Frivillige støttegrupper for speleavhengige, og andre organisasjonar som særleg rettar verksemda mot problematisk speleåtferd, kan søkje om økonomisk støtte.
Søknadsfristen var 31. januar 2021.

Regjeringas handlingsplan

Eitt av måla i Regjeringens handlingsplan mot spilleproblemer for 2019-2021 (PDF) er tidleg identifisering og god behandling av problematisk speleåtferd. Frivillige støttegrupper er eit viktig lågterskel hjelpetilbod til menneske som opplever speleproblem. Støttegrupper bidreg saman med hjelpeapparatet og offentlege myndigheiter med å førebyggje problem og redusere skadeverknader. I tillegg har også andre organisasjonar særleg aktivitetar innafor sine område med målsetjing om å hjelpe, førebyggje eller informere om speleproblem. Det er viktig at frivillige organisasjonar med god kjennskap til feltet kan setje i gang aktiviteter basert på eigne erfaringar.

Desse kan søkje

Følgjande grupper kan søkje om drifts- og/eller prosjekttilskot:

  • Frivillige støttegrupper som har eit tilbod retta mot speleavhengige eller andre med problematisk speleåtferd.
  • Frivillige støttegrupper som har eit tilbod retta mot pårørande til speleavhengige
  • Andre organisasjonar som arbeider med problemstillingar knytta til speleavhengighetsproblematikk / problematisk speleåtferd.

Pengespel og dataspel

Tilskotsordninga gjeld for både pengespel og dataspel, og vi skiljer mellom drifts- og prosjektstøtte. Frivillige organiserte støttegrupper eller andre organisasjonar som berre arbeider med problematisk speleåtferd er eit godt supplement til helseapparatet og offentlege myndigheiter. Desse kan få økonomisk driftstøtte.

Frivillige organisasjonar som arbeider særleg med problematisk speleåtferd, der målet med konkrete aktivitetar er å bidra til å hjelpe, førebyggje eller på anna måte gjere kunnskap om speleproblem kjent, kan søkje om prosjektstøtte. Prosjektstøtta er ei eingongstildeling.

Krav til søknad

  • Søkar må gjere greie for støttegruppa eller organisasjonen sin aktivitet eller mål, og kva eit tilskot skal brukast til
  • Organisasjonen må vere registrert i Einingsregisteret eller tilsvarande register
  • Det må gå tydeleg fram om det blir søkt om driftsstøtte eller prosjektstøtte
  • Siste godkjende årsmelding med rekneskap må leggast ved søknaden
  • Kontoopplysningar og eventuell anna dokumentasjon av organisasjonen si verksemd, som for eksempel vedtekter
  • Dersom søkar har fått tilskot tidlegare, skal rapport om bruken av desse midlane leggast ved søknaden

2.75 millionar i 2021

Med atterhald om tildeling frå Kulturdepartementet blir det for 2021 lyst ut 2.75 millionar kroner. Lotteritilsynet legg til grunn at det kjem inn eit tilstrekkeleg tal søknader, og at det er stor nok breidde i søknadene for at heile potten kan tildelast.

Tildeling

Ved tildeling vil Lotteritilsynet vurdere kva søkjarar som fyller krava i Forskrift om tilskudd til frivillige organisasjoner som arbeider med problematisk spilleatferd. I tillegg vil vi legge vekt på evne til gjennomføring av tiltaket det blir søkt om og tiltaket si målgruppe. Søknadsbeløp blir avkorta dersom kvalifiserte søknader er større enn den totale ramma for tildeling.

Merk søknaden med «Drifts/prosjekttilskot 2020» og send den til: Lotteri- og stiftelsestilsynet, Postboks 800, 6805 Førde eller til postmottak@lottstift.no.

Søknadsfristen gjekk ut 31. januar 2021.