Slik opphever dere en stiftelse

Stiftelsestilsynet må godkjenne oppheving av stiftelsen før den kan avvikles og slettes. Det stilles strenge vilkår for å oppheve en stiftelse. Her viser vi hva det vil si å oppheve stiftelsen, hvordan dere søker om oppheving, og prosessen videre med avvikling og sletting.

Bli kjent med hva det innebærer å oppheve en stiftelse

Å oppheve en stiftelse vil si at stiftelsen kan avvikles og slettes fra registrene, og dermed slutter å eksistere som et rettssubjekt. I stiftelsesloven er oppheving omtalt som en type omdanning.

Prosessen med oppheving går dermed i flere trinn. Vi skiller mellom oppheving (vedtaket), avvikling (prosessen) og sletting (registering) og opphør av stiftelsens eksistens som rettssubjekt (det endelige resultatet).

Hvis stiftelsen slettes, mister den sine rettigheter og plikter. Når avviklingen er gjennomført, det vil si at all gjeld er oppgjort og restutdelinger er utført, blir stiftelsen med organisasjonsnummeret blir slettet fra alle registre den inngår i, som Stiftelsesregisteret, Enhetsregisteret og Foretaksregisteret.

Følg veiledningen vår for hvilke handlinger styret må utføre og hvilken dokumentasjon som skal følge med søknaden, før dere fyller ut og sender inn søknaden – det øker sjansen for at vi kan behandle søknaden raskt.

1. Dette bør sjekkest først

For at vi skal kunne behandle søknaden effektivt, er det viktig at opplysningene som er registrerte på stiftelsen er riktige. Dere bør derfor sjekke følgende:

2. Behandle disse prosessene ferdig i styret før dere søker

Dersom dere vurderer å søke om oppheving av stiftelsen, må styret ta stilling til behovet for oppheving, og utføre de handlinger og fremskaffe den dokumentasjonen som fremgår av veiledningen her.

Før dere søker, må styret

 • sikre at saksbehandlingsreglene og stiftelsens vedtekter er fulgt når styret (eller et annet organ) fatter beslutningen
 • vurdere om andre tiltak enn oppheving kan avhjelpe den situasjonen stiftelsen er i. Se vår tekst om hvordan dere kan ivareta formålet og unngå avvikling. Selv om denne teksten først og fremst retter seg mot pengeutdelende stiftelser med lite midler, vil de alternative tiltakene som nevnes kunne være aktuelle for andre stiftelser som vurderer oppheving.
 • vurdere om vilkårene for oppheving i stiftelsesloven og i stiftelsens vedtekter, er oppfylt

3. Sjekk at dokumentasjonen er korrekt – slik er kriteriene

Her får du sjekklisten over hva du må dokumentere for at vi kan behandle søknaden.

 • Styret må ha dette på plass:
 • Styreprotokollen
 • Begrunnelsen for opphevingen
 • Vurdering av om andre tiltak kan avhjelpe situasjonen og begrunnelsen for at disse ikke gir en aktuell løsning
 • Vedtak om bruk av resterende midler
 • Forslag til avviklingsstyre
 • Opplysninger om kreditorer
 • Uttalelse fra oppretteren, eventuelt uttalelse fra andre som blir berørt av opphevingen
 • Protokoll fra annet organ, for eksempel råd eller representantskap, der vedtektene gir et annet organ enn styret myndighet til å vedta oppheving (omdanning)

Det er styret som søker om oppheving, og dere må derfor sende inn en signert styreprotokoll fra det styremøtet hvor oppheving ble vedtatt. Protokollen må tydelig vise at dere har fattet et styrevedtak om å oppheve stiftelsen.

 • Protokollen skal inneholde
 • tid og sted for styremøtet
 • navn på deltakerne i styremøtet
 • behandlingsmåten (fysisk eller digitalt styremøte)
 • styrets begrunnelse og vurderinger
 • styrets beslutning om å oppheve stiftelsen
 • signaturen til alle styremedlemmene som deltok på møtet

Noen stiftelser har andre organer med myndighet til å vedta en oppheving (og utdeling av resterende midler), for eksempel et representantskap eller et råd. Om stiftelsen har et slikt organ vil fremgå av vedtektene. Et slik organ kan likevel bare vedta opphevingen etter at det har kommet et forslag om oppheving fra styret.

I slike tilfeller må styret sørge for at søknaden alltid inneholder en signert protokoll som viser at det andre organet har vedtatt opphevingen.

Det stilles strenge krav for når man kan oppheve en stiftelse. Opphevingen må begrunnes opp mot stiftelsesloven § 46 første ledd. Det er bakgrunnen og behovet for opphevingen som er det viktige. Begrunnelsen må inneholde de opplysningene vi trenger for å vurdere om vilkårene i loven er oppfylt.

Begrunnelsen må svare ut ett eller flere av punktene i § 46 første ledd

Omdanning kan foretas når en bestemmelse i vedtektene eller den rettslige disposisjonen som danner grunnlaget for stiftelsen

a. ikke lar seg etterleve, for eksempel fordi stiftelsens kapital er utilstrekkelig til å tilgodese dens formål på en rimelig måte,

b. er åpenbart unyttig,

c. er i strid med hensikten i den disposisjonen som danner grunnlaget for stiftelsen, for eksempel fordi oppretterens forutsetninger for bestemmelsen har sviktet, eller

d. er åpenbart uheldig eller åpenbart ufornuftig.

Dersom dere begrunner opphevingen med at stiftelsens kapital er utilstrekkelig til å tilgodese formålet (§ 46 første ledd bokstav a), må dere søknaden dokumentere størrelsen på egenkapitalen på søknadstidspunktet.

Basert på begrunnelsen i søknaden, vil vi vurdere om vilkårene for oppheving er oppfylt.

Endringer som gjelder en stiftelse, skal aldri gå lenger fra det opprinnelige siktemålet med stiftelsen enn det som er nødvendig. Dette er viktig for å beskytte stiftelsens opprinnelige intensjon, og dere bør derfor ha høy terskel for å oppheve en stiftelse dersom andre tiltak kan avhjelpe den situasjonen stiftelsen er i.

I tillegg til å begrunne opphevingen opp mot regelverket, må dere derfor dokumentere at dere har vurdert om stiftelsen kan etterleve formålet sitt med andre tiltak enn oppheving.

Legg derfor ved søknaden en begrunnelse som viser

 • at dere har vurdert andre tiltak som kan være mindre inngripende enn oppheving
 • hvorfor andre tiltak ikke er mulige i dette tilfellet

Eksempler på tiltak som kan være mindre inngripende enn oppheving er

 • en endring av stiftelsens formålsbestemmelse, for eksempel ved å gå fra å bygge eiendommer for et formål til å bli en pengeutdelende stifte for samme formål
 • vedtektsendringer som gjør det mulig å dele ut mer enn bare avkastningen
 • sammenslåing med en annen stiftelse, eller samarbeid med andre

Dersom stiftelsens formål er oppfylt eller utdatert, skal stiftelsen i utgangspunktet oppheves, men søke om endring av formålet.

Dere må gjøre rede for at dere har vurdert andre tiltak enn oppheving i styrevedtaket, og forklare hvorfor dette ikke er en aktuell løsning.

Bestemmelser i vedtektene om hvordan resterende kapital skal brukes, skal respekteres og midlene skal brukes på den måten. Resterende midler vil være det som er igjen etter at kreditorenes krav er dekket.

Dersom vedtektene til stiftelsen ikke har bestemmelser om bruken av resterende midler, eller det som er bestemt i vedtektene ikke lenger lar seg gjennomføre, skal dere fatte vedtak om hvordan midlene skal brukes. Dette vedtaket skal fattes samtidig med vedtaket om oppheving.

Bruken av resterende midler må være i samsvar med stiftelsens formål. Dersom det ikke er mulig for stiftelsen å bruke de resterende midlene til stiftelsens formål eller et lignende formål, kan dere beslutte at midlene skal gå til et beslektet formål. Dere må begrunne hvorfor det ikke er mulig å bruke midlene til stiftelsens formål.

Styrets vurderinger rundt dette og beslutningen, må gå fram av styreprotokollen.

Styrets beslutning om hvordan resterende midler skal brukes, skal godkjennes av Stiftelsestilsynet.

Hvis vi godkjenner søknaden om å oppheve stiftelsen, skal vi velge et avviklingsstyre for stiftelsen.

Avviklingsstyret kan være det samme som det sittende styret, men kan også være andre personer. Et avviklingsstyre kan bestå av færre personer enn det ordinære styret.

Dersom stiftelsen ønsker et annet avviklingsstyre enn det sittende styret, må dere sende oss forslag på dette i søknaden. Kommer det inn nye medlemmer i avviklingsstyret, trenger vi de nye medlemmenes fødselsnummer og adresse. Oppgi også hvem som skal være leder av avviklingsstyret.

Dersom vi ikke mottar forslag til avviklingsstyre, vil vi oppnevne sittende styre som avviklingsstyre, med styreleder som leder av avviklingsstyret.

Om opplysning om kreditorer
Dere må opplyse oss om stiftelsen har kreditorer og om det vil kunne oppstå kreditorer under avviklingen.

Hvem regnes som oppretter av stiftelsen?
Utgangspunktet i stiftelsesloven er at oppretter skal utarbeide et stiftelsesdokument, og dette skal underskrives av oppretter. Hva som står i stiftelsesdokumentet om oppretter, og hvem som har underskrevet dette vil oftest gi svar på hvem som er oppretter. Flere kan være opprettere til en stiftelse, og dette kan være både fysiske og juridiske (selskap, organisasjoner, offentlige instanser osv.) personer.

Uttalelse fra oppretteren
Oppretter av stiftelsen skal alltid få mulighet til å uttale seg om oppheving av stiftelsen, og slik uttalelse bør innhentes før det fattes endelig vedtak i stiftelsen om oppheving. Dette slik at styret / annet organ er kjent med oppretters syn, og kan vurdere oppretters eventuelle innspill før vedtak blir fattet. Har en stiftelse flere opprettere, skal alle om mulig gis anledning til å uttale seg.

Oppretter har ingen plikt til å uttale seg. Vi vil derfor anbefale at oppretter får en rimelig frist til å komme med uttalelsen. Dersom stiftelsen ikke har mottatt noen tilbakemelding fra oppretter innen fristen, kan søknaden sendes uten slik uttalelse. Husk da å forklar i søknaden hvordan oppretter er gitt mulighet til å komme med uttalelse, men ikke har ønsket å gi dette.

Det er ikke alltid enkelt eller mulig å oppnå kontakt med oppretter. Det kan skyldes flere forhold:

 • Styret kjenner ikke til, eller er usikker på, hvem som har opprettet stiftelsen. I slike tilfeller bør styret undersøke om det foreligger historiske opplysninger om hvem som er oppretter. Det er mulig å ta kontakt med Stiftelsestilsynet for å høre om vi har slike opplysninger. Oppretter kan være registrert i Stiftelsesregisteret.
 • Oppretter er sammenslått med andre selskap/organisasjoner/kommuner. Her er den sammenslåtte enheten / rettsetterfølger å regne som oppretter.

Der oppretter er død, skal vedkommendes slektninger eller andre som har stått han nær gis mulighet til å uttale seg om opphevingen. Det disse eventuelt skal uttale seg om er hva oppretter ville ha ment om at stiftelsen skal oppheves og eventuelt styrets vedtak om hvordan resterende midler skal brukes.

Uttalelse fra andre
Dersom vedtektene til stiftelsen setter krav om at andre enn oppretter skal gis anledning til å uttale seg til en eventuell oppheving av stiftelsen, må slik uttalelse innhentes av dere. Uttalelsen skal legges ved søknaden.

Hvis det ikke er mulig å få tak i en uttalelse fra oppretter eller andre som har en rett til å uttale seg, må dere forklare i søknaden hva dette skyldes. 

