Støttegrupper for spilleavhengige kan søke støtte

Søknadsfristen er 31. januar hvert år. Vi kommer med mer informasjon når vi åpner for søknader.

Ett av målene i Regjeringens handlingsplan mot spilleproblemer er tidlig identifisering og god behandling av problematisk spilleatferd. Frivillige støttegrupper er et viktig lavterskel hjelpetilbud til mennesker som opplever spilleproblemer.

Støttegrupper bidrar sammen med hjelpeapparatet og offentlige myndigheter med å forebygge problemer og redusere skadevirkninger. I tillegg har også andre organisasjoner særlig aktiviteter innenfor sine områder med målsetting om å hjelpe, forebygge eller informere om spilleproblemer. Det er viktig at frivillige organisasjoner med god kjennskap til feltet, kan sette i gang aktiviteter basert på egne erfaringer.

Disse kan søke

Følgende grupper kan søke om drifts- og/eller prosjekttilskudd:

  • Frivillige støttegrupper som har et tilbud rettet mot spilleavhengige eller andre med problematisk spilleatferd.
  • Frivillige støttegrupper som har et tilbud rettet mot pårørende til spilleavhengige
  • Andre organisasjoner som arbeider med problemstillinger knyttet til spilleavhengighetsproblematikk eller problematisk spilleatferd.

Pengespill og dataspill

Tilskuddsordningen gjelder for både pengespill og dataspill, og vi skiller mellom drifts- og prosjektstøtte. Frivillige organiserte støttegrupper eller andre organisasjoner som utelukkende arbeider med problematisk spilleatferd er et godt supplement til helseapparatet og offentlige myndigheter. Disse kan få økonomisk driftstøtte.

Frivillige organisasjoner som arbeider særlig med problematisk spilleatferd, der målet med konkrete aktiviteter er å bidra til å hjelpe, forebygge eller på annen måte gjøre kunnskap om spilleproblemer kjent, kan søke om prosjektstøtte. Prosjektstøtten er en engangstildeling.

Krav til søknad

  • Søker må gjøre rede for støttegruppen eller organisasjonen sin aktivitet eller mål, og hva et tilskudd skal brukes til
  • Organisasjonen må være registrert i Enhetsregisteret eller tilsvarende register
  • Det må gå tydelig frem om det blir søkt om driftsstøtte eller prosjektstøtte
  • Siste godkjente årsmelding med regnskap må legges ved søknaden
  • Kontoopplysninger og eventuell annen dokumentasjon av organisasjonen sin virksomhet, som for eksempel vedtekter
  • Dersom søker har fått tilskudd tidligere, skal rapport om bruken av disse midlene legges ved søknaden

Tildeling


Ved tildeling vil Lotteritilsynet vurdere hvilke søkere som oppfyller kravene i Forskrift om tilskudd til frivillige organisasjoner som arbeider med problematisk spilleatferd. I tillegg vil vi legge vekt på evne til gjennomføring av tiltaket det søkes om og tiltakets målgruppe. Søknadsbeløp blir avkortet dersom kvalifiserte søknader er større enn den totale rammen for tildeling.

Søknaden skal sendes til: Lotteri- og stiftelsestilsynet, postboks 800, 6805 Førde eller til postmottak@lottstift.no.

Søknadsfristen er 31. januar.