Frivillige støttegrupper for spilleavhengige, og andre organisasjoner som særlig retter sin virksomhet mot problematisk spilleatferd, kan søke om økonomisk støtte.

Søknadsfrist er 31. januar 2023.

Regjeringens handlingsplan

Ett av hovedmålene i Regjeringens handlingsplan mot spilleproblemer for 2022- 2025 er tidlig identifisering og god behandling for problematisk spilleatferd. Frivillige støttegrupper er et viktig, lavterskel hjelpetilbud til mennesker som opplever spilleproblemer. Det er viktig at frivillige organisasjoner med god kjennskap til feltet kan sette i gang aktiviteter basert på egne erfaringer.

Støtte til slike aktører er hjemlet i Forskrift om tilskudd til frivillige organisasjoner som arbeider med problematisk spilleatferd. Forskriften trer i kraft 1. januar 2023.

Disse kan søke

Følgende grupper kan søke om drifts- og/eller prosjekttilskudd:

  • Frivillige støttegrupper som har et tilbud rettet mot spilleavhengige eller andre med problematisk spilleatferd.
  • Frivillige støttegrupper som har et tilbud rettet mot pårørende til spilleavhengige.
  • Andre organisasjoner som arbeider med problemstillinger knyttet til spilleavhengighetsproblematikk/problematisk spilleadferd.

Pengespill og dataspill

Tilskuddsordningen gjelder for både pengespill og dataspill, og vi skiller mellom drifts- og prosjektstøtte.

Frivillige organiserte støttegrupper eller andre organisasjoner som utelukkende arbeider med problematisk spilleatferd er et godt supplement til helseapparatet og offentlige myndigheter. Disse kan få økonomisk driftstøtte.

Frivillige organisasjoner som arbeider særlig med problematisk spilleatferd, der målet med konkrete aktiviteter er å bidra til å hjelpe, forebygge eller på annen måte gjøre kunnskap om spilleproblemer kjent, kan søke om prosjektstøtte. Prosjektstøtten er en engangstildeling.

Krav til søknad

  • Søker må gjøre rede for støttegruppen eller organisasjonens aktivitet eller mål, og hva et tilskudd skal brukes til.
  • Organisasjonen må være registrert i Enhetsregisteret eller tilsvarende register.
  • Det må gå tydelig frem om det blir søkt om driftsstøtte eller prosjektstøtte
  • Siste godkjente årsmelding med regnskap må legges ved søknaden.
  • Kontoopplysninger og eventuell annen dokumentasjon av organisasjonen sin virksomhet, som for eksempel vedtekter.
  • Dersom søker har fått tilskudd tidligere, skal rapport om bruken av disse midlene legges ved søknaden.

4 millioner i 2023

Med forbehold om tildeling fra Kulturdepartementet blir det for 2023 lyst ut 4 millioner kroner. Lotteritilsynet forutsetter et tilstrekkelig antall søknader, og stor nok bredde i søknadene, for at hele potten kan tildeles.

Tildeling

Ved tildeling vil Lotteritilsynet vurdere hvilke søkere som oppfyller kravene i Forskrift om tilskudd til frivillige organisasjoner som arbeider med problematisk spilleadferd.

I tillegg vil vi legge vekt på evne til gjennomføring av tiltaket det søkes om, og tiltakets målgruppe. Dersom søknadsbeløpene i kvalifiserte søknader er større enn den totale rammen for tildeling, skal inntil 80 prosent av den totale rammen tildeles organisasjoner som kvalifiserer til å få driftsmidler. Ved tildeling av prosjektmidler, skal prosjekter som retter seg mot flere områder enn spilleproblemer, avkortes skjønnsmessig for den delen som ikke gjelder spilleproblemer.

Merk søknaden med «Drifts/prosjekttilskudd 2023» og send den til:

Lotteri- og stiftelsestilsynet, Postboks 800, 6805 Førde

eller til: postmottak@lottstift.no

Søknadsfristen er 31. januar 2023.