TilsynTilsynsmetodikk

Tilsyn med Norsk Tipping blir i hovedsak gjennomført som revisjoner. Målet med tilsynet er å fastslå om myndighetskravene overholdes og å foreslå endringer. I forbindelse med tilsyn gjennomgås interne styringsdokumenter, som informasjon om organisasjonen, mål, planer, prosedyrer og rutiner som virksomheten har lagt opp til, og som utgjør en del av virksomhetens styringssystem/internkontroll.

Utgangspunktet er at Norsk Tipping selv har ansvaret for å oppfylle de kravene som er fastsatt og at internkontroll er et overordnet styringssystem og et virkemiddel til å ivareta dette ansvaret. Spesielt ser vi på avviksbehandling, korrigerende tiltak, erfaringstilbakeføring, ledelse, ansattes medvirkning og dokumentasjon.

Etter lov om pengespill m.v. §14 skal Lotteritilsynet fastsette instruks for tilsynsvirksomheten (PDF).

Les mer om tilsynsmetodikken vår.

Tilsynsrapporter

2020:

2019:

2018:

2017:

2016:

2015:

2014:

2013: