Stiftelsestilsynet har for tiden redusert saksbehandlingkapasitet, fordi det er færre saksbehandlingsressurser tilgjengelig enn normalt. Vi ber om forståelse for at det derfor tar noe lenger tid enn ellers før vi får ferdigbehandlet søknader.

Hva skjer videre etter at søknaden er sendt inn?

Søknader som blir sendt inn via samordnet registermelding blir først mottatt og behandlet av Registerenheten i Brønnøysund, for deretter å bli sendt videre til Stiftelsestilsynet. Når saken
er mottatt og journalført her blir det sendt ut en bekreftelse på mottatt søknad til innsender
av registermeldingen. Dersom dere sender søknaden på e-post vil dere motta en bekreftelse på at søknaden er mottatt når den har blitt registrert i vårt arkivsystem.

Saksnummeret som søknaden har fått vil i begge tilfeller gå frem av bekreftelsen. Saken blir deretter fordelt til en saksbehandler, vanligvis innen en uke fra søknaden er mottatt.

Dere kan finne veiledninger til de ulike søknadstypene her på nettsiden vår.

Hvordan kan dere bidra til raskest mulig saksbehandling?

Tiden det tar å ferdigbehandle en søknad beror på flere faktorer, som

  • hva søknaden gjelder,
  • om dere har sendt inn all dokumentasjonen som kreves for den aktuelle sakstypen,
  • hvor kompliserte spørsmål saksbehandler må ta stilling til for å avgjøre saken,
  • saksbehandlingskapasiteten vi til enhver tid har tilgjengelig,
  • hvor mange andre søknader vi samtidig har til behandling.

Dere sikrer raskest mulig svar på søknaden ved å sørge for at all relevant dokumentasjon
følger søknaden ved innsending. Pass på at dere sender inn søknaden tilstrekkelig god tid i forveien dersom det er viktig at søknaden blir ferdigbehandlet innen et bestemt tidspunkt.

For å unngå forlenget behandlingstid for søknader som innebærer at stiftelsens vedtekter endres (omdanning av vedtekter, kapitalnedsettelse mv.), er det viktig at dere omtaler alle endringene dere har gjort fra gamle til nye vedtekter, og at dere forklarer hvorfor endringene er gjort.

For enkelte sakstyper må dere ta påregne at behandlingen av søknaden tar noe tid, siden den går over flere trinn. Dette gjelder for eksempel sammenslåing og oppheving, spesielt når opphevingen kunngjøres.

Hvem kan vi kontakte dersom vi har spørsmål om saksbehandlingen?

Vi tilstreber å behandle søknader i den rekkefølgen de kommer inn. Når vi behandler
søknaden vil vi ta kontakt med dere dersom vi ser at det mangler dokumentasjon til
søknaden. Dersom vi ved mottak av søknad ser at saksbehandlingen vil ta lenger tid enn en
måned sender vi beskjed om dette når vi blir klar over at behandlingen vil ta så lang tid.

Har dere spørsmål til den konkrete behandlingen av deres søknad, kan dere sende en e-post til stiftelsestilsynet@lottstift.no. Hvis mulig ber vi om at dere oppgir saksnummer i
emnefeltet.