Her finner du informasjon om hva din stiftelse må gjøre ut fra hvilken rolle Overformynderiet har hatt i din stiftelse.

En eller flere av Overformynderiets medlemmer er styremedlemmer i stiftelsen

  • Hele det sittende styret, også styremedlemmer som tidligere har hatt et verv i Overformynderiet, må fatte et styrevedtak om hvordan slike styremedlemmer skal velges i fremtiden.
  • Dersom ikke vedtektene skulle påpeke noe annet, er det i utgangspunktet ingen ting i veien for at styremedlemmet som har sin bakgrunn fra Overformynderiet, sitter ut sin ordinære tjenestetid i stiftelsens styre.

Overformynderiet, eller noen av dets medlemmer, velger eller oppnevner styre

  • Hele det sittende styret, også styremedlemmet som tidligere har hatt et verv i Overformynderiet, eller er oppnevnt av overformynderiet, må fatte et styrevedtak om hvordan dette skal løses i fremtiden.

Overformynderiet skal forvalte stiftelsens midler

  • Styret må fatte vedtak om hvordan midlene skal forvaltes i fremtiden. Det kan være et annet kommunalt organ er villig til å ta på seg dette, eller at Fylkesmannen sier seg villig til å overta rollen. Styret skal gjøre det selv eller oppgaven må settes bort til en profesjonell forvalter.
  • Det som er viktig å ha med i vurderingen er vilkårene i stiftelsesloven § 18 om størst mulig avkastning til lavest mulig risiko. Det vil si en vurdering av hvordan midlene kan forvaltes mest mulig sikkert til størst mulig avkastning. Momenter i vurderingen vil være om styret selv mener å ha kompetanse til å foreta forvaltningen, eller hvor store formuesverdier stiftelsen eier.
  • Stiftelsestilsynets anbefaling er at forvalters navn ikke inntas i vedtektene. Dette fordi stiftelsene til en hver tid plikter å vurdere om andre forvaltningsmåter er bedre enn dagens. Søknaden til Stiftelsestilsynet vil i slike tilfelle gå ut på å fjerne hele vedtektsbestemmelsen om at Overformynderiet skal forvalte midlene. En kort presentasjon av styrets vurderinger rundt framtidige plasseringer bør likevel vedlegges søknaden.

Overformynderiet er stiftelsens forretningsfører eller kontaktperson

  • Styret må fatte vedtak om hvem som nå skal fungere som stiftelsens forretningsfører eller kontaktperson. Dette kan være et annet kommunalt organ er villig til å ta på seg denne rollen eller at styret selv skal ha rollen.
  • Momenter i vurderingen av om stiftelsen behøver en ekstern forretningsfører eller kontaktperson, vil være om styret selv mener å ha den kompetansen som trengs, hvor stor aktivitet stiftelsen har eller om stiftelsen eier store verdier.
  • Stiftelsestilsynets anbefaling er at navn på forretningsfører eller kontaktperson ikke tas inn i vedtektene. Dette fordi stiftelsene til en hver tid plikter å vurdere om det er andre måter å administrere stiftelsen på som er bedre enn dagens. Søknaden til Stiftelsestilsynet vil i slike tilfelle gå ut på å fjerne vedtektsbestemmelsen om at Overformynderiet skal være forretningsfører eller kontaktperson. En kort presentasjon av styrets vurderinger rundt framtidig administrering av stiftelsen, bør likevel vedlegges søknaden.

Har du fortsatt spørsmål?  Gå til «spørsmål og svar», eller ta kontakt.