Hvis stiftelsen ikke lenger klarer å ivareta formålet fordi kapitalen er liten, kan det bli aktuelt å avvikle stiftelsen. Her finner dere tiltak som kan hjelpe dere med å ivareta formålet og unngå en avvikling.

Hva kan føre til en avvikling?

Norske stiftelser ivaretar ulike formål, men mange har én fellesnevner: De skal bare dele ut penger av avkastningen til et formål, og de har en lav egenkapital.

Utfordringen for disse stiftelsene er at den lave avkastningen etter hvert gir stiftelsen liten eller ingen evne til å realisere stiftelsens formål.

Styret kan vurdere å avvikle stiftelsen dersom avkastningen i flere år er for lav til å realisere stiftelsens formål. Men det er flere tiltak dere i styret bør vurdere før dere avvikler stiftelsen.

Dette kan dere gjøre for å unngå en avvikling

Nedenfor finner dere en liste med tiltak som kan hindre at stiftelsen må avvikles. Listen er ikke utfyllende, men den peker ut ulike løsninger som dere bør vurdere, for å oppfylle stiftelsens formål.

Samarbeide med en annen stiftelse

Stiftelsen kan innlede et samarbeid med andre stiftelser eller virksomheter som jobber for det samme formålet som stiftelsen.

Hvis dere er flere som samarbeider om å ivareta et formål, kan dere finne løsninger som gjør at stiftelsen forblir levedyktig.

Øke kapitalen i stiftelsen

Mange stiftelser har aldri hatt en annen tilførsel av kapital enn den første tilførte grunnkapitalen. Dere bør alltid vurdere om dere kan øke stiftelsens kapital for eksempel ved å søke om tilskudd fra offentlige virksomheter og tildelinger fra private, gaver eller lignende.

En økt kapital gir stiftelsen et større handlingsrom og mulighet til å dele ut mer penger til formålet.

Kutte eller redusere unødvendige kostnader

Styret må undersøke om stiftelsen har noen kostnader som den kan kutte eller redusere. Dere bør blant annet vurdere om dere kan redusere styrehonoraret eller forhandle ned revisjonskostnadene.

Dere bør alltid vurdere om stiftelsen har noen unødvendige kostnader som dere kan redusere eller kvitte dere med.

Gjøre endringer i kapitalforvaltningen

For en stiftelse med lav kapital er det vanlig å plassere midlene i banken, men det er viktig at styret har forsøkt å få så høy renteavkastning som mulig. Et alternativ til å ha pengene i banken kan være å plassere deler av kapitalen på annet vis. Kapitalen kan for eksempel plasseres i et rentefond eller indeksfond. Indeksfondene har historisk sett hatt høyere avkastning og lave kostnader.

Styret må innhente informasjon om alternative måter å plassere kapitalen på og hvilken avkastning og risiko disse gir, før dere velger en alternativ løsning.

Vurdere om utdelingene skal skje sjeldnere

Når en stiftelse med liten kapital skal dele ut avkastningen, blir utdelingene små dersom de skal skje årlig, og spesielt små sett opp mot ressursbruken og administrasjonskostnadene.

I slike tilfeller bør styret vurdere om det gir en bedre formålsrealisering å samle opp flere års avkastninger og heller dele ut avkastningen sjeldnere, for eksempel hvert annet eller tredje år.

Søke om å endre vedtektene som står i veien for formålsrealiseringen

Dersom vedtektene i stiftelsen begrenser styrets handlingsrom og gjør at dere ikke lenger kan ivareta formålet på en god måte, har styret plikt til å gjøre nødvendige endringer i vedtektene. Dere gjør dette ved å sende en søknad til oss.

Eksempel: endre vedtektene som setter begrensninger for utdelingene

I denne vurderingen kan styret gjerne ta utgangspunkt i hvor stor kapital stiftelsen hadde da den ble opprettet, og hvilken innskuddsrente som var vanlig på opprettelsestidspunktet. Dette gir dere et holdepunkt for hva som var oppretterens forventning om hvor stor den årlige utdelingen skulle være.

Endringen i vedtektene kan for eksempel utformes slik:
«Uansett hvor stor den årlige avkastningen er, kan styret dele ut inntil kr xxx hvert år.»

Slå stiftelsen sammen med en annen stiftelse

Hvis en stiftelse som deler ut penger, har lav avkastning, kan det være mulig å slå sammen to eller flere stiftelser. Stiftelsene som slås sammen må ha et likeartet formål.

Sammenslåingen kan føre til at stiftelsene får styrket kapitalen. De vil dermed ha en bedre forutsetning for å ivareta formålet.

Selv om sammenslåing er mulig, er det viktig å vurdere om dette likevel er en bedre løsning enn for eksempel oppheving dersom kapitalen er veldig lav.

Dere kan lese mer om hvordan dere slår sammen stiftelser, her.

Vurdere å oppheve stiftelsen

Styret kan vedta å oppheve stiftelsen hvis dere har vurdert at dette er det eneste eller beste gjenværende alternativet for å realisere stiftelsens formål. Husk at et styrevedtak (eventuelt et vedtak fra et annet organ i stiftelsen) om å oppheve stiftelsen ikke er endelig før det er godkjent av Stiftelsestilsynet.

Hvis dere opphever stiftelsen, skal all kapitalen som er igjen etter at kreditorenes krav er dekket, brukes til å realisere stiftelsens formål eller et beslektet formål.

Hvis det ikke er mulig å bruke kapitalen til å realisere formålet eller et beslektet formål, skal kapitalen gå til et allmennyttig formål.

Dere kan lese mer om hvordan dere opphever stiftelser, her.

Fant dere ikke det du lette etter? Kontakt oss her.