regnskapForenklet regelverk

Fra og med søknadsåret 2019 er det gjort forenklinger i regelverket slik at det nå er en felles grense på fem millioner kroner i driftskostnader før det er krav om bruk av registrert revisor, statsautorisert revisor eller kommunerevisor til revisjon av regnskapet og søknad om momskompensasjon . Forenklingen gjelder ikke organisasjoner som etter regnskapsloven, særlovgivning eller som følge av vedtekter har krav om å bruke registrert revisor, statsautorisert revisor eller kommunerevisor, for eksempel stiftelser.
Se punkt 2.3 i høringsnotat for mer informasjon om forenkling og lettelse i krav om bruk av revisor.

Hvem skal levere revisjonsberetning?

Søkere, underledd og aksjeselskap skal alle ha reviderte regnskap. Organisasjoner som har mindre enn fem millioner kroner i totale driftskostnader kan bruke valgt revisor. Dersom totale driftskostnader overstiger 5 millioner kroner to år på rad må organisasjonen bruke revisor, statsautorisert revisor eller kommunerevisor. Det er bare sentralledd og enkeltstående søkere som skal sende inn til oss. Men alle andre må kunne vise fram revisjonsberetning dersom vi ber om det.

Hvem skal levere revisorapport?

Disse organisasjonene skal levere  (avtalte kontrollhandlinger):

  • Søkere, underledd og aksjeselskap som har minst fem mill. kroner i totale driftskostnader to år på rad, skal ha revisorrapport for sin egen søknadsdokumentasjon.
  • Sentralledd som i den samla søknaden har minst fem mill. kroner i totale driftskostnader to år på rad, skal ha revisorrapport for den samla søknaden.
  • Enkeltstående søkere som søker på vegne av aksjeselskap, som i den samla søknaden har minst fem mill. kroner i totale driftskostnader to år på rad, skal ha revisorrapport for den samla søknaden.

Revisorrapport fra lokallag, regionallag og aksjeselskap skal ikke sendes til oss, men til sentralleddet. Kontakt ditt sentralledd for å få vite den interne søknadsfristen.

Revisorrapporten skal være utarbeidet av statsautorisert-, registrert-, eller kommunerevisor. Revisor skal utføre kontroll av søknadene basert på standarden ISRS 4400 – Avtalte kontrollhandlinger. Bortsett fra å avdekke og rapportere funn basert på de avtalte kontrollhandlingene har ikke revisor ansvar for eller plikt til å kontrollere søknadene. Revisor skal for eksempel ikke vurdere om søkeren kommer inn under ordningen. Ved spørsmål om de avtalte kontrollhandlingene oppfordrer vi revisor om å ta kontakt med oss.

Maler for revisorrapport

Her finner du maler for ulike revisorrapporter, pass på å bruke riktig modell og riktig type søker.

Vanlige feil i revisorrapporten

  • Revisor bruker feil rapport. Pass på at revisorrapporten dere bruker gjelder riktig modell, og riktig type søker.
  • Revisor rapporterer ikke på alle punkter. Dersom enkelte kontrollhandlinger ikke er aktuelle, skal revisor rapportere at de ikke er aktuelle. Hvis revisor ikke gjør dette, kan vi ikke vite om kontrollhandlingen er glemt, eller om den ikke er aktuell. Dette kan få konsekvenser for søknaden.
  • Revisor rapporterer ikke avdekkede feil og om de er korrigert i søknaden. Hvis det er avdekket feil i søknaden, er det viktig at dette kommer tydelig frem. Det må også komme tydelig frem om feilen er korrigert i søknaden eller ikke.

Kurs for revisor

I samarbeid med Revisorforeningen har vi laget et eKurs om momskompensasjonsordningen med spesiell vekt på endringer i regelverket som trådte i kraft 1. januar 2019.
Du kan lese mer og melde deg på kurset her.