TilsynTilsynsmetodikk

Tilsyn med Norsk Tipping blir i hovudsak gjennomført som revisjonar.  Målet med tilsynet er å slå fast om myndighetskrava blir fulgt og å foreslå endringar. I samband med tilsyn går vi gjennom interne styringsdokumenter, som informasjon om organisasjonen, mål, planar, prosedyrer og rutinar som verksemda har lagt opp til, og som utgjer ein del av verksemdas styringssystem/internkontroll.

Utgangspunktet er at Norsk Tipping sjølv har ansvaret for å oppfylle dei krava som er fastsett og at internkontroll er eit overordna styringssystem og eit verkemiddel til å ivareta dette ansvaret. Spesielt ser vi på avvikshandsaming, korrigerande tiltak, erfaringstilbakeføring, leiing, tilsettes medverknad og dokumentasjon.

Etter lov om pengespill m.v. §14 skal Lotteritilsynet fastsetje instruks for tilsynsverksemda (PDF).

Les meir om tilsynsmetodikken vår.

Tilsynsrapportar

2019:

2018:

2017:

2016:

2015:

2014:

2013: