Her finn du nøkkeltal for bingo med og utan medhjelpar i 2023, samt årsstatistikk for radio/tv-bingo.

To typar bingo i Norge
  • bingo med medhjelpar – medhjelparen står for drifta av bingoen og overskotet går til lag og foreiningar
  • bingo utan medhjelpar – lag og foreiningar driftar bingoen sjølv, inkludert radio/tv-bingo

Les meir om bingo med og utan medhjelpar.

Nøkkeltal for bingo med medhjelpar i 2023

Dette er arrangement der profesjonelle medhjelparar driv bingo i eigne lokale (bingohallar), og overfører overskot frå spel til ulike lag og organisasjonar.

Oversikta er basert på tal frå bingorekneskap frå 213 bingohallar.

Type spel Brutto
omsetning
Gevinst Gevinst
prosent
Netto
omsetning
Til formål* – av netto
omsetning
Totalt bingo 4 8473 90380,5 %94424025,5 %
Hovudspel 1 22588972,6 %33557,717,2 %
Sidespel3 6223 01383,2 %60818230 %
Belago2 0981 95793,3 %14142,330 %
* I denne tabellen er utbetalt til formål frå hovudspel og sidespel oppgitt før fråtrekk av gebyr for bingoløyve.

I excel-arket i lenka nedanfor finn de meir detaljerte tal om tabellen, oversikt over utbetaling til alle lag og organisasjonar og rekneskapstal fordelt på bingoentreprenørar og bingohaller i 2023.

Last ned oversikt over bingo med medhjelpar og utbetaling til organisasjonar i 2023.

Bingo med medhjelpar omsette for 4, 847 milliardar kroner i 2023. Av det kom 1,23 milliardar frå hovudspel, og 3,63 milliardar kroner frå sidespel (databingo).

Det vart overført 240 millionar kroner til 3003 organisasjonar. Dette er etter fråtrekk av gebyr for bingoløyve. 2939 organisasjonar fekk til saman utbetalt 42.3 millionar kroner frå Belago.  

Nøkkeltal over tid for bingo med medhjelpar

Profesjonelle aktørar driv bingo i eigne lokale og overfører overskotet frå spelet til lag og organisasjonar. Oversikt over godkjente formål finn du i Lotteriregisteret.

Radio/tv-bingo i 2023

Total omsetnad for radio/tv-bingo er i 2023 er 81,8 millionar kroner. 54 kringkastarar mottok inntekter frå radio/tv-bingo.

Det blei gitt 76 løyve til radio/tv-bingo. Elleve kringkastarar har meldt at dei ikkje har gjennomført bingo i 2023, og følgande har heller ikkje levert inn bingorekneskap. Ein kringkastar har ikkje levert inn bingorekneskap, og er sletta som godkjent kringkastar.

Omsetningstala er derfor basert på 64 innleverte bingorekneskap. 

Last ned tal frå radio/tv-bingo i 2023.

Bingo utan medhjelpar (foreiningsbingo) i 2023

Det blei gitt 110 løyve til bingo utan medhjelpar i 2023. Fleire organisasjonar arrangerer bingo saman. Difor blei løyva til saman fordelt på 96 fellesskap. Dette blei tidlegare kalla spel i pott.

68 har levert bingorekneskap for 2023, medan fem løyve ikkje blei tatt i bruk. 23 har ikkje levert inn bingorekneskap for 2023, trass purring.

Organisasjonar som ikkje leverer inn rekneskap etter avslutta løyve, får godkjenninga si kalla tilbake.

85 organisasjonar har mottatt overskot frå bingo utan medhjelpar.

Last ned omsetningstal for bingo utan medhjelpar og oversikt for utbetalingar til formål her.

Utvikling bingo utan medhjelpar/foreiningsbingo

Dette er arrangement der lag og foreiningar (formål) sjølv står for gjennomføringa av spelet. Dei fleste slike bingoar er omtala som foreiningsbingo eller bygdebingo. I tillegg er også bingo gjennom lokalradio og lokalfjernsyn medrekna her.

For meir detaljert oversikt over bingostatistikk tilbake i tid, sjå årsstatistikk frå norske lotteri og pengespel.