Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene.

Fristen for å søke om støtte for forbruk i april, mai og juni var 6. september kl. 13.00. På tilskudd.no kan du abonnere på e-postvarsel om denne tilskuddsordningen.

Oversikt over søkere, søknadsbeløp og tildelt beløp

Se oppdatert oversikt over søkere, søknadsbeløp og tildelt beløp i lenken nedenfor. Bruk nedtrekksmenyen øverst på siden for å velge hvilken søknadsperiode du ønsker å se tall fra.

Hvem kan søke?

Søker må ha organisasjonsnummer for å kunne søke, og følgende organisasjoner har rett til å søke:  

  • Virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret.   Vi oppfordrer organisasjoner som oppfyller kriteriene, til å registrere seg. Sjekk om din organisasjon kan registrere seg i Frivillighetsregisteret.
  • Virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke dersom eiere/medlemmer med bestemmende innflytelse er registrert i Frivillighetsregisteret. Dette gjelder for eksempel idrettslag som har skilt ut driften i et eget selskap som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, hvor idrettslaget har den bestemmende innflytelse.
  • Andre frivillige virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan motta støtte dersom virksomheten hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats og det ikke er anledning for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler fra virksomheten. Med frivillig arbeidsinnsats menes mennesker som bidrar uten lønn eller annen form for økonomisk motytelse, verken nå eller i fremtiden. For eksempel kan frittstående menighets- og forsamlingshus under Den norske kirke, grendehus og lokale forsamlingshus søke om de hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats.

Er du usikker på om dere kan søke? Se ofte stilte spørsmål og svar om ordningen.

Illustrasjon strømstøtte

Hvilke kostnader blir kompensert?

Strømstøtteordningen gjelder for organisasjoner med strømforbruk i områder med en månedlig gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt. 

Støtten beregnes basert på dokumentert strømforbruk. Tilskuddsmottakere får dekket 80 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen i april og mai 2023. Fra og med 1. juni 2023 vil tilskuddsmottakere få dekket 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen.

Gjennomsnittlig månedlig strømpris beregnes av Reguleringsmyndigheten for energi siste dag i den aktuelle måneden. Satsen kan rundes av til hele ører. Se eksempel på hvordan du beregner månedlig strømstøtte.

Hva kan ikke kompenseres?

Følgende blir ikke kompensert i denne ordningen:

  • Strømforbruk knyttet til utføring av offentlig lovpålagte oppgaver på oppdrag fra stat, fylkeskommune eller kommune. Eksempler på dette er ideelle organisasjoner som driver med barnehager, barnevern, skoler, omsorgsboliger og annet helsetilbud.
  • Strømutgifter som allerede er kompensert gjennom de statlige strømstøtteordningene for husholdninger eller landbruket. 
  • Strømutgifter til virksomheter som er under konkursbehandling.
  • Gassutgifter.

Forskriften leser du her.