Tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping

Av Norsk Tippings spilleoverskudd skal 18 prosent fordeles til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.

Søknadsfristen er 1. september. Ønsker du å motta varsel om søknadsfristen? På tilskudd.no kan du abonnere på e-postvarsel om denne tilskuddsordningen.

Tildelingen er regulert gjennom forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping.

Hvem kan søke?

Ordningen skal bidra til å trygge viktige samfunnsoppgaver som store landsdekkende organisasjoner utfører på områdene helse, sosiale tjenester, krisehjelp og støttearbeid, natur-, miljø- og dyrevern. Den skal i tillegg sikre at sentrale rednings- og beredskapsoppgaver kan videreføres.

Noen sentrale vilkår for å kunne delta i ordningen:

  • Søker må ha et fordelingsgrunnlag på minimum 10 millioner kroner.
  • Søker må være forhåndsgodkjent etter pengespillforskriften § 38. Søkere som ble godkjent som lotteriverdig før 1. januar 2023, trenger ikke søke forhåndsgodkjenning før i 2024.
  • Søker må være landsdekkende. Underledd eller avdelinger må ha jevnlig regional og lokal aktivitet i minst fire av fem landsdeler.
  • Minst 50 prosent av søkers totale driftskostnader må være for nasjonal aktivitet.

Vilkår ellers går frem av § 4 i forskriften.

Om utfylling av søknaden

Alle søkere skal avgrense for følgende poster:

  • Kostnader utenfor den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av organisasjonen.
  • Kontantoverføringer, personalkostnader og øvrige kostnader i utlandet.
  • Totale driftskostnader knyttet til virksomhet som har rett til kompensasjon ifølge merverdiavgiftskompensasjonsloven for kommuner, fylkeskommuner mv.

Organisasjoner som søker om momskompensasjon for frivillige organisasjoner i 2023, skal avgrense for de samme postene. Dersom dere har søkt om momskompensasjon først, vil avgrensningene dere gjorde i momssøknaden automatisk komme opp i dette søknadsskjemaet. Disse skal samsvare i de to søknadene.

Organisasjoner som ikke skal søke om momskompensasjon i 2023, og som fyller vilkårene for denne ordningen, må ettersende godkjent og signert årsmelding, regnskap og revisjonsmelding til oss.