Hvitvasking i lotteri- og pengespill

Alle som arrangerer spill som krever tillatelse etter lotteriloven, pengespilloven eller totalisatorloven er omfattet av regelverket. Når en entreprenør arrangerer lotteri på vegner av en organisasjon eller forening, for eksempel i forbindelse med bingo, anses entreprenøren som tilbyder av spilltjenesten jf. hvitvaskingsloven § 4 annet ledd bokstav g, jf. § 2 bokstav k.

Dette innebærer at Norsk Tipping, Stiftelsen Norsk Rikstoto, tilbydere av store lotterier, bingoentreprenører, tilbydere av spill på skip og arrangører av NM i turneringspoker omfattes av loven.

Det stilles krav til at personer i virksomheten skal være «egnet», og til at Lotteritilsynet skal gjøre en vurdering av egnethet:

Her kan du se våre siste tilsynsrapporter etter hvitvaskingsregelverket:

Lotterier som etter lotteriloven ikke krever godkjennelse er ikke omfattet av regelverket. Dette gjelder blant annet smålotterier, kakelotterier og basarer jf. lotteriloven § 7 jf. § 5 annet ledd og forskrift om lotteritilsynet og lotteriregister mv. §§ 5-1 og 5-2.

Hva er hvitvasking

Hvitvasking er når noen forsøker å få penger som kommer fra ulovlige aktiviteter til å se ut som de kommer fra lovlige aktiviteter. Å bruke svarte penger regnes også for hvitvasking, for eksempel når noen spiller for svarte penger.

Det finnes mange måter å hvitvaske et utbytte på. Noen metoder er enkle; utbytte settes inn på konto til venner og slektninger for så å bli tatt ut kontant, veksles og smugles kontant til utlandet, eller benyttes til kjøp av dyre forbruksgjenstander som biler, klokker, elektronikk.

Andre metoder er mer avanserte. Utbytte kan kanaliseres inn i en næringsvirksomhet, for eksempel ved fiktive salg eller ved at kostnader holdes utenom regnskaper og dekkes av utbytte fra straffbare handlinger, for senere å tas ut av virksomheten som tilsynelatende lovlig overskudd. De mest avanserte hvitvaskingsmetodene gjennomføres ofte ved hjelp av profesjonelle forvaltere, hvor finansielle transaksjoner i flere ledd gjør det vanskelig å følge pengene, samtidig som eierskap tilsløres ved bruk av typiske skatteparadisselskaper.

Hva er terrorfinansiering

Terrorfinansiering betyr å gi økonomisk støtte til terrorisme. Det handler ikke bare om å bidra med penger. Å samle, gi og motta penger som skal brukes til terrorisme, vil være terrorfinansiering.

Terrorisme finansieres ofte med penger som er lovlig ervervet. Dette gjør at det er spesielt vanskelig å avdekke.

Les mer om hvitvasking og terrorfinansiering på finanstilsynet sine nettsider.

Hvitvaskingsloven

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) har til formål å forebygge og forhindre at finanssektoren, spillsektoren og flere andre bransjer brukes for å hvitvaske penger eller finansiere terrorisme. Gjeldende hvitvaskingslov er i stor grad basert på EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv, som i sin tur baserer seg på anbefalinger fra Financial Action Task Force (FAFT). Tiltakene i hvitvaskingsregelverket skal beskytte det finansielle og økonomiske systemet og samfunnet som helhet.