Alle stiftelser har et formål og alle stiftelser bør ha en plan som skal sikre forsvarlig forvaltning av formålet.

stiftelser hovedillustrasjon

Hva er formålet?

Alle stiftelser har et formål, en oppgave som stiftelsen skal løse. Formålet er bestemt ved opprettelsen av stiftelsen og vernes av stiftelsesloven gjennom reglene om omdanning. Som et generelt utgangspunkt skal det tungtveiende grunner til for å endre formålet til en stiftelse.

Formålet setter rammen for styrets og andre organers myndighet i stiftelsen. Stiftelsens formål står i vedtektene til stiftelsen som er registrert i Stiftelsesregisteret. Ved tolkning av formålet skal det så langt som mulig legges vekt på hva oppretter la i formålet. Stiftelsesdokumentet og andre dokument knyttet til opprettelsen av stiftelsen kan gi informasjon om dette.

Rammer og oppgaver knyttet til formålet

Virksomhetene som drives i stiftelsesformen varierer stort. Behovet for rutiner og prosedyrer vil derfor også variere. I grove trekk kan det skilles mellom tre kategorier oppgaver som styret i en stiftelse må løse uavhengig av stiftelsens størrelse:

  • I stiftelser som driver næringsvirksomhet eller andre aktiviteter i tillegg til allmennyttige aktiviteter, må styret forvalte eierskapet eller eierrollen i virksomheten best mulig.
  • Styret må sørge for en forsvarlig forvaltning av kapitalen.
  • Styret må sørge for realisering av det allmennyttige formålet.

Realisering av formålet må skje innenfor rammen av forsvarlig forvaltning. Styret må foreta en konkret avveielse av stiftelsens behov for forsvarlig egenkapital og likviditet opp mot aktuelle behov for å kunne realisere formålet på kortere og lengre sikt.

Selv om styret i stiftelsen er ansvarlig for forvaltningen av stiftelsen har lovgiver lagt føringer som styret også må ta hensyn til i sitt arbeid med å forvalte og utvikle stiftelsen. Dette gir igjen noen avgrensinger for hvordan formålet kan gjennomføres. I vurderingen av hvorvidt det for eksempel skal foretas utdelinger eller ei, og nivået på disse, må utdelingsbeslutningen oppfylle kravene etter stiftelsesloven § 19.

Styret må ha en plan for gjennomføring av formålet

For å kunne gjennomføre formålet på en god måte er det viktig at styret har en plan for hvordan dette skal gjøres. Det er Stiftelsestilsynets klare anbefaling at alle stiftelser bør skrive sine standpunkt i en plan eller strategi. Dette er foreslått som er krav i forslaget til ny stiftelseslov. En plan vil også sikre notoritet rundt styrets vurderinger slik at det blir enklere å dokumentere at styrets disposisjoner har vært forsvarlige.

Innholdet i planen kan imidlertid være noe ulikt relatert til stiftelsens art og størrelse, og kan dermed tilpasses den enkelte stiftelse etter behov. For legat kan det mest relevante være en plan for utdelinger. Hvor ofte og hvor mye som skal utdeles, hvem som er mottakere, hvordan stiftelsen gjøre ordningen kjent for mottakerne osv. For andre kan det være å utarbeide en strategi for hvordan formålet skal gjennomføres. Det vil være opp til styret i den enkelte stiftelse å vurdere hvilket omfang og hvilken profil den enkelte stiftelse skal ha ut fra formålet, kapitalsituasjon, ressurser osv. En slik plan kan skrives på ett eller to avsnitt eller være et mer omfattende dokument.

Hva planen kan inneholde

Selv om planen er knyttet til den konkrete stiftelsen, er det enkelte momenter som kan være nyttige å vurdere for flere stiftelser ved utarbeiding av en plan for gjennomføring av formålet. Forarbeidene til ny stiftelseslov gir med utgangspunkt i gjeldende rett noe veiledning om innholdet i en slik plan. kort oppsummert under.

I utgangspunktet vil planen vanligvis måtte inneholde et budsjett for bruken av stiftelsens midler til formålet. Ellers er det noen underpunkter som kan være relevante relatert til type stiftelse:

  • I pengeutdelende stiftelser kan planen for eksempel fastsette en øvre ramme over samlede utdelinger, og eventuelt størrelse eller ramme for hver enkelt
  • I aktivitetsstiftelser kan planen inneholde nærmere bestemmelser om gjennomføringen av de aktiviteter stiftelsen etter formålet skal drive, sammen med et budsjett for dette.
  • For stiftelser som har til formål å forvalte fast eiendom eller andre realverdier kan nedfelles grunnlag for forvaltningen av eiendelen (vedlikeholdsplan, påkostning, utleierammer etc.), samt budsjett.
  • Siftelser som driver næringsvirksomhet vil planen kunne ligne en virksomhetsplan.
  • Der stiftelsen skal tilgodese særlige formål eller nærmere prioriteringer innenfor det vedtektsfestede hovedformål bør dette komme til uttrykk i planen.

Planen bør ha en tidsramme for revidering, for eksempel kan dette være årlig.

Hva om formålet ikke lar seg gjennomføre?

Noen stiftelser opplever at formålet av forskjellige grunner kan være vanskelig å gjennomføre. Eksempel på det kan være at økonomien er for dårlig, eller at det er vanskelig å realisere formålet. I slike tilfeller kan det være nødvendig med justeringer av stiftelsen vedtekter eller formålet spesielt.

Stiftelsesloven stiller vilkår til når vedtektene kan endres, men det er styret sitt ansvar at dette blir utført når det er nødvendig. Dersom vedtektene skal endres vil oppretter, arvingene eller andre som stod oppretter nær ha rett til å uttale seg. Dette er viktig for at det opprinnelige formålet, eller meningen med stiftelsen, i størst mulig grad skal bli ivaretatt. Dersom Stiftelsestilsynet vurderer at omdanningen går for langt vil vi som regel veilede om alternativer.