illustrasjonsfoto pengespill på nettDet er berre Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som kan tilby regulerte pengespel på nett i Norge. Spelemonopolet skal beskytte sårbare grupper mot å bli speleavhengige og gi mest mogleg tilbake til norsk frivilligheit, idrett og kultur.

Stor utanlandsk marknad

Etter tusenårsskiftet har det vokse fram ein stor uregulert marknad av utanlandske pengespel som kasino, poker oddspel og bingo på nettet. Dei utanlandske spelselskapa har ikkje løyve til å tilby eller marknadsføre desse spela i Norge, men det er ikkje ulovleg for  nordmenn å spele hos dei. Dei siste åra har det vore ein massiv vekst i marknadsføringa av pengespel frå utanlandske pengespelselskap i Norge.

Les meir om ulovleg marknadsføring av pengespel på nett.

Nordmenn taper over 2 milliardar årleg

250 000 nordmenn spelte hos utanlandske spelselskap i 2017 og dei tapte mellom 2 og 2,2 milliardar kroner på desse spela, viser estimat frå Lotteritilsynet. Marknaden for den type spel som dei utanlandske spelselskapa tilbyr er totalt på 3,7 milliardar kroner, og dei utanlandske pengespelselskapa står for omlag 60 prosent av denne omsetninga.

Ingen kontroll på selskap i utlandet

Norske myndigheiter oppmodar alle som spelar på utanlandske nettspel om å vere varsame. For det første fører ikkje Lotteritilsynet kontroll med utanlandske spelselskap, og vi kontrollerer heller ikkje om spelarar får utbetalt gevinstane sine. Dessutan kan vi ikkje gå god for at spela som blir tilbydde er forsvarlege pengespel.

Restriktiv politikk

Med sin nettspelpolitikk ønskjer styresmaktene å sikre offentleg kontroll med ansvarlege pengespel i regi av Norsk Tipping og Norsk Rikstoto. Ei slik kanalisering av pengespelmarknaden, med god offentleg kontroll av pengespel, motverkar både kriminalitet og speleavhengigheit. Les meir om speleavhengigheit.

Poker på nett

Norsk Tipping tilbyr ikkje tradisjonelle pokerspel der du spelar mot andre, men mange utanlandske speleselskap tilbyr nettpoker. I 2015 var det 4,9 prosent av dei som spelar pengespel som sa dei spelte nettpoker. Les meir om Poker i Norge.

Skatt på gevinstar

På utanlandske nettspel kan du å måtte betale skatt for gevinstar over ein viss storleik, og for gevinstar i pengespel som ikkje blir tilbydde her i landet. Gevinstar frå utanlandske nettspelselskap blir regulerte av skattelova § 5–50 om tilfeldig inntekt. Les meir om skatt på gevinstar på Skatteetaten sine nettsider.

Forbod mot formidling av betaling

Norske bankar og andre finansinstitusjonar har ikkje lov til å formidle pengar til utanlandske pengespelaktørar. Forbodet gjeld både innskot, som ofte skjer via kredittkort, og utbetaling av gevinst, som ofte skjer til spelaren sin bankkonto. Målet med tiltaket er å ramme utanlandske spelselskap og redusere tilbodet av utanlandske pengespel i Norge.

Forholdet til EU-retten

Mange av nettspelselskapa som rettar seg mot Norge har lisens i ein annan EU/EØS-stat. Fleire av nettspelselskapa hevdar at dei dermed kan tilby sine spel lovleg til borgarane i andre EU/EØS-statar. Norges medlemskap i EØS-samarbeidet inneber at norske styresmakter er forplikta til å følgje fellesskapsretten så langt EØS-avtalen gjeld. Den norske pengespellova og praktiseringa av den, er i samsvar med EØS-retten.