Hovudregelen er at stiftelsar ved opprettinga skal ha ein grunnkapital på minst 100 000 kroner. Dersom dette kravet ikkje er innfridd, er det ikkje oppretta ein stiftelse.

Kravet skal sikre at dei stiftelsane som blir oppretta, varer ei viss tid. Det er ikkje ønskjeleg at einkvar som vil setje av midlar til eit bestemt formål, skal kunne gjere dette i form av å opprette ein eigen juridisk person. Er det tale om mindre beløp, vil du normalt kunne gi beløpet direkte til formålet.

Vil markere avstand til andre organisasjonsformer

Elles grunngir lovutvalet kravet med følgjande:

”Utvalget legger stor vekt på at stiftelsen styrker sitt særpreg som organisasjonsform ved et krav om minste grunnkapital, og mener at dette er viktig for å markere avstand til andre organisasjonsformer, i første rekke foreninger. Utvalget legger også vekt på selvstendighetskriteriet, og mener at dette kan styrkes ved at kravet om minste grunnkapital gir stiftelsen et bedre grunnlag for å realisere sitt formål uten å måtte være avhengig av kapitaltilførsel utenfra. Utvalget legger dessuten en viss vekt på at et krav om minste grunnkapital kan motvirke at det etableres stiftelser der etablerings- og driftskostnadene «spiser opp» grunnkapitalen.»
(Sjå NOU 1998:7, Om stiftelser, side 28.)

Kan gjere unntak

I særskilte tilfelle, der det ikkje vil vere rimeleg at kravet om grunnkapital på minst 100 000 kroner blir praktisert strengt, kan Stiftelsestilsynet gjere unntak frå hovudregelen.

I NOU 1998:7, Om stiftelser, står det at det kan vere aktuelt å gi dispensasjon frå kravet om grunnkapital på minst 100 000 kroner hvis:

”… det sentrale ikke er å forvalte en grunnkapital, men å drive en eller annen ideell aktivitet som f.eks. kulturvern, sosialarbeid mv. For det annet kan det forhold at det som skytes inn som grunnkapital, vanskelig kan verdsettes i penger, være et grunnlag for å dispensere. Det skytes f.eks. inn et gammelt hus på leiet grunn, der bruksverdien er det sentrale. For det tredje vil utvalget vise til at det kan være aktuelt å gjøre unntak for innsamlingsstiftelser. Disse kan ta sikte på å samle inn større beløp, men på etableringstidspunktet kan det beløp som kommer inn på stiftelsens konto, være ubetydelig.”

Har du spørsmål?  Bruk vårt kontaktskjema.