Bingostatistikk

Her finn du oppdaterte nøkkeltal og utvikling over tid for bingo.

To typar bingo

  • bingo med entreprenør – entreprenøren står for drifta av bingoen og overskotet går til lag og foreiningar
  • foreiningsbingo – lag og foreiningar driftar bingoen sjølv, inkludert radio/TV-bingo

Nøkkeltal 1. halvår 2021

Oversikta er basert på innrapporterte tal frå 226 bingorekneskap i første halvår 2021.

Entreprenørbingo omsette for 1,26 milliardar kroner første halvår 2021. Av dette kom ca. 390 millionar frå hovudspel, og 877 millionar frå sidespel.

3007 organisasjonar mottok bingoinntekter frå entreprenørbingo første halvår. Det vart overført 58, 1 millionar kroner til lag og organisasjonar frå bingo (etter fråtrekk av gebyr) og 12, 7 millionar kroner frå Belago.

Hovudspel på nett har framleis ei auke i omsetninga og utgjer heile 45 prosent av samla omsetning i hovedspel. Dette er ei venta utvikling som følge av covid -19-restriksjonar, men også fordi fleire bingohallar tilbyr hovudspel, at det blir tilbydd fleire ulike typar hovudspel og at brukarane er blitt kjent med tilbodet.

For å sjå meir detaljerte tal om tabellen under kan de laste ned dette excel-arket.

Type spelBrutto
omsetning
GevinstGevinst
prosent
Netto
omsetning
Til formål*– av netto
omsetning
Totalt bingo1 267 1 006 79,4 %261 64,1 24,5 %
Hovudspel390 280 71,8 %110 18,7 17 %
Sidespel877 725 82,7 %151 45,430 %
Belago628 585 93,2 %42 12,7 30 %
* I denne tabellen er utbetalt til formål frå hovudspel og sidespel oppgitt før fråtrekk av gebyr for bingoløyve.

Last ned oversikt over utbetaling til alle lag og organisasjonar frå 1. halvår 2021.

Last ned oversikt over rekneskapstal for første halvår fordelt på bingoentreprenørar og bingohallar.

Bingo med entreprenør i 2020

Dette er arrangement der profesjonelle bingoentreprenørar driv bingo i eigne lokale, og overfører overskot frå spel til ulike lag og organisasjonar.

Last ned oversikt over utbetaling til alle lag og organisasjonar frå bingoentreprenør i 2020.

Last ned oversikt over rekneskapstal for første og andre halvår fordelt på bingoentreprenørar og bingohallar.

For å søke i excel-arka trykk «aktiver redigering». Deretter vel du «søk etter og merk» som du finn oppe i arket.

Nøkkeltal for 2020

I excel-tabellen nedanfor finn de nøkkeltal basert på rapporterte data i Lotteriregisteret, med informasjon frå bingorekneskap levert for 223 bingohallar fordelt på 48 bingoentreprenørar (seks bingohallar fekk løyve, men blei aldri sett i drift – det er då heller ikkje levert inn bingorekneskap).

Last ned nøkkeltal for entreprenørbingo.

Meir detaljert oversikt over omsetning hovudspel i bingohall og på nett, samt datasidespel og papirsidespel, finn de i oversikt over bingorekneskap levert frå bingoentreprenørane.

Hovudspel og sidespel

Grunna covid-19, har bingohallar vore stengde i delar av 2020. Dette har påverka omsetninga samanlikna med 2019. Spel på hovudspel på nett har auka vesentleg frå 2019. For 2019 var det ei brutto omsetning på 39,6 millionar kroner i hovudspel på nett. For 2020 er dette auka til 206,3 kroner.

Entreprenørbingo omsette for 3,7 milliardar kroner i 2020. Gevinstdelen er samla 80,1 prosent og netto omsetning er 737 millionar. Formåla sin del av netto omsetning utgjer 188,3 millionar kroner, dvs. 25,5 prosnet (tal før fråtrekk av gebyr). Dette er redusert med 19,6 millionar kroner, dvs. ein reduksjon på 9,5 prosent, samanlikna med 2019.

I 2020 har 3 106 lag og foreiningar motteke overskot frå entreprenørbingo.

Med unntak av eitt lokale, stod det ved utgangen av året databingoterminaler i alle bingohallane. Vi reknar med at det var utplassert mellom 6 000 og 7 000 terminalar.

Belago

Norsk Tipping har Belago-terminalar utplassert i dei fleste bingolokale. Den 31.12.2020, var 1569 Belago-terminalar utplassert i 209 bingohallar. Overskotet frå dette spelet går til dei same formåla som har inntekt frå hovud- og sidespel i bingohallane. Delen som skal utbetalast til formåla, er 30 prosent av netto omsetning, jf. forskrift om fordeling av overskudd fra utbetalingsautomater oppstilt i bingohaller.

Når det gjeld Belago, er utbetaling til formåla redusert med 26 millionar, dvs. ein reduksjon på 39,4 prosent, samanlikna med 2019. I 2020 var det 3 058 organisasjonar som mottok overskot frå Belago.

Bingo utan entreprenør 2020

NøkkeltalForeiningsbingoRadio/TV-bingoSum
Brutto omsetning2194,8115,8
-gevinstkostnad1433,547,4
Netto omsetning =761,368,3
-adm. kostnader2,66,99,5
Overskot til formål=4,454,458,8
Formåla sin del av brutto omsetning21,3 %57,3 %
Formåla sin del av netto omsetning63,8 %88,6 %
Gevinstprosent66,735,3

Samla sett har Radio/TV-bingo komme styrka ut av koronapandemien. Brutto omsetning har auka med 31,1 prosent frå 2019, og netto omsetning har ein auke på 48,8 prosent.

Foreiningsbingo har redusert omsetning i 2020 samanlikna med 2019. Brutto omsetning er redusert med 59,3 prosent og netto omsetning med 59,4 prosent.

Av 139 løyve som var gitt i 2020, er det 16 løyve som ikkje har vore nytta grunna forhold knytt til koronapandemien. I tillegg er det levert inn 20 rekneskap med null i omsetning. Truleg er også dette løyve som ikkje har vore nytta i 2020.

Last ned omsetningstal og oversikt for utbetalingar til formål nedanfor:

Nøkkeltal over tid entreprenørbingo

Profesjonelle aktørar driv bingo i eigne lokale og overfører overskotet frå spelet til lag og organisasjonar. Oversikt over godkjente formål finn du i Lotteriregisteret.

Belago er namnet på Norsk Tipping sine bingo-terminaler som står utplassert i bingohallar. Utplassering av desse starta hausten 2011. Overskotet frå Belago-terminalene går til dei same formåla som resten av overskotet frå bingoen.
Hovudspel er det eigentlege bingospelet, mens databingo og papirbingo samla blir omtalt som sidespel.

Bingo utan entreprenør

Dette er arrangement der lag og foreiningar (formål) sjølv står for gjennomføringa av spillet. Dei fleste slike bingoar er omtala som foreiningsbingo eller bygdebingo. I tillegg er også bingo gjennom lokalradio og lokalfjernsyn medrekna her.

For meir detaljert oversikt over bingostatistikk tilbake i tid, sjå årsstatistikk over norske pengespel.