Her kan du finne spørsmål og svar om kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører i kultursektoren.

Søknadsfristen var 1. mai kl. 13.00.

Spørsmål om kulturarrangementer:

Det betyr at hoveddelen av arrangementet må innebære en form for kunst- eller kulturformidling. Dersom kunst- eller kulturformidlingen er av et mindre omfang, er arrangementet ikke omfattet av kompensasjonsordningen. Formålet med ordningen viser at den særlig sikter seg inn mot en snevrere del av kulturlivet, og ikke alt som omfattes av det utvidede kulturbegrepet. 

Eksempler på arrangementer som etter praksis ikke omfattes av ordningen:  

  • arrangement som hovedsakelig er knyttet til mat, drikke, natur, friluftsliv, reiseliv, dyr og landbruk, idrettsarrangementer, fysisk deltakeraktivitet, sosialt samvær og nettverksbygging.
  • MC- og bilmesser.
  • Hage-, park- og anleggsmesser.
  • Tivoli, bingo og quizarrangement.
  • Kurs og seminarer.

Det betyr at arrangementet ikke kan være et såkalt “lukket arrangement”, for eksempel bedriftsinterne arrangement (julebord, sommerfester og lignende), eller der det stilles særskilte krav til hvem som kan kjøpe billetter.

Alle skal ha mulighet til å kjøpe billett og delta. Arrangementet kan være åpent for allmennheten selv om det for eksempel har aldersgrense eller er retta mot målgrupper som barn, funksjonshemmede eller andre.

Det er et vilkår for å kunne få kompensasjon at arrangementet ble «avlyst, stengt eller nedskalert» som følge av klare og dokumenterbare råd eller pålegg gitt av offentlige myndigheter som følge av covid-19-utbruddet.

Dette betyr at spørsmålet blir om det utsatte arrangementet kan sies å gå inn i en av disse kategoriene. I noen tilfeller vil det være naturlig at arrangementet skal sees på som avlyst, for eksempel dersom en julekonsert i 2022 blir utsatt til 2023.

I andre tilfeller vil det være mer tvil om arrangementet som blir utsatt går inn under forskriftens krav, for eksempel ved korte utsettelser av ikke sesongbaserte arrangement.

En sentral rettesnor her vil være at formålet med ordningen er å dekke tap arrangører og underleverandører har. Det betyr at søkerne må ha hatt ett faktisk tap ved å utsette arrangementet.

Spørsmål om arrangør/underleverandør

Frivillige organisasjoner som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret kan få kompensasjon i denne ordningen, så lenge dere oppfyller alle vilkårene.

Dersom dere er registrerte i Frivillighetsregisteret kan dere ikke søke i denne ordningen. Se heller om dere kan søke i tilskuddsordningen for frivillige lag og organisasjoner i forbindelse med covid- 19 eller tilskuddsordningen for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren.

Dere kan ikke få kompensasjon i denne ordningen dersom dere har fått kompensasjon for samme arrangement i tilskuddsordningen for frivillige lag og organisasjoner i forbindelse med covid- 19.

Det som står i forskriften er at man ikke kan få kompensasjon dersom man på tildelingstidspunktet er et foretak i vanskeligheter slik definert i forordning (EU) nr. 651/2014 artikkel 2 nr. 18, jf. forskrift 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 1, hvis man også var i vanskeligheter 31. desember 2019.

  • Etter ordlyden innebærer dette at en arrangør som ikke var i vanskeligheter 31. desember 2019 kan motta kompensasjon etter forskriften, selv om arrangøren er i vanskeligheter på tildelingstidspunktet.
  • Hva som regnes som et foretak i vanskeligheter er hjemlet i T- forordning nr. 651/2014 artikkel 2 nr. 18, jf. forskrift 14. November 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 1 og defineres slik:

-Mer enn halvparten av regnskapsført kapital har forsvunnet som følge av akkumulerte tap.

-Det var åpnet offentlige gjeldsforhandlinger eller konkursbehandling for bedriften, eller bedriften oppfyller konkurslovens vilkår for konkurs.

-Bedriften hadde mottatt krisestøtte og har ennå ikke tilbakebetalt lånet eller innløst garantien, eller den hadde mottatt støtte til omstrukturering og har ennå ikke fullført den planlagte omstruktureringen. 

Nei, arrangementet eller arrangementene må være planlagt gjennomført i Norge for å oppfylle vilkårene i denne ordningen.  

Spørsmål om søknadsprosessen:

Nei, dere skal sende inn en samlet søknad for alle kompensasjonsperiodene.

Ja, dere skal sende en samlet søknad uansett. Dersom dere har et samlet budsjett og stort sett de samme aktørene på enkeltarrangementene, kan dere også samle en serie enkeltarrangement til ett arrangement i søknaden.

Ja, det er samme søknadsskjema for arrangører og underleverandører. Dersom dere er både arrangør og underleverandør skal dere også søke via samme søknadsskjema, men dere kan ikke søke som både arrangør og underleverandør for det samme arrangementet.

Det er ikke mulig å endre søknaden etter at den er sendt inn. Da må dere trekke søknaden og sende inn en ny søknad. Ta kontakt med oss via kulturkomp@lottstift.no og oppgi saksnummer og at dere har trukket søknaden, og send inn en ny. Vær obs på at dere også må ha ny bekreftelse fra revisor/autorisert regnskapsfører dersom søknadsbeløpet er over 200 000 kroner.

Det kan gis et tillegg til kompensasjon som tilsvarer kostnaden for dette, men ikke over 10 000 kroner. Dette fyller dere inn i søknadsskjemaet.  

Ja, dere får kvittering via Altinn og til den eposten dere la inn da dere fylte ut søknadsskjemaet. 

Spørsmål om utbetaling og vedtak:

Vi ber om forståelse for at vi ikke kan svare på hvor lang tid det tar å behandle enkeltsøknader. Vi betaler ut puljevis, for at søkerne skal få hjelp så fort som mulig.   

Når søknaden deres er ferdig behandlet, får dere vedtaket i Altinn og til den epostadressen dere har oppgitt i søknadsskjemaet.  

Fant du ikke svar på det du lurer på? Ta kontakt med oss på kulturkomp@lottstift.no.