Lotteritilsynet godkjenner medhjelparar som arranger pengespel for førehandsgodkjente organisasjonar

Tilbydarar som skal arrangere pengespel på vegne av førehandsgodkjente ikkje-fortenestebaserte organisasjonar, må vere godkjent som medhjelpar. Det er Lotteritilsynet som etter søknad godkjenner medhjelpar.

Ein medhjelpar blir rekna som «ein enkeltperson eller eit føretak som mot ein del av inntektene eller overskotet, eller anna betaling, gjennomfører eitt eller fleire pengespel for den som har løyvet.» Tidlegare var dette omtalt som «entreprenør».

Krav til medhjelpar

Krava til medhjelpar går fram av pengespelforskrifta § 40, og er som følger:

  • Søkar må vere eigna til å tilby pengespel etter krava i pengespellova § 9.
  • Søkar må vere suffisient, registrert i Einingsregisteret og kunne dokumentere å ikkje vere under konkurshandsaming.
  • Søkar må ha rutinar for å sikre ansvarleg gjennomføring av pengespel og overskotsbetaling til organisasjonar.
  • Medhjelpar må rapportere rekneskap. Sjå pengespelforskrifta § 42.

Gebyr

Medhjelpar må betale eit gebyr på 20 000 kroner for godkjenning.

Fordeling av overskot frå Belago

Overskotet frå Norsk Tipping sine Belago- terminalar skal fordelast med 30 prosent til organisasjonane som har tillatelsen, 35 prosent til medhjelpar og 35 prosent til Norsk Tipping.

Norsk Tipping skal minst ein gong i månaden utbetale andelen av overskotet til medhjelparen. Ein gong i halvåret skal Norsk Tipping overføre organisasjonane sin andel av overskotet til dei organisasjonane det gjeld. Overskotet blir utbetalt til kontonummeret organisasjonen har registrert i Frivilligregisteret.

Utbetaling av overskot frå Belago, blir gjort direkte frå Norsk Tipping til organisasjonane.