Av Norsk Tippings spilleoverskudd skal 18 prosent fordeles til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.

Vi har åpnet for søknader til årets tildeling. Søknadsfristen er 2. september 2024. (Søknadsfristen er 1. september, men da det er en søndag, skyver vi fristen til mandag 2. september).

Tildelingen er regulert gjennom forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping.

Ønsker du å motta varsel om søknadsfristen? På tilskudd.no kan du abonnere på e-postvarsel om denne tilskuddsordningen.

Hvem kan søke?

Ordningen skal bidra til å trygge viktige samfunnsoppgaver som store landsdekkende organisasjoner utfører på områdene helse, sosiale tjenester, krisehjelp og støttearbeid, natur-, miljø- og dyrevern. Den skal i tillegg sikre at sentrale rednings- og beredskapsoppgaver kan videreføres.

Noen sentrale vilkår for å kunne delta i ordningen:

  • Søker må ha et fordelingsgrunnlag på minimum 10 millioner kroner.
  • Søker må være forhåndsgodkjent etter pengespillforskriften § 38.
  • Søker må være landsdekkende. Underledd eller avdelinger må ha jevnlig regional og lokal aktivitet i minst fire av fem landsdeler.
  • Minst 50 prosent av søkers totale driftskostnader må være for nasjonal aktivitet.

Vilkår ellers går frem av § 4 i forskriften.

Om utfylling av søknaden

Alle søkere skal avgrense for følgende poster:

  • Kostnader utenfor den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av organisasjonen.
  • Kontantoverføringer, personalkostnader og øvrige kostnader i utlandet.
  • Totale driftskostnader knyttet til virksomhet som har rett til kompensasjon ifølge merverdiavgiftskompensasjonsloven for kommuner, fylkeskommuner mv.

Organisasjoner som søker om momskompensasjon for frivillige organisasjoner i 2024, skal avgrense for de samme postene. Dersom dere har søkt om momskompensasjon først, vil avgrensningene dere gjorde i moms-søknaden automatisk komme opp i dette søknadsskjemaet. Disse skal samsvare i de to søknadene.

Organisasjoner som ikke skal søke om momskompensasjon i 2024, og som fyller vilkårene for denne ordningen, må ettersende godkjent og signert årsmelding, regnskap og revisjonsmelding til oss.