4. Sende inn søknaden

Når dere har gjennomført alle trinnene i veiledningen og samlet all nødvendig dokumentasjon, er dere klare for å sende inn søknaden i Altinn.

Sørg for at all dokumentasjon er vedlagt, før dere sender inn søknaden.

Når søknaden er sendt inn, får dere en kvittering som bekrefter at vi har mottatt søknaden.

5. Hva skjer etter at søknaden er sendt? 

Når søknaden er sendt inn, får dere en kvittering som bekrefter at vi har mottatt søknaden. Saksbehandlingstiden er vanligvis X uker. Tidvis har vi lang saksbehandlingstid, og da får dere eventuelt et brev om når dere kan forvente svar.

Vi går igjennom søknaden og ser om vi har mottatt opplysninger og dokumentasjon som vi trenger. Dersom all dokumentasjon er mottatt, kan vi behandle søknaden.

Der søknaden ikke har nok dokumentasjon til at vi kan behandle den, vil dere få anledning til å sende inn det som mangler innen en rimelig tid. Dere vil få et brev med hvilken dokumentasjon dere må sende oss, og med en frist for å gjøre dette.

Dersom vi ikke mottar den dokumentasjonen som mangler innen den nye fristen for innsending, blir søknaden automatisk avvist. Vi har da ikke behandlet innholdet i søknaden. Send i slike tilfeller gjerne søknaden på nytt med nødvendig dokumentasjon.

Der vi har behandlet søknaden, fører det til ett av følgende resultater:

Godkjent søknad: Søknaden er godkjent, se nærmere nedenfor.

Avslått søknad: Søknaden er avslått. Dere vil få en begrunnelse for avslaget og informasjon om muligheten til å klage på vedtaket.

Hva skjer etter at søknaden er godkjent?

Stiftelsestilsynet skal som hovedregel kunngjøre vedtaket om at stiftelsen skal avvikles. Eventuelle kreditorer får en frist på seks uker fra kunngjøringsdatoen til å melde krav mot stiftelsen.

Stiftelsestilsynet kan vurdere det slik at kunngjøring av opphevingsvedtaket ikke er nødvendig. I slike tilfeller er det ekstra viktig at avviklingsstyret varsler alle kjente kreditorer om at stiftelsen er opphevet.

Samtidig med at søknaden blir godkjent, velger vi et avviklingsstyre for stiftelsen. Det er avviklingsstyret som har ansvaret for å gjennomføre avvikling av stiftelsen. Dersom avviklingsvedtaket blir kunngjort må avviklingsstyret avvente til denne fristen er ute.

Avviklingsstyret må sørge for at alle kreditorene til stiftelsen får dekket kravene sine. Så langt det er nødvendig for å dekke forpliktelsene til stiftelsen, skal stiftelsens eiendeler gjøres om til penger. Midlene som er igjen etter at kreditorene har fått dekning, skal brukes slik styret har besluttet og som er godkjent av Stiftelsestilsynet i vedtaket om oppheving.

Etter avsluttet utbetaling til kreditorene og til mottager av resterende midler, skal avviklingsstyret utarbeide et avviklingsregnskap. Det skal gå fram av avviklingsregnskapet at alle eiendelene er delt ut, at all gjeld er gjort opp, og at utdelingene er gjort i tråd med det vedtaket som er godkjent av Stiftelsestilsynet.

Avviklingsregnskapet skal revideres av stiftelsens revisor.

Avviklingsstyret skal sende det reviderte avviklingsregnskapet til Stiftelsestilsynet.

Her kan dere finne eksempel på hvordan et slikt regnskap kan settes opp (pdf.).

Når Stiftelsestilsynet har mottatt og godtatt det reviderte avviklingsregnskapet, vil vi fatte vedtak om at stiftelsen skal slettes. Dette vedtaket blir sendt til avviklingsstyret og til Brønnøysundregistrene. Stiftelsen vil da bli automatisk slettet i alle offentlige registre hvor den står registrert, og den vil ikke lenger ha noe organisasjonsnummer.