I 2020 fordelte Lotteri- og stiftelsestilsynet 1,684 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner. 22 397 organisasjoner får momskompensasjonen utbetalt i desember 2020.

Tilskuddsordningen der frivillige lag og organisasjoner kan søke om å få kompensert kostnader til merverdiavgift som de har hatt ved kjøp av varer og tjenester ble vedtatt i 2010. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet

Søknadsåret 2020

I alt 22 397 frivillige lag og organisasjoner får utbetalt momskompensasjon på til sammen 1,684 milliarder kroner. Mottakerne får nærmere 81 prosent av den godkjente søknadssummen.
Du finner oversikt over samtlige mottakere i listen nedenfor. For å søke etter bestemte organisasjoner, åpne regnearket i redigeringsmodus, og bruk søkefunksjonen i Excel.

Omfatter ulike aktiviteter

Momskompensasjonsordningen omfatter et vidt spekter av frivillige aktiviteter. Basert på søkers aktivitetskategorier i Frivillighetsregisteret kan vi få et bilde av hvilken type aktiviteter som blir utført blant organisasjoner som mottar momskompensasjon.

Grafene under viser tall mottakere og tildelt beløp fordelt på kategori.

Variasjon i tildelt beløp

Den store variasjonen i søkerne viser seg også i størrelsen på tilskudd. De fleste organisasjoner får tildelt beløp i nedre del av denne skalaen.

Hva har skjedd over tid?

Her kan du se hvordan ordningen har utviklet seg siden starten.

Tall og oversikter for momskompensasjonsordningen tidligere år

Oversikt fra 2019:

Oversikt fra tidligere år: