Eit smålotteri er eit lotteri med årleg omsetning på inntil 200 000 kroner.
Ver merksam på at smålotteri skal meldast inn til Lotteritilsynet, sjå lenke lenger nede i artikkelen.

Kven kan halde smålotteri?

Lokale frivillige lag og humanitære og samfunnsnyttige organisasjonar har høve til å halde små, tradisjonelle lotteri på ein enkel måte. Offentlege institusjonar, som skular, skuleklassar og foreldrearbeidsutval kan ikkje halde smålotteri.

Vilkår for å arrangere smålotteri

Målet er at organisasjonen skal kunne skaffe seg lotteriinntekter til organisasjonen sitt formål utan å søkje om løyve. Det er nok å sende melding om lotteriet til Lotteritilsynet. Nokre vilkår må likevel vere oppfylte for at lotteriet kan definerast som smålotteri:

  • Samla omsetning på slike lotteri kan ikkje vere over 200 000 kroner pr. kalenderår.
  • Lotteriet må vere basert på tradisjonelle lodd eller loddbøker.
  • Skrapelodd kan ikkje brukast i smålotteri.
  • Gevinstar skal trekkjast på førehand eller i etterkant på ein bestemt dato.
  • Loddsalet skal berre skje i ein periode som er bestemt på førehand.
  • Inntektene frå lotteriet kan ikkje gå til kommersiell verksemd eller privatpersonar.
  • Pengepremiar kan ikkje brukast som gevinst i lotteriet.
  • Gåvekort kan brukast som gevinst så lenge desse berre kan vekslast inn i varer og ikkje direkte i kontantar.

Når det gjeld gevinstandel er ikkje dette fastsett i regelverket for smålotteri, men vi tilrår at gevinstverdien bør utgjere minst 25 prosent av planlagd omsetning. Dette tilsvarar kravet som gjeld for store lotteri.

Registrere smålotteri

Smålotteri kan meldast elektronisk til Lotteritilsynet. Som brukar vil du få fortløpande rettleiing gjennom den elektroniske løysinga, og målet er at organisasjonen på denne måten får nok informasjon om gjennomføring av lotteriet i samband med innmelding.

Lotteritilsynet skal ha melding om smålotteri 14 dagar før loddsalet startar.

Lotteritilsynet ønskjer at alle bruker løysinga for elektronisk innmelding av smålotteri.

Registrer smålotteri her.

NB: Ikkje bruk Internet Explorer då skjemaet ikkje fungerer i denne nettlesaren.

Tilbakemelding ved avslag

Dersom lotteriet ikkje kan gjennomførast, vil de få tilbakemelding om dette før loddsalet startar. Dette gjeld mellom anna dersom søkjarane ikkje blir definerte som lokale frivillige lag og organisasjonar. Det kan for eksempel gjelde offentlege institusjonar som skular, aldersheimar eller kyrkjer, med unntak av lotteri som blir arrangert av organ innanfor kyrkja der inntektene ikkje går til klart offentlege oppgåver.  Etter vedtak om avslag kan ikkje lotteriet gjennomførast.  Vi sender vedtaket om dette innan 14 dagar etter at meldinga er registrert.

Rapportere smålotteri

Når lotteriet er avslutta, må de rapportere for lotteriet seinast ein månad etter at perioden for loddsal er over. Det er viktig at de tek vare på nummeret som de fekk ved innmeldinga. Lotterinummeret står på skjermbildet etter avslutta elektronisk innmelding og i e- postmeldinga som de får ved innmelding. Lotterinummeret skal brukast når de skal rapportere rekneskapsopplysningar om lotteriet.

Rapporter avslutning av smålotteri her.

De kan ikkje starte eit nytt lotteri før de har rapportert for det gamle.

Dersom de ikkje kan bruke løysinga for elektronisk innmelding, kan de laste ned og fylle ut papirversjonen av meldings- og rapportskjema for smålotteri (LT-M/R-010), og sende det som vedlegg til e-post, eller som vanleg post.

Har de spørsmål?  Ta kontakt.