I 2018 fordelte Lotteri- og stiftelsestilsynet 1,42 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner. Over 24 000 organisasjoner fikk momskompensasjonen utbetalt i desember 2018.

Tilskuddsordningen der frivillige lag og organisasjoner kan søke om å få kompensert kostnader til merverdiavgift som de har hatt ved kjøp av varer og tjenester ble vedtatt i 2010. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet

Søknadsåret 2018

I alt 24 055 frivillige lag og organisasjoner fikk utbetalt momskompensasjon på til sammen 1,42 milliarder kroner. Avkortingen var på 25,5 prosent av det godkjente beløpet.
Du finner oversikt over samtlige mottakere (24 055) i listen nedenfor. For å søke etter bestemte organisasjoner, åpne regnearket i redigeringsmodus, og bruk søkefunksjonen i Excel.

Omfatter ulike aktiviteter

Momskompensasjonsordninga omfatter et vidt spekter av frivillige aktiviteter. Basert på søkers aktivitetskategorier i Frivillighetsregisteret kan vi få et bilde av hvilken type aktiviteter som blir utført blant organisasjoner som mottar momskompensasjon.

For 2018 ser vi at nærmere 6 800 av organisasjonene, eller 28 prosent, som søker momskompensasjon er i kategorien idrett. Deretter følger kultur og kunst med 22 prosent og interesseorganisasjonr med 18 prosent.

Variasjon i tildelt beløp

Den store variasjonen i søkerne viser seg også i størrelsen på tilskudd. Tildelt beløp varierer fra noen kroner til nærmere 30 millioner kroner. De fleste organisasjoner får tildelt beløp i nedre del av denne skalaen. Rundt 59 prosent av organisasjonene fikk tildelt opptil 15 000 kroner og 24 prosent av alle organisasjonene fikk tildelt opptil 50 000 kroner. Kun 2 prosent av organisasjonene fikk tildelt over 500 000 kroner.

Hva har skjedd over tid?

Her kan du se hvordan ordningen har utviklet seg siden starten når det gjelder utbetaling og antall organisasjoner som er med.

Tall og oversikter for momskompensasjonsordningen tidligere år

Over hele landet

Ved å bruke adresser fra Enhetsregisteret kan vi få et bilde av hvor de ulike organisasjonene holder til. Ikke alle informerer om organisasjonsnummer i søknaden til Lotteri- og stiftelsestilsynet. For å kunne lage en slik oversikt må vi derfor legge inn kommuneinformasjon manuelt for noen av organisasjonene, men dette er det knyttet en viss usikkerhet til. Noen organisasjoner har derfor heller ikke fått tildelt kommune, men vises i stedet som ‘Ukjent’ i tabellen nedenfor.

(Merk at informasjonen i resten av artikkelen gjelder for søknadsåret 2017)

Ved å summere resultatet etter fylke ser vi blant annet at Oslo er det fylket som mottar den største summen, rundt 560 millioner kroner, og at Oslo skiller seg ut sammenlignet med de andre fylkene. Forskjellen mellom fylker skyldes blant annet forskjell i innbyggertall, men selv om vi ser på utbetaling per innbygger er Oslo likevel i en særstilling.

En forklaring på at Oslo skiller seg vesentlig fra resten av landet kan være sentraliseringstendenser for store organisasjoner og sentralledd. I tillegg er det viktig å huske på at en enkelt organisasjon kan ha aktivitet i flere fylker, og i hele landet for den del.