske pengespelselskap.

I 2015 identifiserte vi ei rekke tredjepartsselskap som formidla innskot til slike selskap. Bankar og finansinstitusjonar har mottatt eit informasjonsskriv med ei oversikt over desse selskapa.

Lotteritilsynet har treft ei rekke vedtak ovanfor norske bankar og finansinstitusjonar om å stoppe betalingstransaksjonar til og frå bankkontoar til pengespelselskap og selskap som vi har identifisert som betalingsformidlarar for pengespelselskap. Desse kontoene har hovudsakleg blitt brukt til utbetaling av gevinstar.

Her kan du sjå vedtak sendt til norske bankar om ulovleg betalingsformidling til utanlandske pengespelselskap.

Vi har også sendt informasjonsskriv til selskap vi har identifisert som betalingsformidlarar for pengespelselskap. Fleire av desse selskapa har etter dialog, eller etter at det har blitt sendt vedtak til norske bankar, stoppa pengespeltransaksjonar til nordmenn.

Forskriftsendring

Det er nylig vedtatt endringar i forskrift om forbud mot betalingsformidling av pengespill som ikke har norsk tillatelse, slik at vi skal oppnå større effekt av forbodet. Endringane vil tre i kraft 01.01.2020 og betyr blant anna følgande:

  • Ei tydeliggjering av at betalingsformidlingsforbodet gjelder generelt og at det også omfattar foretak som gjennomfører betalingstransaksjonar på vegne av pengespelselskap.
  • At Lotteritilsynet i tillegg til å fatte vedtak om å avvise betalingstransaksjonar identifisert med kontonumre, kan fatte vedtak identifisert ved namn på pengespelselskap eller andre betalingsformidlarar. Dette vil også gi heimel til å treffe vedtak om å stanse betaling av innskot ved korttransaksjoner til tredjepartsselskap.
  • Ei plikt for bankar og andre foretak som yter betalingstenester i Norge, til å undersøke alle betalingstransaksjonar til og fra pengespel utan norsk løyve som Lotteritilsynet har sendt vedtak om.
  • Ei opplysningsplikt, for bankar og andre foretak som yter betalingstenester i Norge, til Lotteritilsynet om selskap som formidlar betaling knytt til pengespel som ikkje har løyve i Norge, på forespørsel frå Lotteritilsynet.