Pengespel med omsetning under 200 tusen kroner

Nye reglar i 2023 for basar og lotteri med omsetning under 200 000 kroner årleg.

Frå 2023 blir både lotteri, basar og møtelotteri omtalt og definert som «pengespel».

Pengespel (lotteri, basar, møtelotteri etc) kan frå 1. januar 2023 bli arrangert utan at de treng å melde frå til Lotteritilsynet. Dette gjeld også bingo med årleg omsetning under 200 000 kroner. Det er dermed heller ikkje behov for å melde inn omsetning i etterkant av pengespelet (lotteriet, basaren, møtelotteriet) så lenge omsetningen under 200 000 kroner årleg.

Frå 2023 treng du ikkje registrere eller rapportere smålotteri. Har du arrangert smålotteri i 2022 kan du melde inn omsetning her.

Vilkår for pengespel (lotteri og basar) med omsetning under 200 000 kroner

  • Pengespel (f.eks basar og bingo) med årleg omsetning under 200 000 kroner årleg, skal vere til inntekt for alle ikkje-fortenesebasert formål, inkludert ikkje-fortenestebaserte formål i utlandet.
  • Omgrepet «ikkje-foretenestebasert» betyr at aktiviteten ikkje skal ha overskot som formål, og at formålet ikkje skal generere forteneste til dei som driv aktiviteten. Overskotet skal i sin heilskap gå til den frivillige aktiviteten.
  • Pengespelet kan ikkje bli tilbydd på nett og digitale plattformer. Dette gjeld ikkje bruk av elektroniske og digitale løysingar for betaling og distribusjon, som for eksempel Vipps og Facebook.
  • Pengespelet (f.eks basaren og lotteriet) må ha eit lokalt eller regionalt omfang.
  • Det er ikkje høve til å nytte medhjelpar.
  • Pengespelet skal ha avgrensa størrelse på premiane og ha låg eller ingen risiko for speleproblem.
  • Den nye lova har ingen krav til kor stor premieverdi lotteriet skal ha eller kor mange premiar som må vere i lotteriet/basaren .

Unntak frå kravet om ikkje fortenestebasert formål

Pengespel i private forsamlingar kan haldast utan at overskotet går til eit ikkje-fortenestebasert formål jf. pengespelforskrifta § 36. Men då er det andre omsetningsgrenser:

  • For pengespel i private forsamlingar er det ei øvre omsetningsgrense på 20 000 kroner per samankomst.
  • For pokerspel i private heimar (utan profesjonelt preg), er grensa maksimalt 20 spelarar â 1  000 kroner per samankomst.