Det er to typer bingo:

  • bingo med entreprenør – der entreprenør står for driften mens lag og foreninger får overskuddet.
  • bingo utan entreprenør – der lag og foreningar selv står for driften, inkludert radio/TV-bingo.

Bingo med entreprenør – nøkkeltal for 2019

Dette er arrangement der profesjonelle entreprenører driver bingo i egne lokaler, og overfører overskuddet fra spill til ulike lag og organisasjoner. I dette Excel-arket finn du

  • oversikt utbetaling til alle lag og organisasjoner fra bingoentreprenør i 2019
  • oversikt over regnskapstall for første og andre halvår fordelt på bingoentreprenører og bingohaller

For å søke i dokumentene trykk “aktiver redigering”. Deretter velger du “søk etter og merk” som du finner oppe til høyre i dokumentet).

Nedenfor er oversikt basert på rapporterte data i Lotteriregisteret, med informasjon fra bingoregnskap levert for 231 bingohaller fordelt på 50 bingoentreprenører (to bingohaller fikk ltillatelse, men ble aldri satt i drift – det er da heller ikke levert inn bingoregnskap).

Type spel Brutto-omsetn.GevinstGevinst-prosentNetto-omsetn.Til formål - av netto omsetn.- av brutto omsetn.
Hovudspel

108079873,8 %28250 *18 %
Sidespel3557303385,3 %52415730 %
Bingo totalt4638383182,680620825,8 %4,5 %
Belago-terminaler3153293293%2206630 %

*I denne tabellen er utbetaling til formål frå hovudspel og sidespel oppgitt før fråtrekk av gebyr for bingoløyve. Faktisk utbetalt til formål etter fråtrekk av gebyr for bingoløyve er 202 754 881 kroner.

For mer detaljert oversikt om omsetning i bingohaller og på nett, samt databingo og papirbingo kan du se i fanen nøkkeltal entreprenørbingo i excel-arket.

Hovedspill og sidespill

Entreprenørbingo omsatte for 4,6 milliarder kroner i 2019. Gevinstdelen er samlet 82,6 prosent og netto omsetning er 806,8 millioner. Formålene sin del av netto omsetning  utgjør 208 millioner kroner, dvs. 25,8 prosent (tal før fratrekk av gebyr).

Samanlignet med tall fra 2018 er omsetningen ækt vesentlig. Brutto omsetning i 2018 var 3 647 millioner kroner, og netto omsetning var 696 millioner kroner. Dette skyldes i all hovedsak økning på datasidespill med 38 % for brutto og 25 % for netto omsetning. Det var ventet at omsetningen kom til å øke.

  • I januar 2019 ble bingoforskriften endret. Noen av endringene gikk på regler for datasidespill. Datasidespill fikk mer liberale regler gjennom endring av den såkalte «30 sekunder regelen». Før var det krav om 30 sekunder pause fra trekning av et spill var avsluttet, til neste spill kunne starte opp. Dette ble endret til 30 sekunder mellom oppstart av et spill til neste kan starte.
  • Omsetning har ikke økt prosentvis så mye for netto som for brutto omsetning. Hovedårsaken er trolig at enkelte entreprenører har tilbudt spill med høyere gevinstprosent.

Lotteritilsynet tror dette kan forklare mye av økningen i datasidespill.

Med unntak av et lokale, sto det ved utgangen av året databingoterminaler i all bingohallene. Vi regner med at det var utplassert mellom 6 000 – 7 000 terminaler.

Formålene sin andel (utbetaling av overskuddet fra bingo) økte med 32 millioner samanlignet med 2018. I 2019 har 3 198 lag og foreninger mottatt overskudd fra entreprenørbingo.

Belago

Norsk Tipping har Belago-terminaler utplassert i de fleste bingolokaler. Pr 31.12.2019, var 1689 Belago-terminaler utplassert i 215 bingohaller Overskuddet fra dette spillet går til de samme formålene som har inntekt frå hoved- og sidespill i bingohallene. Andelen som skal utbetalast til formålene, økte fra 25 % til 30 % av netto omsetning (forskrift om fordeling av overskudd fra utbetalingsautomater oppstilt i bingohaller). Denne endringen vart gjort gjeldende samstidig som endringer i bingoforskriften.

Belago har hatt en nedgang i omsetningen. Brutto omsetning i Belago er redusert med 478 millioner (tilsvarer 13 % reduksjon) med 20 % for netto omsetning. Dette skyldes mellom annet at Belago i 2019 fikk krav om to-trinns pålogging som gjorde det vanskeligere å låne andre sitt spillekort for å spille (låne andre sin spiller-ID). Nå må spillere bruke sin egen mobiltelefon for å logge seg på en Belago-terminal.

Endringen i påloggingsrutine, men trolig også økt omsetning på datasidespill, har medvirket il redusert omsetning for Belago. At formålsinntektene ikke er redusert tilsvarande, skyldes at prosentdel til formål vart økt i 2019.

Bingo uten entreprenør

 ForeningsbingoRadio/TV-bingoSum
Brutto omsetning51,472,3123,7
- gevinstkostnad34,331,165,5
Netto omsetning =1741,258,2
- administrative kostnader6,73,310,1
Overskot til formål =10,337,848,2
Formåla sin del av brutto omsetning20,2 %52,3 %
Formåla sin del av netto omsetning61 %91,8 %
Gevinstprosent66,943

I 2019 vart det gitt 185 tillatelser til vanlig foreningsbingo og 61 tillatelser til radio/TV-bingo.