Det er to typar bingo:

  • bingo med entreprenør – der entreprenør står for drifta medan lag og foreiningar får overskotet.
  • bingo utan entreprenør – der lag og foreiningar sjølve står for drifta, inkludert radio/TV-bingo.

Bingo med entreprenør – nøkkeltal for 2019

Dette er arrangement der profesjonelle entreprenørar driv bingo i eigne lokale, og overfører overskot frå spel til ulike lag og organisasjonar. I dette Excel-arket finn du

  • oversikt utbetaling til alle lag og organisasjonar frå bingoentreprenør i 2019
  • oversikt over rekneskapstal for første og andre halvår fordelt på bingoentreprenørar og bingohallar

For å søke i dokumenta trykk “aktiver redigering”. Deretter vel du “søk etter og merk” som du finn oppe til høgre i dokumentet).

Nedanfor er oversikt basert på rapporterte data i Lotteriregisteret, med informasjon frå bingorekneskap levert for 231 bingohallar fordelt på 50 bingoentreprenørar (to bingohallar fekk løyve, men blei aldri sett i drift – det er då heller ikkje levert inn bingorekneskap).

Type spel Brutto-omsetn.GevinstGevinst-prosentNetto-omsetn.Til formål - av netto omsetn.- av brutto omsetn.
Hovudspel

108079873,8 %28250 *18 %
Sidespel3557303385,3 %52415730 %
Bingo totalt4638383182,680620825,8 %4,5 %
Belago-terminaler3153293293%2206630 %

*I denne tabellen er utbetaling til formål frå hovudspel og sidespel oppgitt før fråtrekk av gebyr for bingoløyve. Faktisk utbetalt til formål etter fråtrekk av gebyr for bingoløyve er 202 754 881 kroner.

For meir detaljert oversikt om omsetnad i bingohall og på nett, samt databingo og papirbingo kan de sjå i fana nøkkeltal entreprenørbingo i excel-arket.

Hovudspel og sidespel

Entreprenørbingo omsette for 4,6 milliardar kroner i 2019. Gevinstdelen er samla 82,6 prosent og netto omsetnad er 806,8 millionar. Formåla sin del av netto omsetnad utgjer i 208 millionar kroner, dvs. 25,8 prosent (tal før fråtrekk av gebyr).

Samanlikna med tal frå 2018 er omsetnaden auka vesentleg. Brutto omsetnad i 2018 var 3 647 millionar kroner, og netto omsetnad var 696 millionar kroner. Dette skuldast i all hovudsak auke på datasidespel med 38 % for brutto og 25 % for netto omsetnad. Det var venta at omsetnaden kom til å auke.

  • I januar 2019 blei bingoforskrifta endra. Nokon av endringane gjekk på reglar for datasidespel. Datasidespel fekk meir liberale reglar gjennom endring av den såkalla «30 sekundar regelen». Før var det krav om 30 sekundar pause frå trekning av eit spel var avslutta, til neste spel kunne starte opp. Dette blei endra til 30 sekundar mellom oppstart av eit spel til neste kan starte.
  • Omsetnad har ikkje auka prosentvis så mykje for netto som for brutto omsetnad. Hovudårsaka er truleg at einskilde entreprenørar har tilbydd spel med høgare gevinstprosent.

Lotteritilsynet trur dette kan forklare mykje av auken i datasidespel.

Med unntak av eit lokale, sto det ved utgangen av året databingoterminaler i all bingohallane. Vi reknar med at det var utplassert mellom 6 000 – 7 000 terminalar.

Formåla sin andel (utbetaling av overskotet frå bingo) auka med 32 millionar samanlikna med 2018. I 2019 har 3 198 lag og foreiningar motteke overskot frå entreprenørbingo.

Belago

Norsk Tipping har Belago-terminalar utplassert i dei fleste bingolokale. Pr 31.12.2019, var 1689 Belago-terminalar utplassert i 215 bingohallar Overskotet frå dette spelet går til dei same formåla som har inntekt frå hovud- og sidespel i bingohallane. Andelen som skal utbetalast til formåla, auka frå 25 % til 30 % av netto omsetnad (forskrift om fordeling av overskudd fra utbetalingsautomater oppstilt i bingohaller). Denne endringa vart gjort gjeldande samstundes som endringar i bingoforskrifta.

Belago har hatt ei nedgang i omsetnaden. Brutto omsetning i Belago er redusert med 478 millionar (tilsvarar 13 % reduksjon) med 20 % for netto omsetnad. Dette skuldast mellom anna at Belago i 2019 fekk krav om to-trinns pålogging som gjorde det vanskelegare å låne andre sitt spelekort for å spele (låne andre sin spelar-ID). No må spelarar bruke sin eigen mobiltelefon for å logge seg på ein Belago-terminal.

Endringa i påloggingsrutine, men truleg også auka omsetnad på datasidespel, har medverka til redusert omsetnad for Belago. At formålsinntektene ikkje er redusert tilsvarande, skuldast at prosentdel til formål vart auka i 2019.

Bingo utan entreprenør

 ForeningsbingoRadio/TV-bingoSum
Brutto omsetning51,472,3123,7
- gevinstkostnad34,331,165,5
Netto omsetning =1741,258,2
- administrative kostnader6,73,310,1
Overskot til formål =10,337,848,2
Formåla sin del av brutto omsetning20,2 %52,3 %
Formåla sin del av netto omsetning61 %91,8 %
Gevinstprosent66,943

I 2019 vart det gitt 185 løyve til vanleg foreiningsbingo og 61 løyve til radio/TV-bingo.