Gjennom denne ordninga kan kommunane søke om midlar på vegne av frivilligsentralane i sin kommune.

Vi opnar for søknadar for tilskotsåret 2025 i april/mai. Søknadsfristen er 3. juni 2024 klokka 13.00.

For 2024 har vi betalt ut 247 millionar kroner til 321 kommunar. Kommunane skal fordele midlane til 515 frivilligsentralar. Det vil seie at kvar frivilligsentral får 480 046 kroner i tilskot. Sjå oversikt i tabellen under.

På tilskudd.no kan du abonnere på e-postvarsel om denne tilskotsordninga.

Tilskotet skal gå til drift av frivilligsentralar, og formålet med ordninga er å bidra til å skape gode og stabile rammevilkår for frivilligsentralane.

For driftsåret 2025 og framtidige søknadsrundar vil søknadsfristen vere 1. juni kl. 13.00. Det vil seie at de i 2024 må søke innan den 3. juni klokka 13.00, for å bli vurdert for tilskot for driftsåret 2025 (I 2024 er 1. juni ein laurdag, så fristen er flytta til måndag 3. juni).

Kva vilkår må frivilligsentralen oppfylle?

For å kunne ta imot tilskot via kommunen må frivilligsentralen

  • stimulere til frivillig innsats, vere opne møteplassar for befolkninga, samt vere eit bindeledd mellom kommunen og frivillig sektor. Aktiviteten må vere tilpassa lokale føresetnader og behov.
  • vere eigd og drifta av anten ein kommune, ei verksemd i Frivilligregisteret, eit samvirkeføretak der alle medlemmer er kommunar og/eller verksemder i Frivilligregisteret, eller ein kombinasjon av dei nemnde.
  • ha eit rådgjevande organ som kan påverke drifta av frivilligsentralen, der frivilligheita er representert. 
  • ha eigen rekneskap og årsrapport. 
  • ha tilgang på fysiske lokale. 
  • ha minst eitt årsverk, som hovudregel éin person i 100 % stilling. 
  • ha lokal finansiering tilsvarande minst 40 % av frivilligsentralens totale driftsinntekter. 
  • nytte ordet «frivilligsentral» eller likelydande i namnet på frivilligsentralen. 
  • så langt det er praktisk mogleg, vert frivilligsentralar oppmoda om å gjere lokala sine tilgjengelege for utlån til frivillige organisasjonar, når frivilligsentralen sine behov er dekka.

Det vart gjort eit unntak for frivilligsentralar som er eigd og drifta av kyrkjelydar eller kyrkjelege fellesråd i Den Norske Kyrkja for tilskotsåret 2023. Dette unntaket vert vidareført for tilskotsåret 2024. Det vil seie at slike frivilligsentralar skal kunne få tilskot via kommunen, sjølv om forskrifta sitt krav til eigarskap ikkje er oppfylt for desse.

Den økonomiske ramma for ordninga vert fastsett gjennom statsbudsjettet. Endeleg avklaring vert derfor først klar i løpet av desember.

Her kan de lese ein tolkingsuttale frå Kultur- og likestillingsdepartementet om kommunane si rolle i ordninga.

Rapportering om bruk av midlar

Lotteri- og stiftelsestilsynet tok over forvaltninga av denne ordninga frå 2023. Tidlegare har ordninga lege under Kultur- og likestillingsdepartementet. Rapportering for bruk av midlar i 2022 skal difor sendast dit, i tråd med informasjonen i tilskotsbrevet som vart sendt ut 24. januar 2022.

Rapportering for bruk av midlar i 2023 skal gjerast i søknadsskjemaet for driftsåret 2025. Fristen for å sende inn dette søknadsskjemaet vil, som nemnt over, vere 3. juni 2024 kl. 13.00.

Forskrifta les du her.  

Oversikt over den ordinære tildelinga for 2023

I starten av 2023 vart 218 millionar utbetalt til 330 kommunar, som vidare fordelte midlane på 515 frivilligsentralar.

Sjå oversikt over tildelinga her.

Tilleggsløyving i revidert statsbudsjett for 2023

I revidert statsbudsjett for 2023 vart løyvinga til tilskotsordninga auka med kring 23 millionar kroner. Desse midlane vart fordelt likt på dei frivilligsentralane som fekk tilskot for driftsåret 2023.

Det vil seie at kvar av desse frivilligsentralane fekk ei tilleggstildeling på 47 446 kroner.

Midlane vart utbetalt til kommunane, som overfører heile tilleggstildelinga til dei aktuelle frivilligsentralane.

Meir informasjon er sendt i eit eige informasjonsbrev til kommunane.

Brevet finn de her.