Tilskudd fra Norsk Tippings spilleoverskudd

Av Norsk Tippings spilleoverskudd skal 18 % fordeles til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.

Søknadsfristen var 1. september. Se oversikt over mottakere og tildelt beløp her.

Tildelingen er regulert gjennom forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping.

Ønsker du å motta varsel når neste søknadsrunde åpner? På tilskudd.no kan du abonnere på e-postvarsel om denne tilskuddsordningen.

Hvem kan søke?

Ordningen skal bidra til å trygge viktige samfunnsoppgaver som store landsdekkende organisasjoner utfører på områdene helse, sosiale tjenester, krisehjelp og støttearbeid, natur-, miljø- og dyrevern. Den skal i tillegg sikre at sentrale rednings- og beredskapsoppgaver kan videreføres.

Merk: Tidligere automatinntekter er ikke lenger kriterium for tildeling av tilskudd.

Noen sentrale vilkår for å kunne delta i ordningen:

  • Søker må være landsdekkende. Underledd eller avdelinger må ha jevnlig regional og lokal aktivitet i minst fire av fem landsdeler.
  • Søker må ha et fordelingsgrunnlag på minimum 10 millioner kroner.

Vilkår ellers går frem av § 4 i forskriften.

Søker dere om momskompensasjon i 2023?

Organisasjoner som skal søke om momskompensasjon for frivillige organisasjoner i 2023 (søknad gjelder for mva-kostnader i 2022) trenger ikke sende vedlegg på nytt, men bare fylle ut søknadsskjema.

Organisasjoner som ikke skal søke om momskompensasjon i 2023, og som fyller vilkårene for denne ordningen må legge ved søknaden godkjent og signert årsmelding, regnskap og revisjonsmelding.