Fra nyttår blir det krav om at private barnehager skal være et eget selskap. Disse endringene i barnehageloven kan påvirke stiftelser og samvirkeforetak.  

Regjeringen vil innføre krav om at private barnehager skal være et eget selskap, og det vil bli forbud mot å drive annen virksomhet i tillegg til barnehagedrift.  

Bakgrunnen for dette er at barnehagen ikke lengre skal være et investeringsobjekt for å tjene penger, men at fellesskapets penger går til barnas beste, skriver regjeringen.no  

Endringen trer i kraft 1. januar 2023.  

Det beste for stiftelsen

Styret må sette seg inn i lovendringen og vurdere om stiftelsen må foreta endringer før den nye loven trer i kraft. Dersom lovendringen innebærer at det må skje en utskillelse av stiftelsens barnehagevirksomhet, er det styret som må vurdere hva som samlet sett er det beste for stiftelsen.  

Det er viktig at styret protokollfører sine vurderinger. I tillegg kan det være andre lover og regelverk enn stiftelsesloven som stiftelsen må ta hensyn til når de skal foreta endringer. 

Deling av stiftelse eller utskillelse av drift i eget selskap

For styret i stiftelser som driver flere barnehager vil det være aktuelt å vurdere å dele stiftelsen i flere stiftelser, eller å legge barnehagevirksomheten i selvstendig(e) selskap heleid av stiftelsen.  

Dersom driften av virksomheten blir lagt ned i et selvstendig selskap, anbefaler vi at dere presiserer i formålet at stiftelsen skal utøve et stabilt og langsiktig heleid eierskap i selskapet. Det er også viktig at styret har vurdert hvordan stiftelsen skal få inntekter som sikrer drift ved en eventuell utskillelse.  

Når er det nødvendig å søke Stiftelsestilsynet?

Noen endringer krever godkjenning fra Stiftelsestilsynet, mens andre endringer kan gjøres uten å sende søknad til oss.  

Eksempler på når stiftelser skal søke Stiftelsestilsynet: 

  • Dersom stiftelsen skal deles. 
  • Dersom stiftelsen skal endre vedtektene. 
  • Dersom stiftelsen skal omklassifiseres, det vil si å gå fra alminnelig stiftelse til næringsdrivende stiftelse og motsatt. En stiftelse som på grunn av avtale, eller som eier av aksjer eller selskapsandeler, har bestemmende innflytelse over næringsvirksomhet utenfor stiftelsen vil være en næringsdrivende stiftelse, jf. stiftelsesloven § 4 c. 

Når trenger samvirkeforetak å søke Stiftelsestilsynet?

En omorganisering av samvirkeforetak vil kun kreve godkjennelse fra Stiftelsestilsynet i de tilfellene hvor omstruktureringen fører til at medlemmene i samvirkeforetaket får en større andel av gjenværende midler (nettoformuen) enn fastsatt i de opprinnelige vedtektene.  

Les mer om samvirkeforetak.  

Slik søker dere om godkjenning fra Stiftelsestilsynet

Søknadsprosessene for stiftelser og samvirkeforetak følger vanlige regler og dere finner mer informasjon om de ulike typer endringer som det skal søkes om her.   

Stiftelser kan ta kontakt med oss om de er usikre på om de er søknadspliktige. 

Barnehagelovens krav

Barnehageeier må sørge for at transaksjoner og kostnader i forbindelse med omstrukturering følger barnehagelovens krav til bruk av offentlig tilskudd og foreldrebetaling.  

Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider her