Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene. 

14. august åpner vi søknadsskjemaet for 2. kvartal, med søknadsfrist 11. september.

Det er blitt gjort en forskriftendring som får konsekvenser for utregning av støttesatsene fra og med september 2023. Den nye beregningsmodellen skal ligge nærmere den som gjelder husholdninger, hvor beregningen baserer seg på strømprisen time for time.  

I den nye forskriften kommer følgende fram: For strømforbruk fra og med 1. september 2023 får tilskuddsmottakere dekket 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og timesprisene, der forbruket per time beregnes ved hjelp av et gjennomsnittlig forbruksmønster for frivillige organisasjoner. Fra og med 1. januar 2024 endres terskelverdien til 73 øre per kWt.   

På tilskudd.no kan du abonnere på e-postvarsel om denne tilskuddsordningen.

Hva kan kompenseres?

Fra januar – mars 2024 får tilskuddsmottakere dekket 90 prosent av strømprisen per time som overstiger 73 øre per kWt.

Illustrasjon strømstøtte

Hvordan blir støttesatsen regnet ut?

Vi mottar strømforbruksdata fra Elhub, som er aggregert per time for alle tidligere støttemottakere i ordningen. Dataene fordeler seg på de ulike prisområdene. Forbruksmønsteret blir koblet opp mot reelle timepriser, for å utlede en vektet strømkostnad per måned som vi bruker i utregningen av støttesatsene.  

Her kan du lese mer om beregningen av støttesats, og finne støttesatsene for hvert prisområde .

Hva kan ikke kompenseres?

Følgende blir ikke kompensert i denne ordningen: 

  • Strømforbruk knyttet til utføring av offentlig lovpålagte oppgaver på oppdrag fra stat, fylkeskommune eller kommune. Eksempler på dette er ideelle organisasjoner som driver med barnehager, barnevern, skoler, omsorgsboliger og annet helsetilbud. 
  • Økonomisk virksomhet hvor kompensasjon til denne virksomheten er i strid med EØS-avtalens regler om offentlig støtte.  
  • Strømutgifter som allerede er kompensert gjennom de statlige strømstøtteordningene for husholdninger eller landbruket.  
  • Strømutgifter til virksomheter som er under konkursbehandling. 
  • Gassutgifter. 

Disse kan søke om tilskudd

Søker må ha organisasjonsnummer for å kunne søke, og følgende organisasjoner har rett til å søke:   

  • Virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret.   Vi oppfordrer organisasjoner som oppfyller kriteriene, til å registrere seg. Sjekk om din organisasjon kan registrere seg i Frivillighetsregisteret. 
  • Virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke dersom eiere/medlemmer med bestemmende innflytelse er registrert i Frivillighetsregisteret. Dette gjelder for eksempel idrettslag som har skilt ut driften i et eget selskap som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, hvor idrettslaget har den bestemmende innflytelse. 
  • Andre frivillige virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan motta støtte dersom virksomheten hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats og det ikke er anledning for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler fra virksomheten. Med frivillig arbeidsinnsats menes mennesker som bidrar uten lønn eller annen form for økonomisk motytelse, verken nå eller i fremtiden. For eksempel kan frittstående menighets- og forsamlingshus under Den norske kirke, grendehus og lokale forsamlingshus søke om de hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats. 

Oversikt over søkere, søknadsbeløp og tildelt beløp

Se oppdatert oversikt over søkere, søknadsbeløp og tildelt beløp i lenken nedenfor. Bruk nedtrekksmenyen øverst på siden for å velge hvilken søknadsperiode du ønsker å se tall fra.