Formålet med tilskuddsordningen er å skape varig økt deltakelse gjennom tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak knyttet til idrett og fysisk aktivitet. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter.

Søknadsfristen var 13. juni kl. 13.00.

I søknadsskjemaet blir dere bedt om om legge inn en beskrivelse av:

  • Tiltaket og hvordan tiltaket støtter opp under kriteriene for måloppnåelse.
  • Hvilken eller hvilke målgrupper tiltaket retter seg mot.
  • Hvordan tiltaket skal bidra til å skape varig økt deltakelse gjennom idrett og fysisk aktivitet for målgruppen.
  • Hvorvidt søker legger til rette for deling av erfaringer og resultater fra tiltaket, og om tiltaket kan ha overføringsverdi til andre organisasjoner.
  • I hvilken grad aktuelle målgrupper blir involvert i utforming og resultater fra tiltaket.

Dere må også legge inn budsjettert kostnad og finansiering, samt start- og sluttdato for prosjektet. For prosjektsøknader skal prosjektbeskrivelse med budsjett legges ved søknaden.

Dere kan søke om midler til flere prosjekt. Det skal sendes inn en søknad for hvert prosjekt.

Spørsmål? Se spørsmål og svar.