Frivillige støttegrupper for spilleavhengige, og andre organisasjoner som særlig retter sin virksomhet mot problematisk spilleatferd, kan søke om økonomisk støtte.

Søknadsfristen var 31. januar 2024.

Regjeringens handlingsplan

Ett av hovedmålene i Regjeringens handlingsplan mot spilleproblemer for 2022- 2025 er tidlig identifisering og god behandling for problematisk spilleatferd. Frivillige støttegrupper er et viktig lavterskel hjelpetilbud til mennesker som opplever spilleproblemer. Det er viktig at frivillige organisasjoner med god kjennskap til feltet kan sette i gang aktiviteter basert på egne erfaringer.

Støtte til slike aktører er hjemlet i Forskrift om tilskudd til frivillige organisasjoner som arbeider med problematisk spilleatferd. Forskriften trer i kraft 1. januar 2023.

Disse kan søke

Følgende grupper kan søke om drifts- og/eller prosjekttilskudd:

  • Frivillige støttegrupper som har et tilbud rettet mot spilleavhengige eller andre med problematisk spilleatferd.
  • Frivillige støttegrupper som har et tilbud rettet mot pårørende til spilleavhengige.
  • Andre organisasjoner som arbeider med problemstillinger knyttet til spilleavhengighetsproblematikk/problematisk spilleadferd.

Pengespill og dataspill

Tilskuddsordningen gjelder for både pengespill og dataspill, og vi skiller mellom drifts- og prosjektstøtte.

Frivillige organiserte støttegrupper eller andre organisasjoner som bare arbeider med problematisk spilleatferd er et godt supplement til helseapparatet og offentlige myndigheter. Disse kan få driftstilskudd.

Frivillige organisasjoner som arbeider særlig med problematisk spilleatferd, der målet med konkrete aktiviteter er å bidra til å hjelpe, forebygge eller på annen måte gjøre kunnskap om spilleproblemer kjent, kan søke om prosjekttilskudd. Prosjektstøtten er en engangstildeling.

Krav til søknad

  • Søker må gjøre rede for støttegruppen eller organisasjonens aktivitet eller mål, og hva et tilskudd skal brukes til.
  • Organisasjonen må være registrert i Enhetsregisteret eller tilsvarende register.
  • Det må gå tydelig frem om det blir søkt om driftsstøtte eller prosjektstøtte.
  • Siste godkjente årsmelding med regnskap må legges ved søknaden.
  • Kontoopplysninger og eventuell annen dokumentasjon av organisasjonen sin virksomhet, som for eksempel vedtekter.
  • Dersom søker har fått tilskudd tidligere, skal rapport om bruken av disse midlene legges ved søknaden.

4,1 millioner i 2024

Med forbehold om tildeling fra Kulturdepartementet blir det for 2024 lyst ut inntil 4,1 millioner kroner. Lotteritilsynet forutsetter et tilstrekkelig antall søknader, og stor nok bredde i søknadene for at hele potten kan tildeles.

Tildeling

Ved tildeling vil Lotteritilsynet vurdere hvilke søkere som oppfyller kravene i Forskrift om tilskudd til frivillige organisasjoner som arbeider med problematisk spilleadferd. I tillegg vil vi legge vekt på evne til gjennomføring av tiltaket det blir søkt om og tiltaket sin målgruppe. Søknadsbeløp blir avkortet dersom kvalifiserte søknader er større enn den totale rammen for tildeling. De som får tilskudd må kunne presentere prosjekt og resultat på samlinger i regi av myndighetene.

Søknadsfristen var 31. januar 2024.