Tilskotsordning for frivilligsentralar

I november kan kommunar søke om nye midlar på vegne av frivilligsentralar i sin kommune.

Tilskotet skal gå til drift av frivilligsentralar, og formålet med ordninga er å bidra til å skape gode og stabile rammevilkår for frivilligsentralane.

Vi har no opna for søknadar. Søknadsfristen er 30. november klokka 13.00.

NB: Det er kommunane som skal søke, ikkje kvar enkelt frivilligsentral. Det skal sendast inn éin søknad per kommune, der ein legg inn alle frivilligsentralane i kommunen.

Kva vilkår må frivilligsentralen oppfylle?

For å kunne ta imot tilskot via kommunen må frivilligsentralen

  • stimulere til frivillig innsats, vere opne møteplassar for befolkninga, samt vere eit bindeledd mellom kommunen og frivillig sektor. Aktiviteten må vere tilpassa lokale føresetnader og behov.
  • vere eigd og drifta av anten ein kommune, ei verksemd i Frivilligregisteret, eit samvirkeføretak der alle medlemmer er kommunar og/eller verksemder i Frivilligregisteret, eller ein kombinasjon av dei nemnde. 
  • ha eit rådgjevande organ som kan påverke drifta av frivilligsentralen, der frivilligheita er representert. 
  • ha eigen rekneskap og årsrapport. 
  • ha tilgang på fysiske lokale. 
  • ha minst eitt årsverk, som hovudregel éin person i 100 % stilling. 
  • ha lokal finansiering tilsvarande minst 40 % av frivilligsentralens totale driftsinntekter. 
  • nytte ordet «frivilligsentral» eller likelydande i namnet på frivilligsentralen. 

Så langt det er praktisk mogleg, vert frivilligsentralar oppmoda om å gjere lokala sine tilgjengelege for utlån til frivillige organisasjonar, når frivilligsentralen sine behov er dekka.

Den økonomiske ramma for ordninga vert fastsett gjennom statsbudsjettet. Endeleg avklaring vert derfor først klar i løpet av desember.

Lotteri- og stiftelsestilsynet tek no over forvaltninga av denne ordninga. Tidlegare har ordninga lege under Kultur- og likestillingsdepartementet. Rapportering av årets bruk av midlar skal difor sendast dit, i tråd med informasjonen i tilskotsbrevet som vart sendt ut 24. januar 2022.

Forskrifta les du her.