Tips og informasjon fra norske bankar og finansinstitusjoner er viktig for Lotteritilsynet i vårt arbeid med betalingsformidlingsforbodet. Dersom du har mistanke om pengespeltransaksjoner oppfordrar vi bankane til å tipse Lotteritilsynet om aktørar og kontonummer som gjennomfører desse. Dette gjeld både aktørar på innskot og utbetaling av gevinst.

Tips oss her

Vi opplever at forskjellige bankar har ulike tilnærmingar til betalingsformidlingsforbodet. Nokon bankar jobber sjølv aktivt med forbodet og stansar pengespeltransaksjoner på eige initiativ.

Forbodet gjeld generelt

Lotteritilsynet understrekar at forbodet mot formidling av betaling gjeld generelt, og ikkje kun i dei tilfella Lotteritilsynet har gjort vedtak. Dersom du har mistanke om pengespeltransaksjoner er det mogleg å gjere nærmare undersøkingar rundt dette. Dersom transaksjonen er ein pengespeltransaksjon er banken pliktig å stanse denne.

På bakgrunn av informasjonen frå banker saman med anna informasjon, kan vi blant anna treffe vedtak om stans av transaksjoner. Vedtaksheimelen til Lotteritilsynet i noværende forskrift gjeld kun betalingstransaksjoner til og frå eintydig bestemte kontonumre.

Unntak

Norsk Tipping og Norsk Rikstoto har lenge hatt tillatelse/konsesjon til å tilby pengespel i Norge. I 2017 vart det gitt fem 9-årige løyver med heimel i lotterilova, til lotteri med omsetning inn til kr. 300 millionar per år. Dette gjeld:

  • Pantelotteriet ved entreprenør Norsk Pantelotteri AA. Organisasjonsnummer: 996 684 075.
  • Postkodelotteriet ved enreprenør Novamedia Norsk Postkodelotteri AS. Org.nr: 996 684 075.
  • UNICEF-lotteriet ved Lottovate Limited . Org.nr: 915 756 697.
  • Klimalotteriet, Norsk Underholdningsspill AS. Org.nr: 977 337 003.
  • Fotolotto, ved entreprenør Fotolotto.no AS. Org.nr: 915 697 178.

Dette betyr at betalingstransaksjoner til og frå desse selskapa, ikkje skal stansast.

Om innskot

Når det gjeld innskot, er det i forskrifta spesifisert, at forbodet gjeld ved betalingsordre der betalingskort er nytta og autorisasjonsførespurnaden blir identifisert etter eit brukarkodesystem. I praksis betyr dette stans av transaksjoner til brukarstadskode 7995 for pengespel. Bankanes system stanser slike transaksjonar, men pengespelselsskapa brukar tredjepartsselskap som har andre brukarstadkodar. Lotteritilsynet har ikkje vedtaksheimel til å treffe vedtak om korttransaksjoner på noverende tidspunkt. Dersom banken veit at det er snakk om ein pengespeltransaksjon er banken likevel pliktig å stanse denne i kraft av det generelle forbodet. Sjå elles informasjon om endringar i regelverket. Endringar i regelverket vil gi heimel til å også stanse betaling av innskot.

Ein del bankar opplever det som uklart kor langt plikta til å stanse transaksjonar går. Vi oppfordrar til å kontakte oss om de har spørsmål. Ved innføring av endringar i forskrift vil bankanes plikt og ansvar utvidast ytterligare. Lotteritilsynet vil i den forbindelse gå ut med utfyllande informasjon om korleis bankar og finansinstitusjonar skal forholde seg til regelverket.

Her finn du ei oversikt over vedtak sendt til norske bankar.