Søknadsåret 2017

I alt 23 500 frivillige lag og organisasjonar fekk utbetalt momskompensasjon på til saman 1,32 milliardar kroner. Avkortinga var på 27,2 prosent av det godkjende beløpet.
Du finn oversikt over samtlege mottakarar (ca 23500) i lista nedanfor. For å søke etter bestemte organisasjonar, opne reknearket i redigeringsmodus, og bruk søkefunksjonen i Excel.

Utviklinga for momskompensasjonsordninga frå 2010:

Tal og oversiktar for momskompensasjonsordninga tilbake til år 2010:

Søknadsåret 2016

Omlag 23000 frivillige lag og organsisajonar fekk utbetalt momskompensasjon på til saman 1,29 milliardar kroner. Avkortinga var på 23,7 prosent.

Søknadsåret 2015

Over 20000 frivillige lag og organisasjoner fikk utbetalt momskompensasjon på til sammen 1,22 milliarder kroner. Avkortningen var på 21,7 prosent.

Søknadsåret 2014

I alt 1040 frivillige organisasjonar fekk tildelt tilsaman 1.191.554.192 kroner som kompensasjon for utgifter til meirverdiavgift i 2014. Avkortinga var på 17 prosent.

Søknadsåret 2013

17 863 frivillige lag og organisasjonar fekk 940 millionar kroner i momskompensasjon i 2013.

Søknadsåret 2012

Over 619 millionar kroner vart utdelt til meir enn 16000 lag og foreiningar som kompensasjon for utgifter til meirverdiavgift i 2011.

Søknadsåret 2011

I 2011 kom det inn totalt 880 søknader om momskompensasjon. Søknadsbeløpet var på 1.21 milliardar kroner. I alt 699 søknader for tilsaman 1.17 milliadar kroner vart godkjende. Avkortinga var på 49 prosent, og samla utbetaling på nærare 600 millionar kroner.

Søknadsåret 2010

Sakshandsaminga av søknadane for rekneskapsåret 2009 vart avslutta i månadsskiftet november/desember 2010. Tilsaman 670 søkarar fekk utbetalt mva-kompensasjon den 10. desember 2010. I alt 866 søknader er handsama, 8 av desse trekte søknaden, 188 fekk avslag. Av desse har ca 50 fått avslag fordi dei er underledd og ikkje kan søke som enkeltståande søkar, 17 av søknadane er avslått fordi dei er under minstegrensa, og 28 er avslått fordi dei ikkje var registrert i Frivillighetsregisteret. Kompensasjonen er avkorta med ca 65% i forhold til godkjent søknadsbeløp.