Søknadsfristen var 1. mai kl. 13.00.

Kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører i kultursektoren skal kompensere tap knyttet til kulturarrangementer som er avlyste, stengte eller nedskalerte som følge av myndighetenes råd eller pålegg som følge av covid- 19. Les forskriften her.

Ordningen omfatter kulturarrangementer i perioden november 2021, desember 2021, januar 2022 og februar 2022.

Søknadsfristen var 1. mai kl. 13.00. OBS! Dersom søknadssummen samlet er over 200 000 kroner, må søknaden bekreftes av en revisor eller autorisert regnskapsfører, som er knyttet til et revisjonsforetak eller regnskapsførerforetak som er registrert i Finanstilsynet sitt virksomhetsregister. Søker må gjøre avtale med revisor/autorisert regnskapsfører, og deretter legge inn informasjon i søknadsskjemaet om hvem som skal bekrefte søknaden. Dere  levere søknaden innen søknadsfristen 1. mai kl. 13.00. Vår klare anbefaling er at dere har tett dialog med revisor/autorisert regnskapsfører før dere sender inn søknaden. Siste frist for revisor/autorisert regnskapsfører sin bekreftelse var 6. mai kl. 13.00.

Kulturarrangementer som er omfattet av ordningen:

 • Kulturarrangementer som er en del av denne ordningen er konserter, teater- og danseforestillinger, stand-up, sirkus, litteraturarrangementer, filmvisninger og nasjonal distribusjon av film til kino, kunstutstillinger, museumsutstillinger og formidlingstiltak i museum eller andre arrangementer som i hovedsak formidler et kulturelt eller kunstnerisk innhold.
 • Arrangementet ble eller skulle blitt avholdt i november 2021, desember 2021, januar 2022 eller februar 2022. Søker må kunne dokumentere at arrangementet var planlagt minst femten dager før gjennomføringsdatoen.
 • Arrangementet må være avlyst, stengt eller nedskalert på grunn av klare og dokumenterbare råd eller pålegg fra myndighetene som følge av covid- 19.

November: I november er det hovedsakelig aktuelt å søke dersom dere var rammet av lokale restriksjoner.

Desember, januar og februar: Her er det bestemt at forskriften skal tolkes slik at det forelå råd og pålegg om avlysing, stenging eller nedskalering av arrangement i alle disse tre månedene, selv om de offentlige tiltakene ikke varte hele perioden. Dette er avklart med Kulturdepartementet, og denne informasjonen er tilstrekkelig dokumentasjon når dere skal søke.

 • Kulturarrangementet må ha vært eller skulle ha vært åpent for allmennheten

Dette betyr at det ikke kan gis tilskudd til arrangementer som ikke er åpne for allmennheten, som for eksempel: Arrangementer som kun er tilgjengelig for en lukket krets mennesker, bedriftsinterne arrangementer eller arrangementer der det stiller særskilte krav til hvem som kan kjøpe billetter (eksempelvis hvis det kun er medlemmer i et trossamfunn eller en organisasjon som kan kjøpe billetter).

Vilkår for å søke som arrangør eller underleverandør

 • Arrangør er den ansvarlige for gjennomføringen av arrangementet det søkes om kompensasjon for. Kun arrangører som i hovedsak formidler eller gjør kunst og kultur tilgjengelig til allmennheten kan søke ordningen. Det vil si at slik virksomhet må utgjøre hovedvirksomheten til selskapet som er arrangør.
 • Underleverandør må levere en tjeneste eller et innhold til kulturarrangementet. Underleverandører er aktører innenfor lys, lyd, bilde og rigg, artister, management, booking og filmdistributører som leverer tjenester eller innhold til et kulturarrangement, billettselskap og aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et kulturarrangement.
 • Både arrangører og underleverandører må ha hovedvirksomhet i Norge og være registrerte i Enhetsregisteret før 1. oktober 2021 for å kunne søke i denne ordningen.
 • Både arrangør og underleverandør må ha et omsetningsfall på foretaksnivå på minst 30 prosent i den kompensasjonsperioden det søkes om kompensasjon for, sammenlignet med sammenligningsperioden. Som hovedregel vil det være gjennomsnittet av omsetningen i samme måned i årene 2017-2019. Les mer om beregning av omsetningsfall her.

Det blir ikke gitt kompensasjon til arrangører/underleverandører dersom:  

 • De er under konkursbehandling på søknadstidspunktet eller utbetalingstidspunktet.
 • 60 prosent eller mer av inntektene i 2019 kom fra offentlige tilskudd.
 • De er registrerte i Frivillighetsregisteret.
 • De er et foretak i vanskeligheter.

Dette dekker kompensasjonsordningen

Det kan gis kompensasjon for inntil 70 prosent av tapte inntekter i forbindelse med kulturarrangementet. Tapte inntekter er differansen mellom de faktiske inntektene fra arrangement det søkes kompensasjon for, sammenlignet med gjennomsnittet av de faktiske inntektene fra tilsvarende eller sammenlignbare kulturarrangementer i sammenlignings- perioden. Som hovedregel er sammenligningsperioden samme måned i årene 2017-2019. Tapte inntekter fra bar-, café- og kiosksalg eller lignende serveringsinntekter er ikke en del av denne ordningen. Les om hvordan tapte inntekter skal beregnes.

Foretak kan maksimalt få utbetalt 2,25 millioner per kompensasjonsperiode. Konsern kan maksimalt få utbetalt 23 millioner kroner til alle foretak i konsernet. Dette gjelder total kompensasjon gitt i denne eller tidligere kompensasjonsordninger for kultursektoren fra og med 2021, eller andre ordninger som bruker samme statsstøtterettslige hjemmel (“Temporary Framework kap. 3.1). Det kan også bli gjort avkortning som følge av bestemmelser om overskuddsbegrensninger.

Foretak som mottar kompensasjon, kan ikke utdele utbytte. Utbytteforbudet gjelder til og med 31.12.2022.

Det som blir dekket eller kan dekkes gjennom forsikring skal trekkes fra. Det skal også tilskudd fra andre offentlige ordninger i forbindelse med covid- 19, med unntak av tilskudd fra kompensasjonsordningen for næringslivet, lønnstøtteordningen og uspesifisert støtte fra kommunen som er gitt i tråd med regelverket om bagatellmessig støtte.

Man kan ikke motta støtte til samme arrangement fra denne ordningen og stimuleringsordningen for kultursektoren eller tilskuddsordningen for frivillige lag og organisasjoner som følge av covid-19.

Dette er en tillitsbasert ordning, og søkerne har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i ordningen og å sende oss riktige opplysninger. Vi vil også gjennomføre etterkontroller, og uriktig kompensasjon vil bli krevd tilbakebetalt. Ordningen er rammestyrt.

Spørsmål? Ta kontakt på kulturkomp@lottstift.no.