Pliktdelsarv kan båndlegges, jf. arveloven § 32.

Hva er pliktdelsarv?

To tredjedeler av formuen til arvelateren er pliktdelsarv for livsarvingene. Pliktdelsarven er likevel aldri større enn 1 000 000 kr til hvert av barna, jf. arveloven § 29 første ledd. Arv ut over dette er ikke pliktdelsarv. Arvelater står fritt til å velge hvordan han vil disponere arv som ikke er pliktdelsarv.

Hva er båndlegging?

Båndlegging er når arvelater bestemmer at de tingene eller pengene du arver, skal brukes på en bestemt måte. For eksempel kan arvelater bestemme at midlene du arver, bare skal kunne brukes til kjøp av bolig. Arvelater kan også båndlegge arven på den måten at kreditorene ikke skal kunne ta beslag i de midlene du har arvet (beslagsforbud). Båndleggingen må gjøres i testamentet.

Hvem bestemmer over pliktdelsarven?

Utgangspunktet er at arvelater ikke kan bestemme over pliktdelsarven, jf. arveloven § 29 andre ledd. Arvelater kan i testamentet – ”… i særlege tilfelle, og når omsynet til arvingen taler for det …” – likevel bestemme hvordan pliktdelsarvmidlene skal brukes. Det er dette som er båndlegging. Arvelater kan på den måten bare båndlegge pliktdelsarven dersom det foreligger ”særlege tilfelle”.

Tillitsmann

Det skal oppnevnes tillitsmann for pliktdelsarven som er båndlagt.

Hva er ”særlege tilfelle”?

”Særlege tilfelle” betyr at det bare er i helt spesielle tilfeller at arvelater kan bestemme over pliktdelsarven. Som eksempel på hva som kan regnes som ”særlege tilfelle”, er det i juridisk litteratur nevnt tilfeller der arvingen er sinnslidende, psykisk utviklingshemmet eller rusmisbruker, eller dersom slike tilfeller foreligger hos ektefellen til den som arver (Peter Lødrup, Arverett, 4. utgave, s. 110). Dersom du mener at det ikke foreligger særlige tilfeller, kan du søke Stiftelsestilsynet om at pliktdelsarven ikke lenger skal være båndlagt. Stiftelsestilsynet vil da vurdere om de særlige tilfellene foreligger på det tidspunktet du søker.

Den som har arvet eller den som råder over midlene, for eksempel tillitsmannen, kan søke om at båndleggingen av pliktdelsarven blir opphevet. Du sender søknaden til Stiftelsestilsynet, med følgende vedlegg:

  • Uttalelse fra slektninger eller andre som har stått arvelater nær.
  • Dokumentasjon: Det forholdet, eller de forholdene, som arvelater mente forelå som ”særlege tilfelle”, må dokumenteres å være endret, slik at ”særlege tilfelle” ikke lenger foreligger. Dersom det for eksempel var rusmisbruk eller sinnslidelser som var ”særlege tilfelle”, må du legge ved legeerklæring på at dette ikke lenger er tilfellet.

Bruk hjelpeskjema som sjekkliste for søknad om oppheving av båndlagt pliktdelsarv.

Har du spørsmål?  Bruk vårt kontaktskjema.