I 2019 fordelte Lotteri- og stiftelsestilsynet 1,607 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar. 21 778 organisasjonar får momskompensasjonen utbetalt i desember 2019.

Tilskotsordninga der frivillige lag og organisasjonar kan søke om å få kompensert kostnader til meirverdiavgift som dei har hatt ved kjøp av varer og tenester vart vedteken i 2010. Føremålet med ordninga er å fremje frivillig aktivitet.

Søknadsåret 2019

I alt 21 778 frivillige lag og organisasjonar får utbetalt momskompensasjon på til saman 1,607 milliardar kroner. Avkortinga var på 18 prosent av det godkjende beløpet.
Du finn oversikt over samtlege mottakarar (21 778) i lista nedanfor. For å søke etter bestemte organisasjonar, opne reknearket i redigeringsmodus, og bruk søkefunksjonen i Excel.

Omfatter ulike aktivitetar

Momskompensasjonsordninga femner eit vidt spekter av frivillege aktivitetar. Basert på søkars aktivitetskategoriar i Frivillighetsregisteret kan vi få eit bilete av kva type aktivitetar som vert utført blant organisasjonar som mottar momskompensasjon.

For 2019 ser vi at nær 6 700 av organisasjonane, eller 31 prosent, som søkjer momskompensasjon er i kategorien idrett. Deretter følgjer kultur og kunst med 22 prosent og interesseorganisasjonar og sosiale foreiningar med 14 prosent.

Variasjon i tildelt beløp

Den store variasjonen i søkjarane viser seg også i størrelsen på tilskot. Tildelt beløp varierer frå nokre kroner til nær 30 millionar kroner. Dei fleste organisasjonar får tildelt beløp i nedre del av denne skalaen. Rundt 50 prosent av organisasjonane fekk tildelt opptil 15 000 kroner og 28 prosent av alle organisasjonane fekk tildelt meir enn 15 000 og opptil 50 000 kroner. Berre to prosent av organisasjonane fekk tildelt over 500 000 kroner.

Kva har skjedd over tid?

Her kan du sjå korleis ordninga har utvikla seg sidan starten når det gjeld utbetaling og tal organisasjonar som er med.

Tal og oversiktar for momskompensasjonsordninga tidlegare år