PokerI lotterilova § 1 første ledd bokstav a er lotteri definert som:

«Virksomhet der deltakerne mot innskudd kan erverve gevinst som følge av trekning, gjetting eller annen fremgangsmåte som helt eller delvis gir et tilfeldig utfall.»

Dei tre vilkåra ”innskudd”, ”gevinst” og ”helt eller delvis tilfeldig utfall” må alle vere oppfylt for at eit spel skal bli rekna som eit lotteri etter lotterilova.

I Norge blir poker rekna som eit spel med heilt eller delvis tilfeldig utfall. Pokerspel med innskot og gevinst oppfyller vilkåra i lotteridefinisjonen og vil dermed vere eit lotteri etter lotterilova. Det er forbudt å arrangere lotteri utan løyve frå Lotteritilsynet.

Etter lotterilova er det kun opna for lovlig pokerspel med innsats og gevinst på følgjande område:

Forslag til endring i forskrift

Merk at forslag til endring i lotteriforskrifta §8 var på høyring sommaren 2017.
Det kom inn 14 svar der 8 hadde merknader. Du kan be om innsyn i høyringssvara her.
Ny forskrift vil gjelde frå 2018.

Poker i venelag

Fra 1. januar 2015 kan du spele poker saman med vener i din private heim. Følgjande krav må vere oppfylt:

  • Deltakerane er i nær omgangskrets.
  • Spelet må skje i den privat heim og ikkje ha eit organisert eller profesjonelt preg.
  • Tal deltakarar kan ikkje overstige ti personar.
  • Totalt innskot per spelar kan ikkje overstige NOK 1000

Her kan du lese meir utfyllande informasjon om vilkåra for private pokerlag.

NM i turneringspoker

Lotteritilsynet er gitt mynde til å gi eit løyve til ein (eller fleire) organisasjonar til å arrangere eit årlig Norgesmeisterskap med tilhøyrande kvalifiseringsturneringar, jfr. lotteriforskriftas §8.

Blodkreftforeningen fekk løyvet for perioden 2015-17. Global Poker Tours NUF er autorisert entreprenør for arrangementet.

Les meir om Poker-NM i Norge.

NM i turneringspoker for 2018-2020 var lyst ut med søknadsfrist 30. oktober. Her er det eit krav at søkar må vere ein lotteriverdig organisasjon. Den som søker må også ha få eller ingen inntekter frå den norske lotteri- eller pengespelmarknaden. Det er også mogleg å knytte seg til ein entreprenør med pokerkompetanse.

Spesielt om gratisturneringar

Det eksisterer i dag gratisturneringar som ofte blir kalla freerolls. Det er lovleg å arrangere pokerturneringar utan pengeinnskot. Det er likevel viktig å vere klar over at det er ulovleg å marknadsføre utanlandske pengespelselskap på slike arrangement. Det kan for eksempel skje ved at:

  • Det blir brukt flygeblad, banner, sjetonger, bord, kortstokkar, klede på kortdelarar og andre medhjelparar der namnet og logoen til spelsselskapet er sentralt plassert.
  • Premien består av startbonus hos eit nettspelselskap eller gir deg rett til å spele for eit spelselskap, eller reise verda rundt og spele på selskapet si rekning.
  • Kvalifisering til pokerturneringar på nettspelselskapa sin spelportal, der det blir kravd at deltakarane må registrere seg og opprette spelekonto.
  • Premiar i gratisturneringar blir betalt inn på deltakaren sin nettspelkonto.

Gratis pokerturneringer med marknadsføring av selskap som tilbyr nettspel er i strid med forbudet mot marknadsføring og formidling i lotterilova § 11.

Lotteritilsynet får ein del tips om ulovlege pokerklubbar. Det er politiet som skal slå ned på slike pokerklubbar, men Lotteritilsynet assisterer politiet i enkeltsaker. Lotteritilsynet kan krevje stans av slike klubbar, og politianmelde den ansvarlege for brot på lotterilova og straffelova. Tips om ulovlege pokerklubbar kan rettast til politiet og til Lotteritilsynet. Alle tips blir handsama anonymt.