Lotteri- og stiftelsestilsynet fordelte 1,32 milliardar kroner til frivillige lag og organisasjoner i 2017. Over 23500 organisasjoner mottok momskompensasjon.

I 2010 vart det vedtatt en tilskuddsordning der frivillige lag og organisasjoner kan søke om å få kompensert kostnader til mervedriavgift som de har hatt ved kjøp av varer og tjenester. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet

Søknadsåret 2017

I alt 23 500 frivillige lag og organisasjoner fikk utbetalt momskompensasjon på til sammen 1,32 milliarder kroner. Avkortingen var på 27,2 prosent av det godkjente beløpet.
Du finner oversikt over samtlige mottakere (ca 23500) i listen nedenfor. For å søke etter bestemte organisasjoner, åpne regnearket i redigeringsmodus, og bruk søkefunksjonen i Excel.

Ulike aktiviteter

Momskompensasjonsordninga omfatter et vidt spekter av frivillige aktiviteter. Basert på søkers aktivitetskategorier i Frivillighetsregisteret kan vi få et bilde av hvilken type aktiviteter som blir utført blant organisasjoner som mottar momskompensasjon.

For 2017 ser vi at rundt 6 700 av organisasjonene, eller 29 prosent, som søker momskompensasjon er i kategorien idrett. Deretter følger kultur og kunst med 20 prosent og interesseorganisasjonr med 18 prosent.

Variasjon i tildelt beløp

Den store variasjonen i søkerne viser seg også i størrelsen på tilskudd. Tildelt beløp varierer fra noen kroner til 29 millioner kroner. De fleste organisasjoner får tildelt beløp i nedre del av denne skalaen. Rundt 61 prosent av organisasjonene fikk tildelt opptil 15 000 kroner og 84 prosent av alle organisasjonene fikk tildelt opptil 50 000 kroner. Kun 1 prosent av organisasjonene fikk tildelt over 500 000 kroner.

Over hele landet

Ved å bruke adresser fra Enhetsregisteret kan vi få et bilde av hvor de ulike organisasjonene holder til. Ikke alle informerer om organisasjonsnummer i søknaden til Lotteri- og stiftelsestilsynet. For å kunne lage en slik oversikt har vi derfor måtte legge inn kommuneinformasjon manuelt for noen av organisasjonene, men dette er det knyttet en viss usikkerhet til. Noen organisasjoner har derfor heller ikke fått tildelt kommune, men vises i stedet som ‘Ukjent’ i tabellen nedenfor.

Ved å summere resultatet etter fylke ser vi blant annet at Oslo er det fylket som mottar den største summen, rundt 563 millioner kroner, og at Oslo skiller seg ut sammenlignet med de andre fylkene. Forskjellen mellom fylker skyldes blant annet forskjell i innbyggertall, men selv om vi ser på utbetaling per innbygger er Oslo likevel i en særstilling.

En forklaring på at Oslo skiller seg vesentlig fra resten av landet kan være sentraliseringstendenser for store organisasjoner og sentralledd. I tillegg er det viktig å huske på at en enkelt organisasjon kan ha aktivitet i flere fylker, og i hele landet for den del.

Hva har skjedd over tid?

Her kan du se hvordan ordningen har utviklet seg siden starten når det gjelder utbetaling og antall organisasjoner som er med.

Tall og oversikter for momskompensasjonsordningen tidligere år