Slik arrangerer du smålotteri

Før du skal arrangere eit smålotteri må du sjekke om du tilfredsstiller krava for å arrangere lotteriet. Deretter må du melde inn smålotteriet , og til slutt rapportere omsetninga for lotteriet.

Eit smålotteri er eit lotteri med årleg omsetning på inntil 200 000 kroner.

Kven kan arrangere smålotteri?

Lokale og regionale frivillige lag og organisasjonar kan arrangere lotteri for å skaffe inntekter til formålet sitt.

Offentlege institusjonar som skular, skuleklassar og foreldrearbeidsutval kan ikkje halde smålotteri. Det kan heller ikkje til dømes russegrupper, private grupper på Facebook, fordi dei ikkje blir rekna som ein ideell og frivillig organisasjon.

Krav for å arrangere smålotteri

  • Lokale og regionale ideelle og frivillige organisasjoner kan halde smålotteri, dersom inntekta ikkje går til kommersielt basert verksemd eller til å ivareta offentlege oppgåver.
  • Samla omsetning på slike lotteri kan ikkje vere over kr. 200 000,- pr. kalendarår.
  • Lotteriet må gjennomførast som tradisjonelle papirbaserte lodd eller loddbøker. Digitale lotteri er ikkje tillatt.
  • Vinnarlodd kan trekkast før, eller etter loddsal. Ved trekking etter loddsal, må dato for trekking vere bestemt før loddsalet startar.
  • Loddsalet skal berre skje i den perioden de har registrert.
  • Pengepremiar og/eller alkohol kan ikkje brukast som gevinst i lotteriet.
  • Gåvekort kan brukast som gevinst så lenge desse berre kan vekslast inn i varer og ikkje direkte i kontantar.
  • Skrapelodd kan ikkje brukast i smålotteri.
  • Viss loddsalet har starta kan ein ikkje utvide salsperioden eller omsetninga.
  • Eit nytt lotteri kan ikkje bli starta opp, før det gamle er rapportert. Søknad om nytt lotteri må bli registrert.

Gevinstar

Vi får ofte spørsmål rundt kor mykje som bør gå tilbake til loddkjøparar i gevinst. Det er ikkje reglar for dette, men Lotteritilsynet tilrår at gevinstar bør vere minimum 25 prosent av innmeldt omsetning i lotteriet.

Når lotteriet er ferdig

Når lotteriet er avslutta, rapporterer du inn omsetninga innan ein månad etter loddsalet er over. Du rapporterer ved hjelp av smålotterinummeret du fekk ved registrering.