Gjennom denne ordninga kan kommunane søke om midlar på vegne av frivilligsentralane i sin kommune.

Søknadsfristen for søknader om tilskot til driftsåret 2025 var 3. juni.

Tilskotet skal gå til drift av frivilligsentralar, og formålet med ordninga er å bidra til å skape gode og stabile rammevilkår for frivilligsentralane.

334 kommunar på vegne av 557 frivilligsentralar fekk godkjent søknad om tilskot til frivilligsentralar for driftsåret 2025. Her finn du oversikt over godkjente søknadar

På tilskudd.no kan du abonnere på e-postvarsel om denne tilskotsordninga.

Kva vilkår må frivilligsentralen oppfylle?

For å kunne ta imot tilskot via kommunen må frivilligsentralen

  • stimulere til frivillig innsats, vere opne møteplassar for befolkninga, samt vere eit bindeledd mellom kommunen og frivillig sektor. Aktiviteten må vere tilpassa lokale føresetnader og behov.
  • vere eigd og drifta av anten ein kommune, ei verksemd i Frivilligregisteret, eit samvirkeføretak der alle medlemmer er kommunar og/eller verksemder i Frivilligregisteret, eller ein kombinasjon av dei nemnde.
  • ha eit rådgjevande organ som kan påverke drifta av frivilligsentralen, der frivilligheita er representert. 
  • ha eigen rekneskap og årsrapport. 
  • ha tilgang på fysiske lokale. 
  • ha minst eitt årsverk, som hovudregel éin person i 100 % stilling. 
  • ha lokal finansiering tilsvarande minst 40 % av dei totale driftsinntektene til frivilligsentralen. 
  • nytte ordet «frivilligsentral» eller likelydande i namnet på frivilligsentralen. 

Så langt det er praktisk mogleg blir frivilligsentralar oppmoda om å gjere lokala sine tilgjengelege for utlån til frivillige organisasjonar, når frivilligsentralen sine behov er dekka.

Det vart gjort eit unntak for frivilligsentralar som er eigd og drifta av kyrkjelydar eller kyrkjelege fellesråd i Den Norske Kyrkja for tilskotsåret 2023 og 2024. Dette unntaket vert vidareført for tilskotsåret 2025. Det vil seie at slike frivilligsentralar skal kunne få tilskot via kommunen, sjølv om forskrifta sitt krav til eigarskap ikkje er oppfylt for desse.

Nyoppretta sentralar bør vere i drift med utadretta verksemd i løpet av første kvartal av tilskotsåret.

Den økonomiske ramma for ordninga vert fastsett gjennom statsbudsjettet. Endeleg avklaring vert derfor først klar i løpet av desember.

Her kan de lese ein tolkingsuttale frå Kultur- og likestillingsdepartementet om kommunane si rolle i ordninga.

Rapportering om bruk av midlar

Rapportering for bruk av midlar i 2023 skal gjerast i søknadsskjemaet for driftsåret 2025. Fristen for å sende inn dette søknadsskjemaet er, som nemnt over, 3. juni 2024.

Kommunane må bekrefte om midlane har blitt overført til frivilligsentralane i tråd med vedtak frå 3. februar 2023, og om frivilligsentralane som har fått tilskot har oppfylt krava.

Kommunar som fekk tilskot for driftsåret 2023 og som ikkje skal søke for driftsåret 2025, må sende ei tilsvarande rapportering til postmottak@lottstift.no seinast 3. juni. Ta med eventuelle merknadar til om sentralane oppfylte krava for tilskot.

Lotteri- og stiftelsestilsynet tok over forvaltninga av denne ordninga frå 2023. Tidlegare har ordninga lege under Kultur- og likestillingsdepartementet.

Forskrifta les du her.  

Oversikt over den ordinære tildelinga for 2024

For 2024 betalte vi ut 247 millionar kroner til 321 kommunar, som vidare fordelte midlane på 515 frivilligsentralar. Det vil seie at kvar frivilligsentral fekk 480 046 kroner i tilskot.

Sjå oversikt over tildelinga her.