I kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører i kultursektoren kan dere få kompensert inntil 70 prosent av foretakets tapte inntekter knyttet til det avlyste eller nedskalerte kulturarrangementet.

Med inntekter mener vi alle inntekter fra varesalg og tjenesteleveranser knyttet til arrangementet selv om leveransene ennå ikke er fakturerte. Omsetning fra bar-, cafè- og kiosksalg eller lignende serveringsinntekter medregnes ikke som inntekt. Merverdiavgift og særavgifter knyttet til salgsinntekt er heller ikke inntekt.

Med tapte inntekter mener vi:

Faktiske inntekter fra kulturarrangementet det søkes om kompensasjon for sammenlignet med

  1. Faktiske inntekter fra tilsvarende eller sammenlignbare kulturarrangement avholdt i samme periode i 2017-2019 der man har hatt slike arrangementer.
  2. For arrangører uten inntekter fra sammenlignbare arrangementer etter nr. 1 kan budsjetterte inntekter legges til grunn som sammenligningsgrunnlag.
  3. For underleverandører uten inntekter fra sammenlignbare arrangementer etter nr. 1 kan kontraktsfestede inntekter fra kulturarrangementet det søkes om kompensasjon for legges til grunn.

Tilsvarende eller sammenlignbare kulturarrangement

Ved vurderingen av om det finnes tilsvarende eller sammenlignbare kulturarrangement i 2017-2019 vil blant annet vektlegges:

  • om det er snakk om tilsvarende type arrangementet, for eksempel om det er en konsert
  • om arrangementet skal holdes i det samme eller i et lignende lokale
  • om det er samme typer aktører som er en del av arrangementet, for eksempel om det er lignende artister eller tilsvarende
  • om kulturarrangementet er rettet mot den samme type målgruppe/publikum.

Dersom arrangør/underleverandør har tilsvarende eller sammenlignbare arrangement i perioden, skal disse legges til grunn som sammenligningsgrunnlag.

Foretak med inntekter fra tilsvarende eller sammenlignbare arrangement i samme kalendermåned i 2017-2019

Hovedregelen er at arrangør og underleverandør skal søke på sammenligningsgrunnlaget om dere har inntekter fra tilsvarende eller sammenlignbare arrangementer. Det avgjørende er om arrangør eller underleverandør har slike arrangementer eller ikke, ikke om man (enkelt) kan finne de relevante tallene. Det forventes at søker gjør en jobb for å finne sammenlignbare tall ved å gå tilbake i regnskapene og se etter arrangementer i perioden 2017-2019.

Tapte inntekter utgjør da differansen mellom faktiske inntekter fra kulturarrangementet det søkes kompensasjon for, og gjennomsnittet av faktiske inntekter fra tilsvarende eller sammenlignbare kulturarrangementer fra samme kalendermåned i 2017–2019.

Eksempel: Arrangør måtte avlyse et arrangement i desember 2021 og hadde ingen inntekter fra arrangementet. I desember 2017, desember 2018 og desember 2019 hadde arrangøren gjennomført ni sammenlignbare arrangement. Gjennomsnittlig inntekt på disse ni arrangementene var 150 000 kroner.

For kompensasjonsperioden desember 2021, utgjør da tapt inntekt 150 000 kroner. Dette er differansen mellom faktiske inntekter fra det avlyste arrangementet i desember 2021 og gjennomsnittlig inntekt av de ni arrangementene i sammenligningsperioden.

Arrangør uten inntekter fra tilsvarende eller sammenlignbare arrangement i samme kalendermåned i 2017-2019

For arrangører uten inntekter fra tilsvarende eller sammenlignbare kulturarrangementer i sammenligningsperioden 2017-2019 som hadde planlagt eller gjennomført et kulturarrangement i en av kompensasjonsperiodene, kan kompensasjonen for tapte inntekter i stedet beregnes ut fra de tapte budsjetterte inntektene.

Eksempel: Arrangør etablert i april 2020 hadde budsjettert med inntekter på arrangement med 300 000 kroner i desember 2021. Foretaket hadde nedskalert arrangement og hadde en faktisk inntekt på 150 000 kroner i desember 2021. For kompensasjonsperioden desember 2021 er inntektstapet på 150 000 kroner.

Underleverandør uten inntekter fra tilsvarende eller sammenlignbare arrangement i samme kalendermåned i 2017-2019

For underleverandører uten inntekter fra tilsvarende eller sammenlignbare kulturarrangementer i perioden 2017-2019 som har kontrakt på leveranse til kulturarrangement i en av kompensasjonsperiodene, kan kompensasjonen for tapte inntekter i stedet beregnes ut fra de tapte kontraktsfestede inntektene for det avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementet.

Eksempel: Underleverandør etablert i juli 2020 har kontraktsfestet leveranse til kulturarrangement på 200 000 kroner. Arrangementet ble avlyst og underleverandøren hadde derfor ingen inntekter fra arrangementet. I slike tilfeller vil kompensasjonen til underleverandør regnes utfra tapte kontraktsfestede inntekter, det vil si 200 000 kroner.

Kontroll av budsjetterte eller kontraktsfestede inntekter

Lotteri- og stiftelsestilsynet kan vurdere de budsjetterte eller kontraktsfestede inntektene opp mot inntekter fra tidligere eller lignende kulturarrangementer. Ved større avvik mellom de budsjetterte eller kontraktsfestede inntektene og inntekter fra tidligere eller lignende kulturarrangementer, vil det avvikende beløpet trekkes fra før beregning av kompensasjon eller kreves tilbakebetalt hvis kompensasjon allerede er tildelt. Foretak som oppgir at de ikke har inntekter fra sammenlignbare arrangementer i 2017-2019 må regne med å bli kontrollert.

Les mer om ordningen.

Har du spørsmål? Ta kontakt på kulturkomp@lottstift.no