I 2019 fordelte Lotteri- og stiftelsestilsynet 1,607 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner. 21 778 organisasjoner får momskompensasjonen utbetalt i desember 2019.

Tilskuddsordningen der frivillige lag og organisasjoner kan søke om å få kompensert kostnader til merverdiavgift som de har hatt ved kjøp av varer og tjenester ble vedtatt i 2010. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet

Søknadsåret 2019

I alt 21 778 frivillige lag og organisasjoner får utbetalt momskompensasjon på til sammen 1,607 milliarder kroner. Avkortingen var på 18,1 prosent av det godkjente beløpet.
Du finner oversikt over samtlige mottakere (21 778) i listen nedenfor. For å søke etter bestemte organisasjoner, åpne regnearket i redigeringsmodus, og bruk søkefunksjonen i Excel.

Omfatter ulike aktiviteter

Momskompensasjonsordningen omfatter et vidt spekter av frivillige aktiviteter. Basert på søkers aktivitetskategorier i Frivillighetsregisteret kan vi få et bilde av hvilken type aktiviteter som blir utført blant organisasjoner som mottar momskompensasjon.

For 2019 ser vi at nærmere 6 800 av organisasjonene, eller 31 prosent, som søker momskompensasjon er i kategorien idrett. Deretter følger kultur og kunst med 22 prosent og interesseorganisasjoner og sosiale foreninger med 14 prosent.

Variasjon i tildelt beløp

Den store variasjonen i søkerne viser seg også i størrelsen på tilskudd. Tildelt beløp varierer fra noen kroner til nærmere 30 millioner kroner. De fleste organisasjoner får tildelt beløp i nedre del av denne skalaen. Rundt 50 prosent av organisasjonene fikk tildelt opptil 15 000 kroner og 28 prosent av alle organisasjonene fikk tildelt mer enn 15 000 og opptil 50 000 kroner. Kun to prosent av organisasjonene fikk tildelt over 500 000 kroner.

Hva har skjedd over tid?

Her kan du se hvordan ordningen har utviklet seg siden starten når det gjelder utbetaling og antall organisasjoner som er med.