I 2018 har Stiftelsestilsynet jobba strategisk med å effektivisere og digitalisere søknadane frå stiftelsane.

– Etter planen skal arbeidet ferdigstillast i løpet av første halvdel 2019. Målet er ei løysing som er enkel for stiftelsane og der vi kan føre effektiv kontroll, seier Siw Heggedal Longvastøl, avdelingsdirektør i Stiftelsestilsynet.

– Vi har mellom anna arbeidd med å tilpasse eigne system for å automatisere og effektivisere sakshandsaminga av søknadane. Vi jobbar og med å gjere tilpassingar i samordna registermelding som vil gje stiftelsane ein kanal der det er enkelt å sende inn fullstendige søknadar.

Nedgang i tal saker

I 2018 fekk Stiftelsestilsynet totalt inn 724 omdanningssøknader, mot 769 i 2017. Sakene fordeler seg på 471 søknadar om vedtektsendring (513 i 2017), 211 søknader om oppheving (219), 40 søknader om samanslåing av stiftelsar (36) og to søknader om deling av stiftelse (1).

Dette viser ein liten nedgang i talet på innkomne saker av denne typen. Endringa ligg likevel innanfor normale svingingar.

Mangelfull dokumentasjon tek tid

-Stiftelsestilsynets oppdrag er å føre kontroll med at stiftelsane faktisk balanserer opprettars hensikt med behov for utvikling. Det er dette vi gjer når vi handsamar søknader om endring av stiftelse, altså omdanning, seier Longvastøl.

Om lag 90 % av søknadane som Stiftelsestilsynet handsama i 2018 vart godkjende.

– Men mange saker er mangelfullt dokumenterte, og vi må difor ofte be om meir dokumentasjon. Det betyr lenger sakshandsamingstid og unødvendig meirforbruk av ressursar til sakshandsaming, seier Longvastøl.

3 av 13 vedtak oppheva etter klage

Vedtak frå Stiftelsestilsynet kan klagast inn til Stiftelsesklagenemnda. I 2018 fekk tilsynet 26 klager, som er ein nedgang på to frå 2017. Nokre av desse sakene blir omgjort eller trekt før dei går til klagenemnda.

Stiftelsesklagenemnda gjorde vedtak i 13 saker i 2018. Av desse vart tre av vedtaka til Stiftelsestilsynet oppheva.