Kven kan ha lotteri og bingo?

Skriv ut Lytt til teksten
lotteri

Lag og organisasjonar må godkjennast for å få løyve til å hente inntekter frå bingo og store lotteri med omsetning over 200 000 kroner. Organisasjonar og foreiningar som har eit humanitært eller samfunnsnyttig formål kan få slik godkjenning.

Typiske døme på dette er skulekorps, idrettslag, hjelpekorps og ulike interesseorganisasjonar. Lotteriregisteret viser liste over godkjende organisasjonar.

Humanitært eller samfunnsnyttig

I praksis gjeld ikkje omgrepet humanitært eller samfunnsnyttig formål som er typiske offentlege oppgåver, som for eksempel vedlikehald av skular og kyrkjer. Det gjeld heller ikkje aktivitet med kommersielt tilsnitt, privatøkonomiske tiltak og hobby- og fritidsforeiningar for vaksne.

Ved dei fleste godkjenningar av hobby- og fritidsforeiningar stiller vi difor særvilkår om at lotteriinntektene skal gå til den delen av aktiviteten som gjeld born og unge under 18 år. Det kan også vere andre særvilkår, f. eks. at lotteriinntektene må gå til den delen av aktiviteten som gjeld drift av grendehus.

Informasjonsfilm: Slik får du løyve til å hente lotteriinntekter.
OBS: krav til  omsetning er endra til over 200 000 kroner etter at filmen vart produsert.

Utanlandsaktivitet

For organisasjonar som søkjer om løyve til lotteri med årleg omsetning inntil 300 millionar kroner (jmf. lotteriforskrifta §7), er det eit tilleggskrav at organisasjonene har internasjonal aktivitet som utgjer minst 50% av organisasjonens samla rekneskapsførte driftskostnader. Denne aktiviteten må i tillegg utgjere minst 20 millionar kroner årleg.

Søknad om godkjenning

Det er Lotteritilsynet som etter søknad gir organisasjonar lotteriløyve. Dersom du vil søkje om lotteriløyve kan du bruke Lotteritilsynets søknadsskjema i AlTINN. Dersom du vil laste ned PDF-skjema, kan du gå til søknads- og rapportskjema.

Organisasjonen må ha organisasjonsnummer i Einingsregisteret for å bli godkjend. Når du søkjer må du leggje ved søknaden vedtekter samt datert og underskriven kopi av siste godkjende årsrekneskap og årsmelding.

Les også om plikter som lotteriverdig organisasjon.

Har du spørsmål?  Ta kontakt.